085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 21 juni 2012

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de rijadviseur heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De conclusie en het advies van de rijadviseur is daarbij doorslaggevend. Indien de rijadviseur vaststelt dat de betrokkene ongeschikt is om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de keurend psychiater(s) tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose misbruik of afhankelijkheid niet kunnen dragen. Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om). Wij werken samen met onafhankelijk psychiaters die voor u deze contra-expertise kunnen uitvoeren.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 21 juni 2012

Ingevolge artikel 130, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: de Wvw 1994) doen de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen, indien bij hen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid die is vereist voor het besturen van een of meer categorieën motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR, onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Bij ministeriële regeling worden de feiten en omstandigheden aangewezen die aan het vermoeden ten grondslag dienen te liggen en worden ter zake van de uitoefening van deze bevoegdheid nadere regels vastgesteld.

Ingevolge artikel 131, eerste lid, besluit het CBR, indien een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, is gedaan, in de bij ministeriële regeling aangewezen gevallen dat de betrokkene zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn geschiktheid. Dit onderzoek wordt door een deskundige uitgevoerd.

Ingevolge artikel 134, eerste lid, stelt het CBR zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de deskundige of deskundigen, de uitslag van het onderzoek vast.

Ingevolge artikel 134, tweede lid, besluit het CBR tot ongeldigverklaring van het rijbewijs indien de uitslag van het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Bij ministeriële regeling worden de gevallen aangewezen waarin daarvan sprake is.

Ingevolge het derde lid van artikel 134 deelt het CBR, indien het voornemens is het rijbewijs ongeldig te verklaren, dit mede aan de houder, onder mededeling van de bevoegdheid van betrokkene om binnen twee weken een tweede onderzoek te verlangen. Deze termijn wordt in de jurisprudentie niet altijd even strikt gehanteerd. Wanneer de betrokkene door bijzondere omstandigheden, waaronder een verblijf in het buitenland, niet in staat was op tijd te vragen om een contra-expertise, dient het CBR ook na de termijn van twee weken een verzoek tot tegenonderzoek te honoreren.

Ingevolge artikel 12, aanhef en onder b, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid besluit het CBR tot ongeldigverklaring van het rijbewijs als bedoeld in artikel 134, derde (lees: tweede) lid, van de Wvw 1994, indien de uitslag van het onderzoek of de onderzoeken inhoudt dat betrokkene niet voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen.

In artikel 2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000 is bepaald dat de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

In die bijlage is in paragraaf 8.8, “Misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs)”, bepaald dat voor de beoordeling of sprake is van misbruik van psychoactieve middelen een specialistisch rapport is vereist. Personen die misbruik maken van dergelijke middelen zijn zonder meer ongeschikt. Indien zij aannemelijk of aantoonbaar zijn gestopt met dit misbruik, dient een recidiefvrije periode van een jaar te zijn gepasseerd voordat zij door middel van een herkeuring op basis van een specialistisch rapport geschikt kunnen worden geacht. Een strenge opstelling van de keurend arts is aangewezen, gezien de gevaren die het gebruik van deze middelen oplevert voor de verkeersveiligheid.

Indien in het rapport van de keurend psychiater de diagnose drugsmisbruik of afhankelijkheid van drugs wordt gesteld, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. De keurend psychiater kan deze diagnose stellen op basis van alle relevante gegevens (waaronder gegevens uit het proces-verbaal van de politie, maar ook op basis van het gesprek dat heeft plaatsgevonden tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid) en op basis van de DSM-IV-TR criteria.

Tegen het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs kan binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift worden ingediend. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van o.a. 25 april 2007 in zaak nr. 200606675/1) bestaat, in een geval waarin de diagnose misbruik van drugs (in ruime zin) is gesteld, slechts aanleiding om de ongeldigverklaring niet in stand te laten indien de psychiatrische rapportage naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is, zodanig dat het CBR zich daarop niet heeft mogen baseren.

Omdat het bezwaarschrift geen opschortende werking heeft, blijft het rijbewijs ongeldig gedurende de behandeling van het bezwaar. Wij adviseren daarom om naast het bezwaarschrift tevens een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement. In het verzoekschrift vraagt u de rechtbank om het besluit van het CBR zolang op te schorten.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden.  De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in de bezwaar- en beroepsprocedure van het CBR, en kunnen u rechtsbijstand verlenen teneinde zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 21 juni 2012

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de rijvaardigheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de rijvaardigheidsadviseur het verslag van bevindingen toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de adviseur vermeld. 

Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de rijvaardigheidsadviseur worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies besluiten tot ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. Het CBR kan vervolgens het rijbewijs voor alle of bepaalde categorieën ongeldig verklaren. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek, kosten aan verbonden. Indien u kiest voor een tweede onderzoek, zal het CBR een nieuwe rijvaardigheidsadviseur opdracht geven om onderzoek te doen naar uw rijvaardigheid. Ons advies is om altijd van deze tweede kans gebruik te maken. 

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 21 juni 2012

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de deskundige heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De diagnose van de deskundige is daarbij doorslaggevend. Indien de deskundige – de criteria van de bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 in aanmerking nemende –  vaststelt dat betrokkene ongeschikt is om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de deskundige tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose ongeschiktheid niet kunnen dragen. Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om), alsmede een verklaring van uw behandelend arts. 

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 21 juni 2012

Nader uitgelegd

Geplaatst op: 21 juni 2012

ongeldig verklaard wegens medische redenen

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend arts het verslag van bevindingen toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de keurend arts vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de arts door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de arts heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de arts eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de arts het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de keurend arts worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de keurend arts besluiten tot ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. Het CBR kan vervolgens het rijbewijs voor alle of bepaalde categorieën ongeldig verklaren. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek, kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater.

TIP: Wellicht is het verstandig om ook uw behandelend arts te vragen om diens oordeel of u met uw medische beperkingen wel tot het besturen van een motorrijtuig in staat bent.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken.

Hierbij merken wij wel op dat het indienen van een bezwaarschrift in de meeste gevallen alleen zinvol is wanneer wij over een rapport of verklaring (kunnen) beschikken over een medisch deskundige (in het kader van een second opinion) of uw behandelend arts op basis waarvan wij het rapport van de keurend arts in twijfel kunnen trekken.


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 21 juni 2012

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de keurend psychiater heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De diagnose van de psychiater is daarbij doorslaggevend. Indien de psychiater komt tot de diagnose misbruik of afhankelijkheid op basis van de DSM-IV-TR criteria of op basis van alle relevante omstandigheden, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de keurend psychiater(s) tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose misbruik of afhankelijkheid niet kunnen dragen. Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om). Wij werken samen met onafhankelijk psychiaters die voor u deze contra-expertise kunnen uitvoeren.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 21 juni 2012

Indien u door de politie bent aangehouden vanwege rijden onder invloed, doen zij tevens melding bij het CBR. Afhankelijk van het geconstateerde ademalcoholgehalte legt het CBR de verplichting tot het volgen van een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) op.

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid bepaalt dat het CBR aan een bestuurder die korter dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) oplegt in het geval bij hem een ademalcoholgehalte is gemeten van meer dan 220 μg/l uitgeademde lucht, maar minder dan 350 μg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 ‰, maar minder dan 0,8‰.

In geval van een bestuurder die langer dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft, wordt de LEMA opgelegd bij een ademalcoholgehalte van 350 μg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,8 ‰,  maar minder dan 435 μg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 ‰, maar minder dan 1,0 ‰.

Wanneer bij de bestuurder een hoger adem- of bloedalcoholgehalte is gemeten of wanneer hij de blaastest of het bloedonderzoek heeft geweigerd, dan zal aan hem een EMA worden opgelegd, tenzij al eerder een EMA is opgelegd.

De regeling noemt echter enkele gevallen waarin een LEMA niet mag worden opgelegd, en de betrokkene verplicht is tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid:

  • Indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht
  • Indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst;
  • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer heeft deelgenomen;
  • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;
  • Indien betrokkene zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
  • Indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
  • Indien het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholafhankelijkheid, of dat het bij de politie bekend is dat betrokkene regelmatig drogerende stoffen gebruikt

Wanneer er sprake is van één van de genoemde uitzonderingen zal het CBR geen LEMA opleggen, maar bepalen dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid of dat hij moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. 

Aan het deelnemen aan de LEMA zijn kosten verbonden. U dient binnen een termijn van 10 weken na ontvangst van het besluit van het CBR een bedrag van bijna € 400,00 te betalen. Indien het gezien uw financiële situatie voor u niet mogelijk is om dit bedrag binnen de gestelde termijn te betalen, kunt u gemotiveerd een verzoek indienen om een betalingsregeling. Dit verzoek om een betalingsregeling moet u binnen 3 weken na ontvangst van de beslissing indienen bij het CBR.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen het besluit van het CBR  tot verplichte deelname aan de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer bezwaar (en later beroep) aan te tekenen. U kunt onder meer bezwaar aantekenen wanneer er geen sprake is van één van de gevallen zoals hiervoor genoemd of wanneer u het wegens gegronde redenen  niet eens bent met de uitslag van de ademanalyse of het bloedonderzoek. U moet zich echter realiseren dat bij het opleggen van de maatregel geen rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke situatie. 

Het bezwaar schort de verplichte deelname aan de LEMA en de betaling van de kosten niet op. Vaak doet u er derhalve verstandig aan om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden. 


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 21 juni 2012

Rijbewijs ongeldig verklaard na diagnose misbruik of afhankelijkheid van drugs

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend psychiater het conceptrapport toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de psychiater vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de psychiater door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de psychiater heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de psychiater eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de psychiater worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de psychiater besluiten tot de alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid, conform de DSM-IV (-TR) classificatie en/of op basis van alle relevante gegevens. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek,  kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater. 

TIP: Wij adviseren onze klanten daarom om zelf een psychiater te zoeken voor een second opinion. Omdat wij uit ervaring weten dat niet alle psychiaters bereid of deskundig zijn om een goede second opinion te verrichten, hebben wij met een aantal psychiaters afspraken gemaakt voor het verrichten van een deugdelijk tegenonderzoek tegen een behoorlijk lagere prijs dan de kosten die het CBR in rekening brengt. Indien u een second opinion wilt, adviseren wij om uw zaak zo spoedig mogelijk bij ons aan te melden.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 21 juni 2012

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de keurend psychiater heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De diagnose van de psychiater is daarbij doorslaggevend. Indien de psychiater komt tot de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid op basis van de DSM-IV-TR criteria of op basis van alle relevante omstandigheden, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de keurend psychiater(s) tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid niet kunnen dragen.Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om). Wij werken samen met onafhankelijk psychiaters die voor u deze contra-expertise kunnen uitvoeren.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden