085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

 


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Het CBR kan op grond van artikel 6 Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 de geldigheid van het rijbewijs schorsen, mits er sprake is van een van de gevallen als genoemd in artikel 5 van die regeling en de politie het rijbewijs heeft ingevorderd. Het is altijd belangrijk om zorgvuldig na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan.

Wanneer het CBR de geldigheid van uw rijbewijs heeft geschorst, mag u vanaf de zevende dag na dagtekening van die brief geen motorrijtuigen meer besturen en bent u verplicht om uw rijbewijs in te leveren. Tegen deze beslissing van het CBR kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar aantekenen. In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig een verzoekschrift indienen voor een voorlopige voorziening bij de rechter. De rechter kan dan beslissen om de beslissing van het CBR te vernietigen en het rijbewijs weer geldig te verklaren.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Schorsing rijbewijs

Wanneer u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs of gevaarlijk rijgedrag, kan de politie uw rijbewijs invorderen en naar het CBR doorsturen. Het CBR kan vervolgens in de zwaardere gevallen onmiddellijk de geldigheid van het rijbewijs schorsen.
Artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 geeft een overzicht van de gevallen waarin de politie gerechtigd is om het rijbewijs in te vorderen en naar het CBR door te sturen:


a) Indien de betrokkene een motorrijtuig heeft bestuurd onder invloed van drogerende stoffen, andere dan alcohol;
b) Indien betrokkene een poging tot zelfdoding met een motorrijtuig heeft ondernomen;
c) Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt, hetgeen bij twijfel bevestigd wordt door een medisch deskundige;
d) Indien betrokkene met een motorrijtuig tegen de rijrichting in heeft gereden (spookrijden);
e) Indien betrokkene binnen een periode van een jaar ten minste drie aanrijdingen heeft veroorzaakt;
f) Indien betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig rechtstreeks betrokken is bij een aanrijding met duidelijke materiële dan wel letselschade en verklaart de aanrijding niet te hebben bemerkt;
g) Indien betrokkene niet in staat is het motorrijtuig in bedwang te houden;
h) Indien betrokkene een aanrijding heeft veroorzaakt door het intrappen van het onjuiste pedaal of door het niet intrappen van het juiste pedaal;
i) Indien betrokkene bewust is ingereden op een andere weggebruiker;
j) Indien bij betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig een adem- of bloedalcoholgehalte wordt geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰;
k) Indien bij betrokkene, in de hoedanigheid van beginnende bestuurder, een adem- of bloedalcoholgehalte wordt geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 435 µg/l, respectievelijk 1,0‰;
l) Indien betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een alcoholonderzoek als bedoeld in artikel 8 WVW;
m) Indien ten aanzien van betrokkene binnen een periode van vijf jaar ten minste vier maal proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede, derde of vierde lid, WVW (rijden onder invloed), waarbij de laatste overtreding moet zijn begaan als houder van een rijbewijs;
n) Indien betrokkene drie maal als beginnende bestuurder een of meer van de in bijlage 1, onderdeel IV, opgenomen feiten heeft begaan en voor deze feiten is hij tijdens of na de in artikel 1, onder beginnende bestuurder, genoemde termijn onherroepelijk veroordeeld, dan wel is voor deze feiten tijdens of na die termijn ten aanzien van hem een onherroepelijke strafbeschikking uitgevaardigd;
o) Indien ten aanzien van betrokkene tijdens de duur van het alcoholslotprogramma proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van overtreding van artikel 8, derde juncto vierde lid, van de wet (rijden onder invloed) of artikel 9, negende lid, van de wet (rijden ondanks ongeldigverklaring rijbewijs)
p) Indien betrokkene, die voor zijn achttiende verjaardag in het kader van begeleid rijden een rijbewijs voor de categorie B heeft behaald, in de periode tot zijn achttiende verjaardag een motorrijtuig heeft bestuurd zonder een op de begeleiderspas geregistreerde begeleider, dan wel met een begeleider van wie hij weet dat deze onder zodanige invloed verkeert van een stof, waarvan het gebruik – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat deze niet tot behoorlijk begeleiden in staat moet worden geacht.

Artikel 6 van de Regeling bepaalt vervolgens dat in deze gevallen het CBR de geldigheid van het rijbewijs dient te schorsen overeenkomstig artikel 131, tweede lid, WVW, tenzij een educatieve maatregel als bedoeld in artikel 131, eerste lid, onderdeel a, van de wet wordt opgelegd of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard op grond van artikel 132b, tweede lid, WVW.
Bij rijden onder invloed van alcohol wordt een educatieve maatregel (LEMA, EMA) opgelegd voor beginnend bestuurders vanaf 220 to 435 µg/l (0,5 – 1,0 ‰). Bij ervaren bestuurders, die meer dan 5 jaar over het rijbewijs beschikken wordt een educatieve maatregel opgelegd vanaf 350 – 570 µg/l (0,8 – 1,3 ‰).
Wanneer het alcoholslotprogramma wordt opgelegd, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard voor alle categorieën behalve B, waarbij op het rijbewijs wordt aangetekend in welke voertuig, voorzien van een alcoholslot, u uitsluitend mag rijden.
De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) wordt opgelegd bij de minder ernstige gevallen van gevaarlijk rijgedrag, mist het de eerste keer in vijf jaren betreft.


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Te laat bij voorgesprek EMA wegens slecht weer

Geplaatst op 02 juni 2014

De betrokkene in deze zaak was te laat verschenen bij het voorgesprek van de EMA. Zij was op tijd vertrokken, maar door het slechte weer reden de bussen niet. Uiteindelijk is zij door een kennis met de auto gebracht, maar kwam 10 tot 12 minuten te laat. De medewerker van het CBR waarmee het voorgesprek zou zijn, bleek al (vanwege het slechte weer) vertrokken te zijn. Het CBR besloot vervolgens om het rijbewijs ongeldig te verklaren, omdat de betrokkene te laat was.
De betrokkene ging tegen deze beslissing in beroep en met succes. De rechtbank Haarlem verklaarde het beroep gegrond (rb Haarlem. 22 oktober 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY1264).

Lees meer ›

Te laat cursus CBR door verdwalen in gebouw

Geplaatst op 02 juni 2014

In deze zaak was de betrokkene eigenlijk wel op tijd voor een voorgesprek van de EMA, maar was hij uiteindelijk verdwaald in het gebouw van de cursuslocatie, waardoor hij toch te laat bij het voorgesprek aankwam. Hij werd niet meer toegelaten, en het CBR heeft het rijbewijs ongeldig verklaard omdat hij niet de vereiste medewerking zou hebben verleend. De rechtbank vond echter dit besluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid, en wees de voorlopige voorziening toe (rb Den Haag, 24 april 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI3994):

Lees meer ›

Te laat door file geen geldige reden verhindering LEMA

Geplaatst op 02 juni 2014

Wanneer aan u een EMA of LEMA is opgelegd, bent u verplicht om op de cursusdagen te verschijnen. Doet u dat niet of komt u te laat, dan wordt dat aangemerkt als het niet verlenen van de vereiste medewerking. Ook wanneer u door een file te laat komt, wordt dit aangemerkt als het niet verlenen van medewerking, en heeft dit tot gevolg dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Lees meer ›

Niet meewerken EMA, EMG, of LEMA

Geplaatst op 07 januari 2014

Wanneer u niet meewerkt aan de EMA, EMG of de LEMA zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Van niet meewerken kan sprake zijn in de volgende gevallen:

  • U betaalt (niet op tijd) de kosten voor de opgelegde maatregel
  • U komt niet op tijd voor de cursus
  • U doet niet goed mee aan de cursus

Bezwaarschrift

Soms is het echter niet terecht dat het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het CBR ten onrechte een voorstel voor een betalingsregeling afwijst, of wanneer u wel netjes hebt meegewerkt tijdens de cursus. In die gevallen kan het zinvol zijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de ongeldigverklaring van het rijbewijs.

Maximaal 3 jaar

Wanneer u geen bezwaarschrift indient, en niet opnieuw een EMA, EMG of LEMA aanvaagt, dan zal uw rijbewijs ongeldig blijven voor ten hoogste 3 jaren. Dit volgt uit artikel 97 Reglement rijbewijzen:

“In afwijking van het eerste lid wordt ten behoeve van degene wiens rijbewijs op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet ongeldig is verklaard wegens het niet-verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel ter bevordering van de geschiktheid, gedurende een periode van ten hoogste drie jaren na de ongeldigverklaring van het rijbewijs geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd zo lang hij niet alsnog aan die verplichting heeft voldaan.”

Lees meer ›

Niet tijdig betalen kosten maatregel CBR

Geplaatst op 06 augustus 2013

Het niet tijdig betalen van de kosten van de opgelegde maatregel kan ertoe leiden dat het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard. Ook wanneer een betalingsregeling niet stipt wordt nagekomen, kan het rijbewijs ongeldig verklaren. Zo gebeurde dat ook in een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, d.d. 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:269.

In die zaak betoogde de betrokkene dat het enkel niet voldoen aan de betalingsregeling die hij met het CBR was overeengekomen onvoldoende was om zijn rijbewijs ongeldig te verklaren. Zijn belang bij het behoud ervan is groot, zo gaf hij aan, en hij had de eerste twee termijnen van de betalingsregeling voldaan.

De rechter was echter onverbiddellijk en overwoog dat het CBR ingevolge artikel 132, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wvw 1994, gelezen in verbinding met artikelen 24, aanhef en onder a, en 25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling 2011, gehouden is het rijbewijs ongeldig te verklaren van diegene die de kosten van het opgelegde onderzoek naar de geschiktheid niet of niet tijdig voldoet. Nu de betrokkene het voor het onderzoek te betalen bedrag niet tijdig heeft voldaan, moest het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren, als het heeft gedaan.

Het is dus erg belangrijk dat u altijd stipt op tijd de kosten van de opgelegde maatregel betaalt, en zo nodig een betalingsregeling aanvraagt. Is de betalingsregeling geaccepteerd, dan dient u die stipt na te komen.

 

Lees meer ›

Alleen overmacht vormt een geldige reden voor verhindering

Geplaatst op 24 november 2012

Wanneer door het CBR een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) wordt opgelegd, wordt door het CBR veel aandacht besteed aan het verplichte karakter hiervan. In de eerste brief geeft het CBR al aan dat u verplicht bent om mee te werken, omdat anders uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U bent verplicht om de kosten voor de EMA te betalen, en u moet ook verplicht aanwezig zijn op het intakegesprek en alle cursusdagen. Alleen bij overmacht is het CBR bereid om u een tweede kans te geven.

Lees meer ›

Niet betalen kosten maatregel CBR leidt tot ongeldig verklaring van het rijbewijs

Geplaatst op 12 juli 2012

Wanneer het CBR een bepaalde maatregel oplegt, bent u verplicht de daaraan verbonden kosten te betalen. Zelfs wanneer u bezwaar en beroep instelt tegen de maatregel van het CBR, bent u gehouden om de binnen de door het CBR aangegeven termijn te betalen.
Alleen wanneer het CBR op een uitdrukkelijk daartoe gedaan verzoek besluit om opschortende werking te verlenen aan het besluit, bent u vrijgesteld van die verplichting gedurende de door het CBR aangegeven termijn. U moet dus zelf hierom vragen bij het CBR.
Lees meer ›

Niet verschijnen eerste dag EMA vormt geen reden om rijbewijs ongeldig te verklaren

Geplaatst op 01 juli 2012

Een vergissing is menselijk. Zo kan het voorkomen dat u de cursusdata verkeerd noteert in uw agenda, en daardoor pas op de tweede cursusdag verschijnt. Er is dan sprake van een onopzettelijk verzuim om op de eerste cursusdag aanwezig te zijn. Wanneer het CBR uw rijbewijs dan ongeldig verklaard, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen en bij wijze van voorlopige voorziening aan de rechter vragen om het rijbewijs weer geldig te verklaren.

Lees meer ›

Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Niet meewerken

Wanneer het CBR een maatregel heeft opgelegd, bent u verplicht hieraan uw medewerking te verlenen. Wanneer een bestuurder niet meewerkt, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren.

Ingevolge artikel 132, eerste lid, van de WVW, is degene die zich ingevolge het in artikel 131, eerste lid, bedoelde besluit dient te onderwerpen aan een onderzoek, behoudens bij algemene maatregel van bestuur vastgelegde uitzonderingen, verplicht de daartoe vereiste medewerking te verlenen. Gelijke verplichting bestaat voor degene die zich ingevolge artikel 131, vijfde lid, of artikel 134, vierde lid dient te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid.
Ingevolge het tweede lid – voor zover van belang – van genoemd artikel, besluit Onze Minister bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde medewerking onverwijld tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de houder. Onze Minister bepaalt daarbij op welke categorie of categorieën van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs is afgegeven, de ongeldigverklaring betrekking heeft.

Niet tijdig betalen kosten maatregel CBR

De verplichting om mee te werken houdt onder meer in dat de kosten van de maatregel door de bestuurder (tijdig) moeten worden betaald. in artikel 132, eerste lid, van de Wvw, is bepaald dat indien de kosten van de opgelegde maatregel niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze voldoet, het rijbewijs ongeldig dient te worden verklaard. Gelet op het imperatieve karakter van artikel 132, tweede lid, van de Wvw is het CBR in een dergelijk geval dus verplicht het rijbewijs ongeldig verklaren en bestaat bij het nemen van dat besluit voor het CBR geen ruimte om de persoonlijke omstandigheden (LJN: BN9540, Raad van State, 6 oktober 2010).

Niet verschijnen bij onderzoek of cursus

De verplichting om mee te werken houdt onder meer in dat u telkens op alle cursusdagen en/of dagen voor het onderzoek aanwezig moet zijn op de door het CBR bepaalde plaatsen. Alleen bij een geldige (vooraf opgegeven) reden van verhindering, kan er een nieuw datum en tijdstip worden bepaald. Indien er geen sprake is van een geldige reden van verhindering zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. Dit volgt uit de artikelen 132 Reglement rijbewijzen en de artikelen 131 t/m 134 WVW.
Krachtens artikel 132, eerst lid, van het Reglement rijbewijzen, worden het tijdstip waarop en de plaats waar betrokkene de hem opgelegde educatieve maatregelen, bedoeld in een der artikelen 131, vijfde lid, of 134, vierde lid, van de wet dient te ondergaan, door Onze Minister vastgesteld
Artikel 132, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen bepaalt dat, indien betrokkene niet op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig is, tijd en plaats waarop betrokkene de hem opgelegde educatieve maatregelen dient te ondergaan, opnieuw worden vastgesteld, tenzij naar het oordeel van Onze Minister geen sprake is van een geldige reden van verhindering.
In het derde lid van dit artikel is bepaald dat indien betrokkene niet op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig is zonder dan van een geldige reden van verhindering blijkt, daarvan door de aangewezen deskundige of deskundigen mededeling wordt gedaan aan Onze Minister.

Bijzonder omstandigheden

Er kunnen zich echter altijd bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat de sanctie om het rijbewijs ongeldig te verklaren te zwaar is. In de jurisprudentie komen onder andere voorbeelden voor waarbij de betrokkene zich had vergist in de cursusdata of het geval dat het CBR ten onrechte een betalingsregeling heeft geweigerd. Als u meent dat het CBR ten onrechte uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, adviseren wij u om tegen die beslissing een bezwaarschrift in te dienen en tegelijkertijd de rechter te verzoeken om bij wijze van voorlopige voorziening het rijbewijs weer geldig te verklaren. Omdat dit een ingewikkelde procedure is, doet u er verstandig aan om u bij te laten staan door een van de aan ons netwerk verbonden gespecialiseerde advocaten.

Rechtsbijstand

Indien het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard omdat u niet of niet voldoende zou hebben meegewerkt aan een door het hen opgelegde maatregel, dan hoeft u zich hier niet bij neer te leggen. U hebt de mogelijkheid om binnen 6 weken een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen en daarnaast kunt u gelijktijdig de rechter vragen om met spoed het rijbewijs weer geldig te verklaren. Wij kunnen u helpen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Herhaaldelijk gedragingen verricht, als bedoeld in bijlage 1 Regeling (CBR)

Geplaatst op 06 augustus 2013

Ingevolge artikel 14, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (hierna: de Regeling) besluit het CBR tot oplegging van een educatieve maatregel gedrag en verkeer, indien betrokkene tijdens een rit herhaaldelijk gedragingen heeft verricht, als bedoeld in bijlage 1. De vraag speelt dan of het hier moet gaan om een herhaalde gedraging of een opeenstapeling van overtredingen en verkeersgevaarlijke gedragingen.

Lees meer ›

 


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de rijvaardigheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de rijvaardigheidsadviseur het verslag van bevindingen toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de adviseur vermeld. 

Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de rijvaardigheidsadviseur worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies besluiten tot ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. Het CBR kan vervolgens het rijbewijs voor alle of bepaalde categorieën ongeldig verklaren. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek, kosten aan verbonden. Indien u kiest voor een tweede onderzoek, zal het CBR een nieuwe rijvaardigheidsadviseur opdracht geven om onderzoek te doen naar uw rijvaardigheid. Ons advies is om altijd van deze tweede kans gebruik te maken. 

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Informatie beperkingen, ziekten en stoornissen

Geplaatst op 02 juli 2012

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid zal het CBR met name kijken naar het bepaalde in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Hierin staan verschillende beperkingen, ziekten, en stoornissen beschreven waarbij wordt aangegeven in welke gevallen een betrokkene wel of niet geschikt wordt geacht om motorrijtuigen te besturen.

Lees meer ›

 


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Rijbewijs ongeldig verklaard wegens medische redenen

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend arts het verslag van bevindingen toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de keurend arts vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de arts door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de arts heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de arts eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de arts het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de keurend arts worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de keurend arts besluiten tot ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. Het CBR kan vervolgens het rijbewijs voor alle of bepaalde categorieën ongeldig verklaren. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek, kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater. 

TIP: Wellicht is het verstandig om ook uw behandelend arts te vragen om diens oordeel of u met uw medische beperkingen wel tot het besturen van een motorrijtuig in staat bent.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 

Hierbij merken wij wel op dat het indienen van een bezwaarschrift in de meeste gevallen alleen zinvol is wanneer wij over een rapport of verklaring (kunnen) beschikken over een medisch deskundige (in het kader van een second opinion) of uw behandelend arts op basis waarvan wij het rapport van de keurend arts in twijfel kunnen trekken. 


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden