085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Schadevergoeding

Wanneer achteraf blijkt dat u uw rijbewijs ten onrechte kwijt bent geweest omdat u het door u ingediende bezwaar of beroep gegrond is verklaard, en deze beslissing onherroepelijk is geworden, dan hebt u recht op schadevergoeding. U kunt bij het CBR een verzoek indienen voor het vergoeden van alle schade die u hebt geleden door het onjuiste besluit. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen op uw verzoek.

Voor vergoeding komen onder meer in aanmerking:
• Kosten van gemaakte onderzoeken
• Kosten van rechtsbijstand (juridische hulp)
• Gederfde inkomsten
• Overige gemaakte kosten

Het is belangrijk dat de gemaakte kosten c.q. geleden schade rechtstreeks voortvloeien uit het bestreden besluit. Zo kan het gebeuren dat het eerste besluit waarbij de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid wel op juiste gronden is genomen, maar dat naar aanleiding van dat onderzoek het rijbewijs onterecht ongeldig is verklaard. U kunt dan alleen schade vorderen voor zover die vordering betrekking heeft op het ongeldig verklaarde rijbewijs. In dat geval komen de kosten voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid niet in aanmerking voor vergoeding omdat die kosten voortvloeien uit het eerste besluit. Voor de van contra-expertise en eventueel door u gemaakte kosten van rechtsbijstand had u in bezwaar of beroep een vergoeding kunnen vragen op grond van artikel 7:15 Awb in de bezwaarfase, respectievelijk 8:75 Awb voor de beroepsfase.

Uiteindelijk is het nog lastig om te bepalen op welke schadevergoeding u concreet recht hebt. Het is daarom van belang dat u ook voor het aanvragen van schadevergoeding, vooraf advies inwint van een gespecialiseerd advocaat en beter is het nog wanneer u het verzoek tot schadevergoeding laat indienen door een advocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de vorderingsprocedure van het CBR en weten precies voor welke schade u vergoeding kunt krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden