085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Meer informatie

Oproeping voorgesprek en cursusdagen EMA

Geplaatst op 01 december 2012

Wanneer aan u een EMA is opgelegd en u de kosten hiervoor hebt betaald, ontvangt u op een uitnodiging om deel te nemen aan de cursusdagen. U wordt eerst uitgenodigd voor een voorgesprek (intake), en vervolgens voor de drie cursusdagen.

Lees meer ›

 


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Oproeping voorgesprek en cursusdagen EMA

Geplaatst op 01 december 2012

Wanneer aan u een EMA is opgelegd en u de kosten hiervoor hebt betaald, ontvangt u op een uitnodiging om deel te nemen aan de cursusdagen. U wordt eerst uitgenodigd voor een voorgesprek (intake), en vervolgens voor de drie cursusdagen.

Lees meer ›

 


Geplaatst op: 07 augustus 2019

Bij weigering van de blaastest wordt er altijd een proces-verbaal opgemaakt door de politie. Onze advocaten krijgen geregeld de vraag wat de gevolgen kunnen zijn van de weigering van het alcoholonderzoek.
Welke maatregel kan het CBR aan mij opleggen, hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt, en hoeveel bedraagt de boete die de strafrechter kan opleggen? In dit artikel zullen wij al deze vragen beantwoorden, en de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke (CBR-procedure) gevolgen van de weigering bespreken.

Straf bij weigering blaastest

Een weigering van de blaastest wordt, bij bestuurders van auto’s en motoren, als uitgangspunt voor de straftoemeting gelijkgesteld met een ademalcoholgehalte in schaal IX (42 strafpunten, vlg richtlijn OM), hetgeen neerkomt op een AAG van 866 – 945 ugl. Op grond van de orientatiepunten straftoemeting die door rechters worden gehanteerd, staat hierop een geldboete van € 1.000,00 en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 9 maanden. 
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de hoogte van de boete en de ontzegging verschillen. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk of om andere redenen, dan kan de advocaat de rechter verzoeken om uw rijbewijs eerder terug te geven. Meestal krijgt u dan wel een iets hogere geldboete.
Is er sprake van recidive (herhaling) of is er sprake van een aanrijding, dan kan de straf ook hoger uitvallen.

CBR maatregel na weigering blaastest

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 staat vermeld welke maatregel het CBR kan opleggen na een weigering van de blaastest.

Artikel 11 lid 1 onder 3 van de Regeling:

“Het CBR besluit tot oplegging van een educatieve maatregel alcohol en verkeer indien betrokkene weigert mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid, van de wet.”

Een overzicht van de criteria per maatregel die gelden voor het CBR vindt u hier.

Wanneer u echter al eerder bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol, loopt u het risico dat u nu een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd krijgt. Dat speelt

 • wanneer er sprake is van 3 aanhoudingen wegens alcohol binnen 5 jaar
 • wanneer eerder een EMA aan u is opgelegd in de afgelopen 5 jaren

Wanneer aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, is het belangrijk dat u zich goed op dit onderzoek voorbereidt. Bestel de informatiebrochure “alcohol” via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Weigering blaastest?

In sommige zaken gaat de politie te snel uit van een weigering. Soms maakt de politie al proces-verbaal van een weigering op, terwijl u juist wel wilt meewerken aan het alcoholonderzoek. U hoeft zich er hier uiteraard niet bij neer te leggen. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk, die vervolgens de stukken gaat opvragen, en met u gaat bekijken welke verweren er mogelijk gevoerd kunnen worden, om die “weigering” ongedaan te maken.


Meer informatie

Geplaatst op: 07 augustus 2019

Niet meewerken aan alcoholonderzoek politie terecht

Geplaatst op 06 november 2013

Door het CBR was aan de betrokkene in deze zaak een alcoholslotprogramma opgelegd omdat hij niet meegewerkt had met het alcoholonderzoek bij de politie. De betrokkene was staande gehouden door de politie, op verdenking van rijden onder invloed, maar weigerde later te blazen omdat hij geen vertrouwen meer had in de politie nadat hij op een agressieve manier was behandeld. De politie had dit als een weigering aangemerkt, en op die grond ex art. 130 WVW mededeling gedaan aan het CBR. De bestuursrechter stelt de betrokkene echter in het gelijk, en oordeelde dat onder de gegeven omstandigheden de betrokkene mocht weigeren en om een advocaat of arts mocht vragen voordat hij zou meewerken.

Lees meer ›

Rijbewijs ongeldig verklaard; wat nu?

Geplaatst op 20 augustus 2013

Vanaf het moment dat het CBR het rijbewijs van u ongeldig verklaard, mag u opeens geen motorrijtuigen meer besturen. In de praktijk blijkt dat het CBR al snel besluit tot een ongeldig verklaring, en niet altijd terecht. Komt u eenmaal in de CBR vorderingsprocedure terecht, en besluit het CBR om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, dan zit u natuurlijk vol met vragen. In welke gevallen mag het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren? Wat nu? Kunt u zich hiertegen verweren, en zo ja hoe? En op welke gronden? Op deze website proberen wij uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Dit artikel biedt alvast enig inzicht.

Lees meer ›

Weigering blaastest; gevolgen CBR

Geplaatst op 01 augustus 2013

Bij weigering van de blaastest wordt er altijd een proces-verbaal opgemaakt door de politie. Onze advocaten krijgen geregeld de vraag wat de gevolgen kunnen zijn van de weigering van het alcoholonderzoek.
Welke maatregel kan het CBR aan mij opleggen, hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt, en hoeveel bedraagt de boete die de strafrechter kan opleggen? In dit artikel zullen wij al deze vragen beantwoorden, en de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke (CBR-procedure) gevolgen van de weigering bespreken.

Lees meer ›

CBR mag uitgaan van juistheid proces-verbaal van de politie

Geplaatst op 13 december 2012

Wanneer het proces-verbaal van de politie niet klopt, is het erg lastig om dat in het algemeen al lastig om aangetoond te krijgen, en zeker in het kader van de CBR procedures.

Het CBR mag namelijk uitgaan van de juistheid van het proces-verbaal dat door de politie is opgemaakt. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal zaken zo bepaald.

Lees meer ›

CBR maatregel ondanks vrijspraak

Geplaatst op 24 november 2012

U bent door de politie aangehouden wegens rijden onder invloed. U wordt strafrechtelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie, maar er blijkt een fout te zijn gemaakt door de politie. U wordt door de strafrechter vrijgesproken. Mooi, denkt u. Daar ben ik vanaf. Maar niets is minder waar. De politie heeft namelijk ook een melding gedaan aan het CBR en die heeft aan u een maatregel opgelegd, bijv. EMA, alcoholslotprogramma, of zelfs een onderzoek naar de rijgeschiktheid. U bent het hier niet mee eens, omdat u toch ook door de strafrechter bent vrijgesproken. U meent dat dat het CBR ook rekening had moeten houden met die vrijspraak, en gaat tegen de beslissing in bezwaar. Op zich een logische gedachte. U bent onschuldig, dat heeft de strafrechter bepaald, dus het CBR kan u ook geen maatregel opleggen. Helaas werkt het in de praktijk net iets anders.
Lees meer ›

 

Geen plaats voor persoonlijke omstandigheden

Geplaatst op 09 augustus 2012

De vorderingsprocedure van het CBR kan diep ingrijpen op uw persoonlijke leven. Zeker wanneer u bijvoorbeeld voor uw werk of om medische redenen afhankelijk bent van uw rijbewijs. Waar in het strafrecht, de rechter nog wel eens rekening pleegt te houden met die persoonlijke omstandigheden, en daarom niet aan uw rijbewijs komt, heeft het CBR die ruimte niet. De oplegging van de verschillende maatregelen en de ongeldig verklaring van het rijbewijs zijn door de wetgever imperatief opgelegd. Het CBR heeft hierin geen beoordelingsvrijheid. Wanneer aan de voorwaarden voor het opleggen van een bepaalde maatregel is voldaan, is het CBR verplicht deze maatregel op te leggen, met alle consequenties van dien.

Lees meer ›

Vorderingsprocedure na rijden onder invloed op bromfiets

Geplaatst op 09 augustus 2012

Ook op de bromfiets mag u niet onder invloed van alcohol rijden. Dat is bekend. Wanneer u dat wel doet, loopt u het risico dat de politie de overtreding meldt aan het CBR, en dat er een maatregel aan u wordt opgelegd.
Dit gebeurde ook in een zaak die speelde bij de rechtbank Amsterdam (LJN: BW8227). De bestuurder had als verweer gevoerd dat hij voor zijn bromfiets geen rijbewijs nodig had en dat gezien bijlage 1, onder B, onderdeel III van de Regeling  het vermoeden als bedoeld in artikel 130 van de WVW daarom de juiste grondslag mist. 

Lees meer ›

Redelijke termijn vorderingsprocedure CBR

Geplaatst op 18 juli 2012

De vraag of de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM is overschreden, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn van betekenis de ingewikkeldheid van de zaak, de wijze waarop de zaak door het bestuursorgaan en de rechter is behandeld, het processuele gedrag van appellant gedurende de hele procesgang en de aard van de maatregel en het daardoor getroffen belang van appellant, zoals ook uit de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens naar voren komt (onder meer het arrest van 27 juni 2000 inzake Frydlender tegen Frankrijk, zaak nr. 30979/96, AB 2001, 86 en het arrest van 29 maart 2006 inzake Pizzati tegen Italië, nr. 62361/00, JB 2006, 134).

Lees meer ›

De CBR vorderingsprocedure en de Nationale ombudsman

Geplaatst op 18 juli 2012

In deze bijdrage wordt om te beginnen het wettelijk kader van de vorderingsprocedure geschetst. Daarna zullen de (drie) educatieve maatregelen worden behandeld. Vervolgens zal nader worden ingegaan op het onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid en op de drie onderzoeken waaruit dit onderzoek bestaat: het onderzoek alcohol en/of drugs, het medisch onderzoek en het onderzoek naar de rijvaardigheid. Tevens zal in verband met dit laatste onderzoek aandacht worden besteed aan de aparte positie van de beginnende bestuurder. Vervolgens zullen enige uitspraken van de Nationale ombudsman (No) over deze onderzoeken de revue passeren. Het geheel zal worden afgesloten met een aantal samenvattende en beschouwende opmerkingen.

Lees meer ›

Overzicht maatregelen en onderzoek CBR na rijden onder invloed van alcohol

Geplaatst op 01 juli 2012

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 is moeilijk te lezen. Het vergt intensieve bestudering om te kunnen begrijpen in welke gevallen het CBR kan besluiten tot het opleggen van een maatregel als de (L)EMA, alcoholslotprogramma of een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de voorwaarden per maatregel of onderzoek – na rijden onder invloed van alcohol – waaraan voldaan moet zijn voordat het CBR deze kan opleggen.

Lees meer ›

Contact

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Wanneer u wilt e-mailen naar ons, dan kan dit gericht. Vul hier onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  1. Voornamen*

  2. Achternaam*

  3. Adres*

  4. Postcode*

  5. Woonplaats*

  6. Telefoonnummer*

  7. E-mailadres*

  8. Reactie, vraag of opmerking*


  Zaak aanmelden

  Geplaatst op: 06 augustus 2019
  1. Meld uw zaak nu geheel vrijblijvend bij ons aan. Wij zullen uw zaak doorsturen naar een bij ons netwerk aangesloten advocaat die zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U beslist daarna pas of u er echt een zaak van wilt maken.

   Vul onderstaand formulier in om uw zaak vrijblijvend bij ons aan te melden. Wij zullen uw aanmelding doorsturen naar een gespecialiseerde advocaat, die zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

   1. Voornamen*

   2. Achternaam*

   3. Geboortedatum*

   4. Burgerservicenummer*

   5. Adres*

   6. Postcode*

   7. Woonplaats*

   8. Telefoonnummer*

   9. E-mailadres*

   10. Omschrijving van de zaak*

   1. Documenten

    Indien u beschikt over documenten, zoals een besluit van het CBR of een rapport van de keurend psychiater, kunt u die hier uploaden. U kunt de documenten ook per post of telefax naar ons toesturen. Onze contactgegevens treft u onderaan de website aan.

   2. Bestand 1


    Invalid Input

   3. Bestand 2


    Invalid Input

   4. Bestand 3


    Invalid Input

   1. Voorwaarden

    Op alle op deze website aangeboden diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

   2. *

    U dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.


   Contact

   Geplaatst op: 06 augustus 2019

   Wanneer u wilt e-mailen naar ons, dan kan dit gericht. Vul hier onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    1. Voornamen*

    2. Achternaam*

    3. Adres*

    4. Postcode*

    5. Woonplaats*

    6. Telefoonnummer*

    7. E-mailadres*

    8. Reactie, vraag of opmerking*


    Direct contact met een advocaat?
    Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
    Zaak aanmelden