085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Rijbewijs ongeldig verklaard na diagnose misbruik of afhankelijkheid van drugs

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend psychiater het conceptrapport toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de psychiater vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de psychiater door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de psychiater heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de psychiater eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de psychiater worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de psychiater besluiten tot de alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid, conform de DSM-IV (-TR) classificatie en/of op basis van alle relevante gegevens. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek,  kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater. 

TIP: Wij adviseren onze klanten daarom om zelf een psychiater te zoeken voor een second opinion. Omdat wij uit ervaring weten dat niet alle psychiaters bereid of deskundig zijn om een goede second opinion te verrichten, hebben wij met een aantal psychiaters afspraken gemaakt voor het verrichten van een deugdelijk tegenonderzoek tegen een behoorlijk lagere prijs dan de kosten die het CBR in rekening brengt. Indien u een second opinion wilt, adviseren wij om uw zaak zo spoedig mogelijk bij ons aan te melden.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

 


Procedure

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Ingevolge artikel 130, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: de Wvw 1994) doen de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen, indien bij hen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid die is vereist voor het besturen van een of meer categorieën motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR, onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Bij ministeriële regeling worden de feiten en omstandigheden aangewezen die aan het vermoeden ten grondslag dienen te liggen en worden ter zake van de uitoefening van deze bevoegdheid nadere regels vastgesteld.

Ingevolge artikel 131, eerste lid, besluit het CBR, indien een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, is gedaan, in de bij ministeriële regeling aangewezen gevallen dat de betrokkene zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn geschiktheid. Dit onderzoek wordt door een deskundige uitgevoerd.

Ingevolge artikel 134, eerste lid, stelt het CBR zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de deskundige of deskundigen, de uitslag van het onderzoek vast.

Ingevolge artikel 134, tweede lid, besluit het CBR tot ongeldigverklaring van het rijbewijs indien de uitslag van het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Bij ministeriële regeling worden de gevallen aangewezen waarin daarvan sprake is.

Ingevolge het derde lid van artikel 134 deelt het CBR, indien het voornemens is het rijbewijs ongeldig te verklaren, dit mede aan de houder, onder mededeling van de bevoegdheid van betrokkene om binnen twee weken een tweede onderzoek te verlangen. Deze termijn wordt in de jurisprudentie niet altijd even strikt gehanteerd. Wanneer de betrokkene door bijzondere omstandigheden, waaronder een verblijf in het buitenland, niet in staat was op tijd te vragen om een contra-expertise, dient het CBR ook na de termijn van twee weken een verzoek tot tegenonderzoek te honoreren.

Ingevolge artikel 12, aanhef en onder b, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid besluit het CBR tot ongeldigverklaring van het rijbewijs als bedoeld in artikel 134, derde (lees: tweede) lid, van de Wvw 1994, indien de uitslag van het onderzoek of de onderzoeken inhoudt dat betrokkene niet voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen.

In artikel 2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000 is bepaald dat de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

In die bijlage is in paragraaf 8.8, “Misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs)”, bepaald dat voor de beoordeling of sprake is van misbruik van psychoactieve middelen een specialistisch rapport is vereist. Personen die misbruik maken van dergelijke middelen zijn zonder meer ongeschikt. Indien zij aannemelijk of aantoonbaar zijn gestopt met dit misbruik, dient een recidiefvrije periode van een jaar te zijn gepasseerd voordat zij door middel van een herkeuring op basis van een specialistisch rapport geschikt kunnen worden geacht. Een strenge opstelling van de keurend arts is aangewezen, gezien de gevaren die het gebruik van deze middelen oplevert voor de verkeersveiligheid.

Indien in het rapport van de keurend psychiater de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid wordt gesteld, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. De keurend psychiater kan deze diagnose stellen op basis van alle relevante gegevens (waaronder gegevens uit het proces-verbaal van de politie, maar ook op basis van het gesprek dat heeft plaatsgevonden tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid) en op basis van de DSM-IV-TR criteria. 

Tegen het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs kan binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift worden ingediend. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van o.a. 25 april 2007 in zaak nr. 200606675/1) bestaat, in een geval waarin de diagnose alcoholmisbruik (in ruime zin) is gesteld, slechts aanleiding om de ongeldigverklaring niet in stand te laten indien de psychiatrische rapportage naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is, zodanig dat het CBR zich daarop niet heeft mogen baseren.

Omdat het bezwaarschrift geen opschortende werking heeft, blijft het rijbewijs ongeldig gedurende de behandeling van het bezwaar. Wij adviseren daarom om naast het bezwaarschrift tevens een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement. In het verzoekschrift vraagt u de rechtbank om het besluit van het CBR zolang op te schorten.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden.  De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in de bezwaar- en beroepsprocedure van het CBR, en kunnen u rechtsbijstand verlenen teneinde zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Rijbewijs ongeldig verklaard na diagnose misbruik of afhankelijkheid van alcohol

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend psychiater het conceptrapport toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de psychiater vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de psychiater door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de psychiater heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de psychiater eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de psychiater worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de psychiater besluiten tot de alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid, conform de DSM-IV (-TR) classificatie en/of op basis van alle relevante gegevens. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek,  kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater. 

TIP: Wij adviseren onze klanten daarom om zelf een psychiater te zoeken voor een second opinion. Omdat wij uit ervaring weten dat niet alle psychiaters bereid of deskundig zijn om een goede second opinion te verrichten, hebben wij met een aantal psychiaters afspraken gemaakt voor het verrichten van een deugdelijk tegenonderzoek tegen een behoorlijk lagere prijs dan de kosten die het CBR in rekening brengt. Indien u een second opinion wilt, adviseren wij om uw zaak zo spoedig mogelijk bij ons aan te melden.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Inzage- en correctierecht

Geplaatst op 06 november 2013

Het inzage- en correctierecht vormt een belangrijk element in het CBR onderzoek naar de rijgschiktheid. Dat blijkt wel weer uit een uitspraak van de Rechtbank Haarlem, van 20 september 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BV0210. In die zaak had de psychiater het rapport niet eerst in concept aan de betrokkene toegestuurd. Dat is fout! De onderzochte persoon moet altijd in staat zijn om de bevindingen van de psychiater eerst in concept te zien, en hierop zo nodig correcties aan te brengen, voordat het naar het CBR wordt toegestuurd.

Lees meer ›

CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet

Geplaatst op 16 augustus 2013

Steeds vaker komen clienten bij ons wiens rijbewijs ongeldig is verklaard nadat zij een psychiatrisch onderzoek hebben ondergaan bij het CBR. Volgens de psychiater die de keuring namens het CBR uitvoert, zou de client een alcoholist (in vakjargon ook wel alcoholmisbruiker) zijn, en moet daarom het rijbewijs ongeldig worden verklaard. In de meeste gevallen blijkt dat niet terecht. Op grond van het CBR psychiatrisch onderzoek worden veel mensen volkomen ten onrechte als alcoholist aangemerkt, en wordt hun rijbewijs ingenomen, enkel en alleen omdat ze een paar vragen “verkeerd” hebben beantwoord. Wat ons betreft is het duidelijk: het CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet!

CBR psychiatrisch onderzoek

De naam CBR psychiatrisch onderzoek is niet helemaal juist. De term psychiatrisch onderzoek kan de inhoud van het onderzoek nauwelijks dekken. Het onderzoek zou door een onafhankelijk psychiater moeten worden verricht, maar in de praktijk zien we dat het grootste gedeelte van het psychiatrisch onderzoek door een arts wordt verricht. Eerst krijgt u een bloedonderzoek, daarna een lichamelijk onderzoek, en pas daarna ziet u heel kort een psychiater. Vaak hooguit enkele minuutjes. De psychiater stelt u snel enkele vragen, en is daarna weer weg. Vervolgens krijgt u nog een standaard vraaggesprek met de arts, en daarna kunt u vertrekken.

Deze werkwijze is helaas goedgekeurd door de Raad van State, de hoogste rechter die in dit soort procedures oordeelt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het prima is wanneer een ander dan een psychiater het CBR psychiatrisch verricht, zolang in ieder geval op enig moment de psychiater er ook bij komt.

Voor psychiaters is het CBR onderzoek een goede melkkoe geworden. Doordat zij niet het hele onderzoek zelf hoeven te verrichten, terwijl zij wel volledig betaald krijgen, kunnen ze aan de lopende band de psychiatrische onderzoeken afwerken. De opdrachten stromen binnen nu het CBR tegenwoordig aan de lopende band dit soort onderzoeken oplegt.

Onafhankelijkheid psychiaters

Op grond van hun eigen richtlijnen en beroepseed moeten de psychiaters volledig afhankelijk opereren. In de brief die u van het CBR ontvangt, staat ook dat het onderzoek wordt verricht door een onafhankelijk psychiater. Wat ons betreft is dat misschien in theorie wel zo, maar in de praktijk zien we dat toch niet terug. De psychiaters werken met vooraf door het CBR vastgestelde beoordelingskaders, waaraan zij zich strikt moeten houden. In de meeste gevallen doen de psychiaters dat ook. Zij luisteren goed naar hun opdrachtgever, het CBR. Immers weten zij maar al te goed wie hun dik belegde boterham betaalt. Op die onafhankelijkheid valt dus heel wat af te dingen.

Onze advocaten werken – waar mogelijk – met eigen psychiaters en deskundigen.  Wij brengen dan diens rapportages en verklaringen bij wijze van tegenonderzoek in de procedures tegen het CBR. Het grappige is dat het CBR het hier nooit mee eens is. “Maar dat is geen CBR-psychiater”, wordt er dan gezegd, “dus die kan dat onderzoek niet verrichten”. Gelukkig gaan de rechters in de meeste gevallen daaraan voorbij. Wanneer de rapportage goed is onderbouwd, en een heldere conclusie bevat, is dat voldoende ter weerlegging van de psychiatrische rapportage die in opdracht van het CBR is gemaakt.

Voorbereiden CBR psychiatrisch onderzoek

Het inschakelen van een eigen psychiater is een mogelijkheid om het eerste rapport van het psychiater van het CBR te weerleggen. Wanneer u het eerste CBR psychiatrisch onderzoek nog moet ondergaan, kunt u er ook voor kiezen om te voorkomen dat het CBR uw rijbewijs ongeldig zal verklaren. Wij hebben een informatiebrochure ontwikkelt waarmee u de kans aanmerkelijk vergroot om door het CBR psychiatrisch onderzoek te komen. U kunt de informatiebrochure downloaden op www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. In de informatiebrochure leggen wij uit wat u kunt verwachten van het CBR psychiatrisch onderzoek, welke vragen u gesteld kunnen worden, en met welke bedoeling de vragen worden gesteld.

Lees meer ›

CBR alcoholonderzoek

Geplaatst op 16 augustus 2013

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt in de volksmond vaak ook het CBR alcoholonderzoek genoemd. In de meeste gevallen wordt het onderzoek naar de rijgeschiktheid ook door het CBR opgelegd na rijden onder invloed van alcohol. Het CBR alcoholonderzoek is de zwaarste maatregel die het CBR aan een bestuurder kan opleggen.

Criteria CBR alcoholonderzoek

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 wordt in artikel 23 een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR zal besluiten dat een bestuurder zch moet worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol of drugs. Wij hebben de criteria voor u in normaal Nederlands uitgewerkt:

 • Bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
 • Indien aan u in de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma (ASP) heeft deelgenomen
 • Indien u in de afgelopen vijf jaar al eerder een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd hebt gekregen wegens rijden onder invloed van alcohol;
 • Indien u bij de politie bekend staat als regelmatig gebruiker van drogerende stoffen
 • Indien u niet in aanmerking komt voor het alcoholslotprogramma (ASP) omdat u alleen beschikt over een rijbewijs A (motor)

Bezwaar en beroep CBR alcoholonderzoek

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, heeft het CBR op goede gronden kunnen besluiten dat u moet deelnemen aan het CBR alcoholonderzoek. Voorwaarde is wel dat de politie terecht heeft vastgesteld dat u als bestuurder onder invloed van alcohol aan het verkeer hebt deelgenomen. Is dat niet het geval, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk bezwaar aantekent tegen de beslissing van het CBR. Ons advies is om de zaak bij ons aan te melden.

Gespecialiseerde advocaat CBR alcoholonderzoek

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van de CBR-procedures en weten precies hoe zij u de beste verdediging kunnen bieden. Na aanmelding van uw zaak zal een gespecialiseerde advocaat zo snel mogelijk contact met u opnemen om de zaak met u te bespreken. Vervolgens zal de advocaat onmiddellijk de processtukken bij het CBR opvragen, en in overleg met u de te voeren verdedigingsstrategie bepalen. Bij ons bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbaar tarief.

Voorbereiden CBR alcoholonderzoek

Wanneer het CBR  terecht en op goede gronden het alcoholonderzoek heeft opgelegd, adviseren wij u om onze uitgebreide informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid” te downloaden ter voorbereiding op het CBR onderzoek. U vergroot daarmee de kans dat u zonder problemen door het alcoholonderzoek komt, en uw rijbewijs terug krijgt of kunt behouden.

 

Lees meer ›

Tweede onderzoek (tegenonderzoek) CBR

Geplaatst op 03 augustus 2013

Wanneer de keurend psychiater na het eerste onderzoek naar de rijgeschiktheid tot de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid komt, zal het CBR u hiervan eerst in kennis stellen. U ontvangt dan een brief van het CBR waarin zij aangeven voornemens te zijn om uw rijbewijs ongeldig te verklaren op grond van het rapport van de psychiater. U hoeft zich niet bij die beslissing neer te leggen. U hebt verschillende mogelijkheden om hiertegen op te komen. Zo kunt u een vragen om een tweede onderzoek (tegenonderzoek) door een andere psychiater. In dit artikel leggen wij u uit wat de voor- en nadelen van een tweede onderzoek zijn.

Wanneer een tegenonderzoek?

In de meeste gevallen is het verstandig om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR. Het nadeel van een tegenonderzoek is dat u opnieuw kosten hiervoor moet betalen (bijna € 700,00). Het voordeel is dat u een tweede kans hebt om te voorkomen dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Belangrijk is dan wel dat u niet dezelfde “fouten” maakt als de eerste keer. Op het bloedonderzoek hebt u weinig invloed, maar het vraaggesprek kunt u wel voorbereiden door onze informatiebrochure te downloaden en goed te bestuderen voor het onderzoek. In de informatiebrochure leggen wij uit met welke bedoeling bepaalde vragen worden gesteld, zodat u begrijpt op welke gronden de psychiater tijdens het eerste onderzoek tot de diagnose alcolmisbruik of alcoholafhankelijkheid is gekomen.

Het tweede onderzoek is belangrijk omdat rechters bij de beoordeling moeten uitgaan van het deskundig oordeel van de psychiater. Wil u in een procedure enig kans van verweer hebben tegen de diagnose, dan is het belangrijk dat de diagnose van de eerste psychiater onderuit wordt gehaald door de tweede psychiater.

Wij zelf werken vaak ook met een eigen psychiater die het rapport van de psychiater van het CBR kan beoordelen, en mogelijk kan weerleggen. 
In alle gevallen is het belangrijk dat u de mogelijkheid van een tweede onderzoek eerst bespreek met een gespecialiseerde advocaat. Die zal in overleg met u bepalen of een tweede onderzoek noodzakelijk en zinvol is. Heeft u een brief ontvangen van het CBR waarin zij aangeven uw rijbewijs ongeldig te willen verklaren, meld uw zaak dan zo spoedig mogelijk bij ons aan.

Lees meer ›

CBR onderzoek – rijgeschiktheid

Geplaatst op 29 juli 2013

Wanneer het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt, kan dat grote gevolgen hebben voor u. Wanneer u er niet voor kiest om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het CBR, bent u verplicht om deel te nemen aan het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Weigert u, dan wordt uw rijbewijs onmiddellijk ongeldig verklaard. Maar ook als u uzelf niet goed voorbereid op het onderzoek, loopt u een groot risico dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Het onderzoek is lastig, met name de vragen die u moet beantwoorden. Wanneer u zich niet bewust bent van de strikvragen, is de kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt klein. Er staat veel op het spel!

Lees meer ›

Voorbereiden onderzoek naar de rijgeschiktheid (alcohol)

Geplaatst op 14 juli 2012

Wanneer het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt, bent u verplicht om deze onderzoeken te ondergaan. Bij weigering wordt het rijbewijs sowieso ongeldig verklaard. U kunt er dus niet onderuit komen.Wat veel mensen echter niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden om deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medisch onderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het laboratoriumonderzoek.

Lees meer ›

 


Geplaatst op: 07 augustus 2019

Voorkomen is beter dan genezen, zo luidt het bekende spreekwoord. En dat geldt ook voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid mag niet worden onderschat. Anders dan men vaak denkt, is het belangrijk dat u zich terdege voorbereid op het onderzoek. Het onderzoek bevat namelijk ook strikvragen, zoals de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk of om andere redenen. Men is vaak geneigd om op deze vraag bevestigend te antwoorden, vanuit de gedachte dat het CBR, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden, in dat geval eerder geneigd zal zijn om uw rijbewijs terug te geven, maar die veronderstelling is onjuist. Uw persoonlijke omstandigheden spelen geen of nauwelijks een rol in het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het antwoord wordt juist ten nadele van u uitgelegd: Wanneer u tijdens het onderzoek verklaart dat u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk, wordt u op basis van dat antwoord eerder aangemerkt als alcoholmisbruiker omdat u volgens de psychiater onder invloed bent gaan rijden, terwijl u wist of vermoedde dat dit zou kunnen betekenen dat u uw rijbewijs kwijt zou raken. Volgens de psychiater is dat een aanwijzing voor een bepaalde mate van verslaving.

En zo zijn er nog veel meer valkuilen in het onderzoek. 

Om u voor te bereiden op het onderzoek, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij u wijzen op al deze valkuilen, en wij u de strekking van de verschillende vragen uitleggen. Wij leggen u uit wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, waarop wordt gelet, welke vragen er kunnen worden gesteld en met welke bedoeling die vragen worden gesteld.

Wanneer u de informatiebrochure voor het onderzoek download en zorgvuldig bestudeert, vergroot u de kans dat u met goed gevolg door het onderzoek zult komen, en dat u uw rijbewijs kunt behouden. 

Meer informatie over de informatiebrochure en de downloadpagina vindt u op de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl


Geplaatst op: 07 augustus 2019

Na ontvangst van een melding beoordeelt het CBR of de betrokkene dient deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 wordt in artikel 23 een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR zal besluiten dat de betrokkene moet worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om de volgende gevallen: 

  • Bij normaal bestuurders bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰ 
  • Bij beginnend bestuurders bij een ademalcoholgehalte van meer dan 570g/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,3 ‰
  • Indien de betrokkene niet in aanmerking komt voor een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, omdat

 

  • eerder een EMA is opgelegd aan de betrokkene
  • betrokkene zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
  • betrokkene hij naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt;
  • betrokkene het bij de politie bekend is dat hij regelmatig drogerende stoffen gebruikt.

Wanneer betrokkene niet in aanmerking komt voor een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, omdat

   • hij de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;
   • hij zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
   • hij  naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
   • dat het bij de politie bekend is dat hij regelmatig drogerende stoffen gebruikt
     
 • Wanneer blijkt van feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, anders dan die vermeld onder A, onderdeel III, Rijgedrag, of onder B, onderdeel III, Drogerende stoffen‘Alcohol’,

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, zal het CBR besluiten dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Aan het deelnemen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid zijn kosten verbonden. U dient binnen een termijn van 10 weken na ontvangst van het besluit van het CBR een bedrag van bijna € 1.000,00 te betalen. Indien het gezien uw financiële situatie voor u niet mogelijk is om dit bedrag binnen de gestelde termijn te betalen, kunt u gemotiveerd een verzoek indienen om een betalingsregeling. Dit verzoek om een betalingsregeling moet u binnen 3 weken na ontvangst van de beslissing indienen bij het CBR.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen het besluit van het CBR  tot verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid (en later beroep) aan te tekenen. U kunt onder meer bezwaar aantekenen wanneer er geen sprake is van één van de gevallen zoals hiervoor genoemd of wanneer u het wegens gegronde redenen  niet eens bent met de uitslag van de ademanalyse of het bloedonderzoek. U moet zich echter realiseren dat bij het opleggen van de maatregel geen rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke situatie. 

Het bezwaar schort de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid en de betaling van de kosten niet op. Vaak doet u er derhalve verstandig aan om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden. 


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Na het alcoholslotprogramma (ASP)

Geplaatst op 09 december 2013

Het alcoholslotprogramma (ASP) is definitief beeindigd. De minister heeft aangegeven dat alle deelnemers aan het alcoholslotprogramma hiermee kunnen stoppen. Wij zullen voor u uiteenzetten hoe dat precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Lees meer ›

Samenloop strafrechtelijke invordering en alcoholslotprogramma

Geplaatst op 09 december 2013

Bij samenloop van een strafrechtelijke invordering van het rijbewijs (artikel 164, lid 2 WVW 1994) en een gelijktijdige (in gang te zetten) ongeldigverklaring van het “ASP”-rijbewijs (artikel 132, lid 2 WVW 1994), gaat het fysieke rijbewijs met het proces-verbaal van het misdrijf naar het OM. Nadat het OM de strafzaak heeft afgerond, geleidt het OM het “ASP”-rijbewijs door naar degene bij wie de houder dat rijbewijs had dienen in te leveren, te weten het CBR (artikel 164, lid 6 WVW 1994 of artikel 180, lid 5 WVW 1994).

Lees meer ›

Werking alcoholslot

Geplaatst op 07 juni 2013

Een alcoholslot is een startonderbreker in de auto waar de bestuurder eerst in moet blazen voordat de auto start. Als de bestuurder een alcoholpromillage boven 0,2 heeft, start de auto niet. Het blaasapparaat is in de auto ingebouwd en registreert gegevens over hoe vaak er geblazen wordt, met welk promillage, op welke dag en op welk tijdstip. Ook registreert het apparaat eventuele fraudepogingen. Mensen met een alcoholslot moeten om de 6 weken de ‘blaasgegevens’ laten uitlezen.

Lees meer ›

Kosten alcoholslotprogramma CBR

Geplaatst op 07 juni 2013

In de wet is bepaald dat de kosten voor de deelname aan het alcoholslotprogramma voor rekening komen van degene aan wie het alcoholslotprogramma door het CBR wordt opgelegd. Het is de duurste maatregel die door het CBR wordt opgelegd. U moet kosten betalen voor het opleggen van de maatregel, kosten voor het inbouwen van het alcoholslot en het regelmatig uitlezen van het apparaat, en kosten voor het trainingsprogramma. In dit artikel hebben wij de kosten voor u op een rijtje gezet.

Lees meer ›

Uitlezen alcoholslot

Geplaatst op 07 juni 2013

Wanneer door het CBR aan u een alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, bent u verplicht om een alcoholslot in uw auto te laten inbouwen, en bent u verplicht om het alcoholslot regelmatig te laten uitlezen bij een servicestation. In dit artikel leggen we uit hoe dit allemaal werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Lees meer ›

Alcoholslotprogramma; wat houdt het in?

Geplaatst op 07 juni 2013

Wanneer aan u een alcoholslotprogramma (ASP) wordt opgelegd, is het belangrijk voor u om te weten wat dit precies inhoudt, waaraan u moet voldoen, en hoe lang u hieraan vast zit. In dit artikel zullen wij alles over het alcoholslotprogramma uitleggen.

Lees meer ›

Alcoholslotgrogramma (tijdelijk) niet mogelijk voor vrachwagenchauffeurs en buschauffeurs

Geplaatst op 09 augustus 2012

Voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs zijn de gevolgen groot wanneer aan hen door het CBR het alcoholslotprogrammaalcoholslotprogramma wordt opgelegd. Het CBR alcoholslotprogramma heeft namelijk tot gevolg dat het rijbewijs ongeldig verklaard wordt, en dat dit rijbewijs alleen weer geldig kan worden wanneer de betrokkene een alcoholslot in zijn auto laat inbouwen en een motivatietraining volgt. De geldigheid van het rijbewijs is in dat geval uitsluitend beperkt tot de categorie B (personenauto’s), en dan nog met de code 103 dat een beperking inhoudt om alleen een met kenteken op het rijbewijs vermelde personenauto te rijden, waarin het alcoholslot is ingebouwd. Voor vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs en anderen die beroepsmatig gebruik maken van een auto waarin geen alcoholslot ingebouwd kan worden betekent dit dat zij niet langer die motorrijtuigen kunnen besturen, en hoogstwaarschijnlijk hun baan kwijtraken. De vraag is of deze grote gevolgen juridisch wel toelaatbaar zijn.

Lees meer ›

Kansloze verweren tegen alcoholslotprogramma

Geplaatst op 09 augustus 2012

Sinds de invoering van het alcoholslotprogramma heeft men al vaak geprobeerd de oplegging van deze maatregel aan te vechten door tegen het besluit bezwaar aan te tekenen en een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat men zo hiertegen probeert op te komen heeft te maken met de grote (financiele) gevolgen die deze maatregel met zich meebrengt. Alles bij elkaar kost deze maatregel al gauw € 4.000,00, onder meer voor het opleggen van de maatregel, het verplicht laten inbouwen van het alcoholslot en de verplichte trainingen die gevolgd moeten worden.
Niet alle verweren kunnen echter slagen. Hieronder treft u een overzicht van alle verweren die door de rechter zijn verworpen.

Lees meer ›

 


Geplaatst op: 07 augustus 2019

Meer informatie

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

 


Geplaatst op: 07 augustus 2019

 

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot deelname aan de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De bezwaargronden die u met succes kunt aanvoeren zijn echter beperkt. Het gaat met name om een toetsing of aan de formele regels tot deelname zijn voldaan:

 • Bent u terecht als bestuurder aangemerkt?
 • Voldoet u aan de criteria voor het opleggen van een LEMA?
 • Is geen van de uitzonderingsgevallen van toepassing?
 • Is het ademalcoholgehalte op de juiste wijze vastgesteld?
 • Zijn er verder onregelmatigheden geweest?

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Ook wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld omdat u niet tijdig het cursusgeld hebt betaald of omdat u niet goed hebt meegewerkt tijdens de cursus, kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen. 

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de LEMA en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 

 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden