085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Meer informatie

Geplaatst op: 23 augustus 2019

Uw Eigen verklaring: het vervolg

Geplaatst op 26 mei 2013

U hebt het formulier “eigen verklaring” ingevuld en naar het CBR gestuurd. Hierdoor is de eigen verklaringsprocedure gestart. Het CBR zal vervolgens beslissen of u (weer) bevoegd bent om motorrijtuigen te besturen. Voor u is het belangrijk om te weten hoe de eigen verklaringsprocedure er verder uitziet, en wat u kunt verwachten. Het CBR heeft een heldere informatiebrochure gemaakt, die u hieronder kunt downloaden. Lees deze goed door!

Lees meer ›

CBR Eigen verklaringsprocedure starten

Geplaatst op 26 mei 2013

De CBR eigen verklaringsprocedure start u door het kopen van het formulier “eigen verklaring” van het CBR. U vult het formulier naar waarheid in, en stuurt het naar het CBR.

Lees meer ›

Vragen eigen verklaring

Geplaatst op 26 mei 2013

Een eigen verklaring is niet meer dan een formulier met 10 vragen die u moet beantwoorden. Alleen als u een van de vragen met “ja” beantwoordt, bestaat er aanleiding voor een aanvullend onderzoek. Zo zal na een eerste ongeldig verklaring van het rijbewijs wegens een diagnose alcoholmisbruik tot gevolg hebben dat u de vierde vraag met “ja” moet beantwoorden. U krijgt vervolgens een opnieuw een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Lees meer ›

Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 22 augustus 2019

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de keurend psychiater heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De diagnose van de psychiater is daarbij doorslaggevend. Indien de psychiater komt tot de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid op basis van de DSM-IV-TR criteria of op basis van alle relevante omstandigheden, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de keurend psychiater(s) tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid niet kunnen dragen.Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om). Wij werken samen met onafhankelijk psychiaters die voor u deze contra-expertise kunnen uitvoeren.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 22 augustus 2019

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de keurend psychiater heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De diagnose van de psychiater is daarbij doorslaggevend. Indien de psychiater komt tot de diagnose misbruik of afhankelijkheid op basis van de DSM-IV-TR criteria of op basis van alle relevante omstandigheden, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de keurend psychiater(s) tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose misbruik of afhankelijkheid niet kunnen dragen. Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om). Wij werken samen met onafhankelijk psychiaters die voor u deze contra-expertise kunnen uitvoeren.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 22 augustus 2019

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid geeft in bijlage I een opsomming van feiten en omstandigheden, die een vermoeden rechtvaardigen dat de betrokkene niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven.

In de bijlage wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke geschiktheid. 

Lichamelijke geschiktheid

Het CBR kan besluiten dat de betrokkene een onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke geschiktheid indien sprake is van één of meer van de navolgende situaties of uit een medische verklaring blijkt van een verhoogd risico op deze situaties:

 • bewusteloosheid of stoornis in het bewustzijn;
 • wegraking / black-out;
 • hevige duizeligheid;
 • evenwichtsstoornis;
 • coördinatiestoornis, ongecontroleerde bewegingen;
 • stoornis in het gebruik van één of meer ledematen;
 • duidelijk verminderd gezichtsvermogen;
 • lichamelijk gebrek of functieverlies terwijl op het rijbewijs niet is vermeld dat betrokkene slechts een motorrijtuig mag besturen dat aan bijzondere eisen voldoet die zijn gericht op dat gebrek of functieverlies of een motorrijtuig mag besturen onder gebruikmaking van kunst- of hulpstukken;
 • Gebruik geneesmiddelen die, al dan niet in combinatie met alcohol, de rijvaardigheid beïnvloeden.

Geestelijke geschiktheid

Het CBR kan besluiten dat de betrokkene een onderzoek moet ondergaan naar de geestelijke geschiktheid indien sprake is van één of meer van de navolgende situaties

 • verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen;
 • ernstig gestoord inzicht of gedrag
 • ernstig onaangepast rijgedrag;
 • agressiviteit in het verkeer;
 • paniekaanvallen;
 • abnormale opwindingstoestanden;
 • poging tot zelfdoding met een motorrijtuig;

Indien er sprake is van een van voormelde gevallen, zal het CBR bepalen dat de betrokkene dient deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.


Meer informatie

Geplaatst op: 22 augustus 2019

Bezwaar en beroep

Geplaatst op 20 juni 2012

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De mogelijkheden om met succes bezwaar en beroep in te stellen, zijn afhankelijk van de (ernst van de) medische klachten en overige beperkingen die ten grondslag liggen. Met name het oordeel van uw behandeld arts kan hier van doorslaggevende betekenis zijn. Ook is het vaak verstandig om een second opinion bij een andere arts aan te vragen. Het oordeel van een ander, onafhankelijk arts, kan bij de beoordeling van de klachten en de gevolgen voor de verkeersveiligheid van invloed zijn.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Zeker nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, is deskundige rechtsbijstand noodzakelijk.  

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met het onderzoek naar de rijgeschiktheid en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 

Lees meer ›

Procedure

Geplaatst op 20 juni 2012

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid geeft in bijlage I een opsomming van feiten en omstandigheden, die een vermoeden rechtvaardigen dat de betrokkene niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven.

In de bijlage wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke geschiktheid. 

Lichamelijke geschiktheid

Het CBR kan besluiten dat de betrokkene een onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke geschiktheid indien sprake is van één of meer van de navolgende situaties of uit een medische verklaring blijkt van een verhoogd risico op deze situaties:

 • bewusteloosheid of stoornis in het bewustzijn;
 • wegraking / black-out;
 • hevige duizeligheid;
 • evenwichtsstoornis;
 • coördinatiestoornis, ongecontroleerde bewegingen;
 • stoornis in het gebruik van één of meer ledematen;
 • duidelijk verminderd gezichtsvermogen;
 • lichamelijk gebrek of functieverlies terwijl op het rijbewijs niet is vermeld dat betrokkene slechts een motorrijtuig mag besturen dat aan bijzondere eisen voldoet die zijn gericht op dat gebrek of functieverlies of een motorrijtuig mag besturen onder gebruikmaking van kunst- of hulpstukken;
 • Gebruik geneesmiddelen die, al dan niet in combinatie met alcohol, de rijvaardigheid beïnvloeden.

Geestelijke geschiktheid

Het CBR kan besluiten dat de betrokkene een onderzoek moet ondergaan naar de geestelijke geschiktheid indien sprake is van één of meer van de navolgende situaties

 • verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen;
 • ernstig gestoord inzicht of gedrag
 • ernstig onaangepast rijgedrag;
 • agressiviteit in het verkeer;
 • paniekaanvallen;
 • abnormale opwindingstoestanden;
 • poging tot zelfdoding met een motorrijtuig;

Indien er sprake is van een van voormelde gevallen, zal het CBR bepalen dat de betrokkene dient deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Lees meer ›

Nader uitgelegd

Geplaatst op 20 juni 2012

Onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen

Wanneer bij de politie of een medisch specialist het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer geschikt is om motorrijtuigen te besturen, moeten zij op grond van artikel 130 WVW hiervan melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen verloopt verschillend, afhankelijk van de aard en de ernst van de (mogelijke) medische aandoening. 

Over het algemeen zal het CBR een medisch specialist aanwijzen. Deze specialist zal een aantal tests doen en vragen stellen om de aanwezigheid en/of aard van de aandoening te bepalen in combinatie met mogelijke risico’s voor de verkeersveiligheid.

De bevindingen van de arts worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR opgestuurd ter beoordeling. Op basis van dit advies stellen de divisieartsen van het CBR de uitslag vast. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden.

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het medisch onderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR u ongeschikt acht om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf “bezwaar en beroep”.

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van minimaal een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen klachten of beperkingen voor de rijgeschiktheid meer wordt vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.

Lees meer ›

 


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 22 augustus 2019

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de rijadviseur heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De conclusie en het advies van de rijadviseur is daarbij doorslaggevend. Indien de rijadviseur vaststelt dat de betrokkene ongeschikt is om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de keurend psychiater(s) tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose misbruik of afhankelijkheid niet kunnen dragen. Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om). Wij werken samen met onafhankelijk psychiaters die voor u deze contra-expertise kunnen uitvoeren.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 21 augustus 2019

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) 

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) is een cursus waarin u leert alcohol te scheiden van verkeersdeelname met een motorrijtuig. Tijdens de cursus wordt u onder meer geleerd wat de gevaren zijn van alcoholgebruik en welke gevolgen dat kan hebben bij verkeersdeelname. Er wordt veel informatie gegeven, zoals over de invloed van alcohol op het rijgedrag en op het lichaam. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. 

De EMA bestaat uit een verplicht voorgesprek en drie verplichte cursusdagen. Het voorgesprek en de cursussen vinden overdag plaats zodat de betrokkene hiervoor doorgaans vrij moet nemen van het werk. 

De kosten van de cursus bedragen ongeveer € 800,00 en moeten door de betrokkene zelf worden betaald. Het CBR is verplicht betaling in termijnen toe te staan (Rb Utrecht, 26 september 1996, VR 1997/27). U moet hier wel uitdrukkelijk en voldoende gemotiveerd om vragen. Wij raden u aan om altijd een overzicht van uw inkomsten en uitgaven mee te sturen.

Deelname aan de cursusdagen en het voorgesprek is verplicht. Wanneer de betrokkene niet deelneemt, wordt het rijbewijs direct ongeldig verklaard. Er wordt van de cursisten dan ook een actieve en constructieve deelname verwacht. Van cursisten die niet of onvoldoende actief en constructief hebben deelgenomen aan de EMA wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

/div>

Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Voorbereiden onderzoek naar de rijgeschiktheid (drugs)

Geplaatst op 14 juli 2012

Wanneer het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt, bent u verplicht om deze onderzoeken te ondergaan. Bij weigering wordt het rijbewijs sowieso ongeldig verklaard. U kunt er dus niet onderuit komen.Wat veel mensen echter niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden om deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medisch onderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het laboratoriumonderzoek.

Lees meer ›

Laboratoria bloedonderzoek na drugs

Geplaatst op 01 juli 2012

Wanneer u hebt gereden onder invloed van drugs, of dat u in het bezit was van een gebruikershoeveelheid drogerende middelen zal het CBR besluiten dat u uw medewerking dient te verlenen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Een onderdeel van dat onderzoek is het bloedonderzoek in een laboratorium. U bent verplicht bloed af te staan, dat vervolgens door het laboratorium zal worden onderzocht op verhoging van bepaalde waarden.

Lees meer ›

 


Informatiebrochure

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Voorkomen is beter dan genezen, zo luidt het bekende spreekwoord. En dat geldt ook voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid mag niet worden onderschat. Anders dan men vaak denkt, is het belangrijk dat u zich terdege voorbereid op het onderzoek. Het onderzoek bevat namelijk ook strikvragen, zoals de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk of om andere redenen. Men is vaak geneigd om op deze vraag bevestigend te antwoorden, vanuit de gedachte dat het CBR, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden, in dat geval eerder geneigd zal zijn om uw rijbewijs terug te geven, maar die veronderstelling is onjuist. Uw persoonlijke omstandigheden spelen geen of nauwelijks een rol in het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het antwoord wordt juist ten nadele van u uitgelegd: Wanneer u tijdens het onderzoek verklaart dat u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk, wordt u op basis van dat antwoord eerder aangemerkt als drugsmisbruiker omdat u volgens de psychiater onder invloed bent gaan rijden, terwijl u wist of vermoedde dat dit zou kunnen betekenen dat u uw rijbewijs kwijt zou raken. Volgens de psychiater is dat een aanwijzing voor een bepaalde mate van verslaving.

En zo zijn er nog veel meer valkuilen in het onderzoek. 

Om u voor te bereiden op het onderzoek, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij u wijzen op al deze valkuilen, en wij u de strekking van de verschillende vragen uitleggen. Wij leggen u uit wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, waarop wordt gelet, welke vragen er kunnen worden gesteld en met welke bedoeling die vragen worden gesteld.

Wanneer u de informatiebrochure voor het onderzoek download en zorgvuldig bestudeert, vergroot u de kans dat u met goed gevolg door het onderzoek zult komen, en dat u uw rijbewijs kunt behouden. 

Meer informatie over de informatiebrochure en de downloadpagina vindt u op de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van drugs

Wanneer een persoon door de politie wordt aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs en er gronden bestaan om te vermoeden dat die persoon niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid om een motorrijtuig te besturen, is de politie op grond van artikel 130 Wegenverkeerswet (WVW) verplicht melding hiervan te doen aan het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Ook kan een medisch specialist melding doen van het vermoeden van ongeschiktheid voor het besturen van een motorrijtuig.

Het verloop van het onderzoek

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed bestaat uit een urine- en/of bloedonderzoek, een gesprek met een psychiater en een lichamelijk onderzoek. De keurend psychiater werkt zelfstandig, maar krijgt opdracht van het CBR. 

Tot twee weken voor het gesprek met de psychiater moet de betrokkene urine moeten afgeven voor onderzoek. De urine zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde (verhoogde) waardes die duiden op (overmatig) drugsgebruik. 

In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het urineonderzoek geen drugs te gebruiken. 

Vervolgens wordt u (binnen twee weken) onderworpen aan een vraaggesprek door een psychiater. De vragen zien op het drugs- en/of alcoholgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de melding door de politie of de medisch specialist, en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, vormt de psychiater zich een oordeel of er sprake is van misbruik of afhankelijkheid is van drugs op grond van alle relevante gegevens. De vragen zijn samengesteld op basis van de DSM-IV-(TR)-classificatie. 

Op deze vragen kunt u zich voorbereiden. U doet er verstandig aan zo spoedig mogelijk een in de CBR-procedure gespecialiseerde advocaat te raadplegen die u kan uitleggen hoe de procedure werkt en welke vragen u kunt verwachten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. Wacht daarom niet te lang en meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.

Tot slot vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor (overmatig) drugsgebruik.

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het bloedonderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR drugsmisbruik of drugsafhankelijkheid vaststelt, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf “bezwaar en beroep”

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van minimaal een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen drugsmisbruik of -alcoholafhankelijkheid meer wordt vastgesteld, en er ook geen overige beletsels voor de teruggave worden vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden