085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Indien het CBR een melding krijgt dat een betrokkene vermoedelijk niet meer voldoet aan de eisen voor rijvaardigheid, zal zij beoordelen of hiernaar een onderzoek moet worden ingesteld. 

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid geeft in bijlage I een opsomming van feiten en omstandigheden, die een vermoeden rechtvaardigen dat de betrokkene niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel, met uitzondering van de categorie AM, over de vereiste lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor een rijbewijs is afgegeven. Het gaat om de volgende gevallen;

Bediening van het motorrijtuig

 • een onjuiste bediening van het koppelingspedaal dan wel het gaspedaal, zich manifesterend in het bij herhaling afslaan van de motor dan wel schokkend en slingerend rijden en bochten te ruim nemen dan wel het intrappen van het onjuiste pedaal:
 • een onjuiste bediening van het versnellingsmechanisme, al dan niet in combinatie met het koppelings- of het gaspedaal, waardoor hoorbaar regelmatig de verkeerde versnelling wordt gekozen, langdurig in een te hoge of te lage versnelling wordt gereden en met een te laag of te hoog toerental;
 • een onjuiste bediening van de rem, waardoor bij herhaling abrupt wordt vertraagd en gestopt of met blokkerende wielen wordt geremd;
 • een onjuist gebruik of nalaten van het gebruik van mechanismen en apparatuur van het motorrijtuig die van belang zijn voor de verkeersveiligheid, zoals ruitenwissers, richtingaanwijzers, verlichting en voorruitverwarming.

Beheersing van het motorrijtuig

 • Gebrek aan stuurvastheid waardoor, al dan niet in combinatie, slingerend wordt gereden, en/of bij herhaling van de juiste koers wordt afgeweken, en/of bij het richting veranderen bochten niet vloeiend worden genomen en/of bij het volgen van bochten in het wegverloop het motorrijtuig uit de bocht ‘zeilt’ 
 • Onvoldoende rekening houden met de omvang van het motorrijtuig waardoor bochten te ruim of te krap worden genomen, en/of andere weggebruikers en obstakels rakelings worden gepasseerd, en/of andere weggebruikers worden klem gereden of de weg wordt afgesneden
 • Overige feiten of omstandigheden waaruit een gebrek in de vaardigheid in de beheersing van het motorrijtuig blijkt, waaronder het motorrijtuig niet onder controle houden op een niet vlakke weg, en/of het bij herhaling op onjuiste wijze keren, achteruitrijden of parkeren, en/of het bij herhaling veroorzaken van aanrijdingen

Het niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens, resulterend in een gevaarlijke situatie of dreigend gevaarlijke situatie 

 • Duidelijk een gedrag tentoonspreiden dat in strijd is met de essentiële verkeersregels en verkeerstekens waaronder spookrijden, het gevaarlijk inhalen of het niet verlenen van voorrang, het bij herhaling rijden met te hoge snelheden onder gevaarzettende omstandigheden.

Bedrevenheid in het deelnemen aan het verkeer

 • Hanteren van een verkeerde kijktechniek en een slecht kijkgedrag al of niet met gebruikmaking van spiegels waardoor in gevaarlijke situaties niet of niet voldoende op het overige verkeer wordt gelet
 • Gebrek aan inzicht in risico’s in het verkeer, waaronder
  • het onvoldoende anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers
  • het niet adequaat reageren op bijzondere verkeerssituaties, zoals filevorming
  • het niet tijdig onderkennen van de invloed van factoren, zoals het weer, de toestand van de weg, het tijdstip, de aanwezigheid van scholen, voetgangersoversteekplaatsen, de specifieke eigenschappen en de toestand van het eigen motorrijtuig en van andere voertuigen en van de vervoerde lading
  • het uitvoeren van gevaarlijke inhaalmanoeuvres en inhalen nabij voetgangersoversteekplaatsen, waarbij voetgangers duidelijk in gevaar zijn gebracht
  • het met een te hoge snelheid naderen van en inhalen nabij voetgangersoversteekplaatsen of in andere onoverzichtelijke situaties, zoals kruisingen en spoorwegovergangen
  • het aanhouden van, gelet op de snelheid waarmee gereden wordt, een te korte en derhalve onveilige volgafstand;
  • het geen rekening houden met de belangen van andere weggebruikers, zoals het niet geven van gelegenheid tot invoegen bij een rijbaanversmalling, na inhalen, vanaf de invoegstrook of het blokkeren van doorgangen en dubbel parkeren
 • Incorrect samenspel met andere verkeersdeelnemers in het verkeer, waaronder
  • het rijden met een niet aan de snelheid van de overige gelijksoortige verkeersdeelnemers aangepaste snelheid;
  • het onnodig remmen en stoppen;
  • het snijden: het niet juist afmaken van de inhaalmanoeuvre door te snel en te abrupt naar rechts te gaan;
  • het op te korte afstand volgen van voorliggers (bumperkleven);
  • het onjuist invoegen op autowegen en autosnelwegen;
  • het onjuist invoegen bij vermindering van het aantal rijstroken.

Herhaaldelijk niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens (door beginnend bestuurders)

 • In de hoedanigheid van beginnende bestuurder drie maal tijdens of na een periode van vijf jaar na de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven onherroepelijk veroordeeld zijn of een transactievoorstel (boete van het CJIB) hebben voldaan voor het veroorzaken van gevaar op de weg (art 5 WVW), het veroorzaken van een ongeval waardoor letsel aan personen of schade aan goederen is veroorzaakt, en het begaan van snelheidsovertredingen van meer dan 30km/u (op snelweg 40 km/u). 

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, kan het CBR besluiten dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid. Of daadwerkelijk wordt besloten dat de betrokkene een onderzoek naar de rijvaardigheid moet ondergaan, is afhankelijk van de aard en de ernst van de concrete omstandigheden van het geval die aan het CBR zijn gemeld. 

Eerst EMG

Een onderzoek naar de rijvaardigheid kan alleen worden opgelegd indien betrokkene niet in aanmerking komt voor een Educatie Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). Dit is in de volgende gevallen:

 • Indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,
 • Indien betrokkene bewust op een andere weggebruiker is ingereden,
 • Indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst,
 • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar reeds twee maal aan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer heeft deelgenomen,
 • Indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
 • Indien het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholverslaving,
 • Indien betrokkene bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen.

Bezwaar en beroep

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan een onderzoek naar de rijvaardigheid bezwaar aan te tekenen. U doet er verstandig aan het bezwaarschrift door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen en indienen. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan. Wij zullen uw zaak vervolgens doorverwijzen naar een in de vorderingsprocedure van het CBR gespecialiseerde advocaat. 


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Onderzoek naar de rijvaardigheid 

Wanneer bij de politie of een medisch specialist het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid om motorrijtuigen te besturen, moeten zij op grond van artikel 130 WVW hiervan melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid. 

Het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt door een deskundige van het CBR uitgevoerd. De deskundige zal beoordelen of de betrokkene nog beschikt over de vereiste rijvaardigheid om motorrijtuigen te besturen.

Het onderzoek kan bestaan uit een vraaggesprek en een rijvaardigheidstest.


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Onderzoek naar de rijvaardigheid 

Wanneer bij de politie of een medisch specialist het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid om motorrijtuigen te besturen, moeten zij op grond van artikel 130 WVW hiervan melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid. 

Het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt door een deskundige van het CBR uitgevoerd. De deskundige zal beoordelen of de betrokkene nog beschikt over de vereiste rijvaardigheid om motorrijtuigen te besturen.

Het onderzoek kan bestaan uit een vraaggesprek en een rijvaardigheidstest.


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Ontvangst beslissing CBR en bezwaar

Geplaatst op 18 oktober 2013

Tegen beslisissingen van het CBR dient binnen 6 weken na dagtekening van de brief bezwaar of beroep te worden ingesteld. Wanneer deze termijn niet wordt nageleefd, dan wordt de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Lees meer ›

Welke bezwaargronden hebben kans van slagen tegen het CBR?

Geplaatst op 28 november 2012

De CBR-procedure is behoorlijk door de wetgever “dichtgetimmerd”. Het CBR is in veel gevallen verplicht om een bepaalde beslissing te nemen bij een bepaald alcoholgehalte of een bepaalde snelheid. Dit is verder in de wet en de beleidsregels uitgewerkt.

Lees meer ›

Bezwaar en beroep hebben geen opschortende werking

Geplaatst op 09 juli 2012

Het is belangrijk voor u om te weten dat het indienen van een bezwaar- of beroepschrift geen opschortende werking heeft. U blijft dus verplicht om de kosten van de maatregel te betalen, of op tijd hiervoor een betalingsregeling aan te vragen bij het CBR. Ook blijft u verplicht om mee te werken aan de maatregel of het opgelegde onderzoek. Wanneer u niet (tijdig) betaalt, of niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Lees meer ›

Voorbeeld bezwaarschrift CBR

Geplaatst op 29 juni 2012

Bent u op zoek naar een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het CBR?

Hoewel wij het niet adviseren vanwege de ingewikkeldheid van de procedure, kunt u ook zelf een bezwaarschrift indienen tegen een besluit van het CBR wanneer u het niet eens bent met de genomen beslissing. Het CBR heeft daartoe een voorbeeld (standaardformulier) opgesteld dat u hier kunt downloaden.

Lees meer ›

 


Uitleg

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Tegen iedere beslissing van het CBR kunt u bezwaar en beroep instellen. Dit is vaak verstandig, al is het alleen maar uit processtrategische overwegingen. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, kan uw advocaat u daar meer over vertellen.

Het is belangrijk dat het bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR binnen 6 weken na dagtekening van het besluit wordt ingediend bij het CBR. In het bezwaarschrift worden de redenen vermeld waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dit zijn de zogenaamde gronden van bezwaar.
Ook is het belangrijk om altijd een kopie van de (proces)stukken te vragen zodat u over alle informatie beschikt waarover het CBR ook beschikt.

U kunt ook eerst een pro forma bezwaarschrift indienen, waarin u vraagt om de stukken toe te sturen, en u voorts vraagt om een nadere termijn voor het aanvullen van de gronden van het bezwaar. U hebt dan meer tijd om goed na te denken over de gronden van het bezwaar en u kunt deze gronden formuleren op basis van de informatie uit het dossier van het CBR. U bent dan beter voorbereid.

Wanneer het bezwaarschrift loopt kunt u nog worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Soms is dat op het kantoor van het CBR in Rijswijk, maar meestal wordt u telefonisch gehoord. Het is aan u of u gebruik wenst te maken van dat recht. Indien u de bezwaren al voldoende hebt aangegeven en gemotiveerd in het bezwaarschrift, is het vaak niet nodig om ook nog tijdens een hoorzitting deze bezwaren toe te lichten.

Vervolgens zal het CBR een beslissing nemen naar aanleiding van het bezwaarschrift. Het CBR kan het bezwaarschrift gegrond of ongegrond verklaren (mits het tijdig is ingediend en u gronden hebt ingediend). Wanneer het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kunt tegen die beslissing nog beroep instellen bij de rechtbank en later hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Wettelijke grondslag schadevergoeding hoger beroep

Geplaatst op 02 juni 2014

Wanneer u in hoger beroep gaat tegen een beslissing van het CBR kunt u direct schadevergoeding vragen voor het geval het hoger beroep gegrond wordt verklaard.

Lees meer ›

Kosten nieuw onderzoek en eigen verklaring

Geplaatst op 19 juli 2012

Wanneer het rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, welk besluit later wordt vernietigd naar aanleiding van een gegrond verklaard bezwaar of beroep daartegen, staat daarmee de onrechtmatigheid van het genomen besluit vast.
Als betrokkene hebt u dan recht op schadevergoeding, onder meer van de kosten die u maakt voor de Eigen Verklaringsprocedure en nieuwe onderzoeken.

Het CBR zal vaak proberen om onder de betaling van kosten uit te komen. Zo ook in een zaak die speelde bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, op 27 april 2007 (LJN: BA510). De betrokkene vorderde hier vergoeding van deze kosten, maar het CBR weigerde dit. Volgens het CBR had de betrokkene maar ook in die andere procedures bezwaar moeten instellen.

Dat standpunt is niet juist. De rechtbank overwoog:
“Ten aanzien van de gevorderde kosten die eiser als gevolg van de aanvragen voor een Verklaring van geschiktheid in 2003 en 2006 heeft moeten maken, is de rechtbank van oordeel dat de besluiten van 16 september 2002 tot gevolg hebben gehad dat eiser in 2003 en 2006 opnieuw een aanvraag heeft moeten indienen. Indien verweerder immers de aanvragen had ingewilligd, waren de (hernieuwde) aanvragen in 2003 en in 2006 niet nodig geweest. Dat eiser geen afzonderlijk bezwaar heeft gemaakt tegen de besluiten op deze aanvragen doet hieraan niet af.”

U hebt dus recht op vergoeding van de kosten die u heeft moeten maken om uw rijbewijs weer geldig te krijgen.

Lees meer ›

Gederfde inkomsten (inkomens- en pre-pensioen)

Geplaatst op 18 juli 2012

Wanneer u als gevolg van een besluit van het CBR uw rijbewijs voor enige tijd hebt moeten missen, en het door u tegen dat besluit ingestelde bezwaar of beroep gegrond is verklaard, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding vanwege het niet kunnen beschikken over het rijbewijs. Als schade komt bijvoorbeeld de gederfde inkomsten in aanmerking.

Lees meer ›

Geen abstracte maar concrete schadeberekening in procedure CBR

Geplaatst op 18 juli 2012

Wanneer de geldigheid van het rijbewijs achteraf bezien ten onrechte is geschorst of het rijbewijs ten onrechte ongeldig is verklaard door het CBR, hebt u als belanghebbende recht op schadevergoeding. Het is niet eenvoudig om deze schade aannemelijk te maken. In het verleden heeft iemand al eens geprobeerd om een abstracte vergoeding van € 10,00 per dag te vorderen, zoals dat in het strafrecht ook gebruikelijk is, maar dat verzoek heeft de rechtbank Utrecht afgewezen (LJN BK7656, Rechtbank Utrecht, 5 oktober 2009).

Lees meer ›

 


Bezwaar en beroep schadevergoeding CBR

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Het CBR is verplicht om binnen een redelijke termijn op uw verzoek tot schadevergoeding te beslissen. U krijgt de beslissing van het CBR op schrift toegestuurd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het CBR op uw schadevergoedingsverzoek, dan kunt u tegen dezebeslissing bezwaar en beroep instellen.

Het is evenwel belangrijk dat u het initiële verzoek tot schadevergoeding aan het CBR goed motiveert en met bewijsstukken onderbouwt. Ook is het belangrijk dat u de juiste de juiste gronden van bezwaar opgeeft.

Rechtsbijstand

Omdat ook deze schadevergoedingsprocedures in het bestuursrecht erg gecompliceerd kunnen zijn, adviseren wij u om altijd gebruik te maken van de deskundige rechtsbijstand van een in de CBR procedure gespecialiseerde advocaat. De advocaat adviseert u over welke schadeposten u kunt vorderen en hoe u de vordering het beste kunt onderbouwen.
Deze rechtsbijstand sowieso verstandig voor het indienen van een schadevordering bij het CBR, maar zeker noodzakelijk voor het geval u bezwaar wenst in te stellen tegen de (gedeeltelijk) afwijzende beslissing van het CBR.

Wilt u schadevergoeding vorderen van het CBR na een onterechte ongeldig verklaring van uw rijbewijs of de onterechte oplegging van een maatregel, of wilt u bezwaar of beroep instellen tegen afwijzende beslissing van het CBR? Meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.


Uitleg

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding is alleen nodig dat vast staat dat het door het CBR genomen besluit niet juist is geweest. Dit kan komen vast te staan wanneer het CBR of de rechter respectievelijk het bezwaar of beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd, maar het kan ook vast komen te staan wanneer het CBR zelf al op het initiele besluit terugkomt, al dan niet naar aanleiding van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.


Welk besluit

Het is voorts belangrijk om vast te stellen welk besluit van het CBR onjuist is. Dit kan het eerste besluit zijn, waarbij het CBR een bepaalde maatregel oplegt, maar meestal gaat het om het tweede besluit, waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.
Indien het gaat om de beslissing van het CBR waarbij de verplichte deelname aan een bepaalde maatregel wordt opgelegd, bijv aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, dan bestaat de schade vaak hoogstens uit de kosten voor dat onderzoek, tenzij de geldigheid van het rijbewijs tevens is geschorst. In dat laatste geval kunt u dan tevens schade vorderen die u hebt geleden omdat u niet over uw rijbewijs kon beschikken.
Dit laatste kunt u ook vorderen wanneer uw rijbewijs ongeldig is verklaard, op basis van het tweede besluit dat wordt genomen naar aanleiding van het onderzoek naar de rijgeschiktheid of omdat u in de visie van het CBR niet of onvoldoende hebt meegewerkt aan de verplichte deelname aan de opgelegde maatregel.

Indienen vordering

De schadevordering wordt bij het CBR, divisie vorderingen ingediend. De schade kan worden opgegeven bij brief of in een schadestaat. In beide gevallen dient de schadevordering deugdelijk te zijn gemotiveerd en goed te zijn onderbouwd aan de hand van bewijsstukken. Het moet gaan om werkelijk geleden schade, die rechtstreeks het gevolg is van het onterecht door het CBR genomen besluit.

Rechtsbijstand

Omdat het vaak lastig is om een goed gemotiveerde en onderbouwde schadevordering in te dienen bij het CBR, adviseren wij vooraf juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u gratis doorverwijzen naar de meest geschikte advocaat bij u in de buurt.

 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden