085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Procedure

Na ontvangst van een melding beoordeelt het CBR of de betrokkene dient deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 wordt in artikel 23 en bijlage II een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR zal besluiten dat de betrokkene moet worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid na het bezitten en/of rijden onder invloed van drugs. Het gaat om de volgende gevallen:

  • betrokkene is in het bezit van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn;
  • betrokkene is in het bezit van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is;
  • betrokkene staat bij de politie bekend als gebruiker van drogerende stoffen;
  • betrokkene is staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Voorwaarde is verder dat de betrokkene in de voormelde gevallen tenminste een keer als bestuurder van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist heeft opgetreden (artikel 2 lid 2 Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011)

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, zal het CBR besluiten dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Aan het deelnemen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid zijn kosten verbonden. U dient binnen een termijn van 10 weken na ontvangst van het besluit van het CBR een bedrag van bijna € 1.000,00 te betalen. Indien het gezien uw financiële situatie voor u niet mogelijk is om dit bedrag binnen de gestelde termijn te betalen, kunt u gemotiveerd een verzoek indienen om een betalingsregeling. Dit verzoek om een betalingsregeling moet u binnen 3 weken na ontvangst van de beslissing indienen bij het CBR.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen het besluit van het CBR  tot verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid bezwaar (en later beroep) aan te tekenen. U kunt onder meer bezwaar aantekenen wanneer er geen sprake is van één van de gevallen zoals hiervoor genoemd of wanneer u het wegens gegronde redenen  niet eens bent met de uitslag van de ademanalyse of het bloedonderzoek. U moet zich echter realiseren dat bij het opleggen van de maatregel geen rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke situatie.

Het bezwaar schort de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid en de betaling van de kosten niet op. Vaak doet u er derhalve verstandig aan om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden