085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Laboratoria bloedonderzoek

Geplaatst op: 01 juli 2012

Wanneer u hebt gereden onder invloed kan het CBR in bepaalde gevallen (o.a. vanaf een ademalcoholgehalte van > 785 µg/l) besluiten dat u uw medewerking dient te verlenen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Een onderdeel van dat onderzoek is het bloedonderzoek in een laboratorium. U bent verplicht bloed af te staan, dat vervolgens door het laboratorium zal worden onderzocht op verhoging van bepaalde waarden.

Lees meer >


Informatiebrochure

Geplaatst op: 20 juni 2012

Voorkomen is beter dan genezen, zo luidt het bekende spreekwoord. En dat geldt ook voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid mag niet worden onderschat. Anders dan men vaak denkt, is het belangrijk dat u zich terdege voorbereid op het onderzoek. Het onderzoek bevat namelijk ook strikvragen, zoals de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk of om andere redenen. Men is vaak geneigd om op deze vraag bevestigend te antwoorden, vanuit de gedachte dat het CBR, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden, in dat geval eerder geneigd zal zijn om uw rijbewijs terug te geven, maar die veronderstelling is onjuist. Uw persoonlijke omstandigheden spelen geen of nauwelijks een rol in het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het antwoord wordt juist ten nadele van u uitgelegd: Wanneer u tijdens het onderzoek verklaart dat u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk, wordt u op basis van dat antwoord eerder aangemerkt als alcoholmisbruiker omdat u volgens de psychiater onder invloed bent gaan rijden, terwijl u wist of vermoedde dat dit zou kunnen betekenen dat u uw rijbewijs kwijt zou raken. Volgens de psychiater is dat een aanwijzing voor een bepaalde mate van verslaving.

En zo zijn er nog veel meer valkuilen in het onderzoek. 

Om u voor te bereiden op het onderzoek, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij u wijzen op al deze valkuilen, en wij u de strekking van de verschillende vragen uitleggen. Wij leggen u uit wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, waarop wordt gelet, welke vragen er kunnen worden gesteld en met welke bedoeling die vragen worden gesteld.

Wanneer u de informatiebrochure voor het onderzoek download en zorgvuldig bestudeert, vergroot u de kans dat u met goed gevolg door het onderzoek zult komen, en dat u uw rijbewijs kunt behouden. 

Meer informatie over de informatiebrochure en de downloadpagina vindt u op de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl


Bezwaar en beroep CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Geplaatst op: 20 juni 2012

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot deelname aan een CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit, waarbij het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, te worden ingediend.

De bezwaargronden die u met succes kunt aanvoeren zijn echter beperkt. Het gaat met name om een toetsing of aan de formele regels tot deelname zijn voldaan:

  • Bent u terecht als bestuurder aangemerkt?
  • Voldoet u aan de criteria voor het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid?
  • Is geen van de uitzonderingsgevallen van toepassing?
  • Is het ademalcoholgehalte op de juiste wijze vastgesteld?
  • Zijn er verder onregelmatigheden geweest?

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Met name ook wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, bestaan er goede mogelijkheden om deze beslissing aan te vechten. De beslissing wordt altijd gebaseerd op het onderzoek van de psychiater, maar vaak zijn de conclusies niet juist of onvoldoende gemotiveerd. In veel gevallen stelt de psychiater te snel de diagnose alcoholmisbruik of wordt deze diagnose gesteld op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

Zo wordt in geval van recidive, nadat eerst een EMA is gevolgd, vaak al door de keurend psychiater een persoon als alcoholmisbruiker aangemerkt, terwijl in de jurisprudentie veelvuldig is uitgemaakt dat deze enkele vaststelling onvoldoende is voor die diagnose.

Om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen, dient u derhalve binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs, en gelijktijdig een verzoek in te dienen bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Zeker nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, is deskundige rechtsbijstand noodzakelijk.  

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met het onderzoek naar de rijgeschiktheid en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 


Procedure

Geplaatst op: 20 juni 2012

Na ontvangst van een melding beoordeelt het CBR of de betrokkene dient deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 wordt in artikel 23 en bijlage II een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR zal besluiten dat de betrokkene moet worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid na het bezitten en/of rijden onder invloed van drugs. Het gaat om de volgende gevallen:

  • betrokkene is in het bezit van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn;
  • betrokkene is in het bezit van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is;
  • betrokkene staat bij de politie bekend als gebruiker van drogerende stoffen;
  • betrokkene is staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Voorwaarde is verder dat de betrokkene in de voormelde gevallen tenminste een keer als bestuurder van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist heeft opgetreden (artikel 2 lid 2 Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011)

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, zal het CBR besluiten dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Aan het deelnemen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid zijn kosten verbonden. U dient binnen een termijn van 10 weken na ontvangst van het besluit van het CBR een bedrag van bijna € 1.000,00 te betalen. Indien het gezien uw financiële situatie voor u niet mogelijk is om dit bedrag binnen de gestelde termijn te betalen, kunt u gemotiveerd een verzoek indienen om een betalingsregeling. Dit verzoek om een betalingsregeling moet u binnen 3 weken na ontvangst van de beslissing indienen bij het CBR.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen het besluit van het CBR  tot verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid bezwaar (en later beroep) aan te tekenen. U kunt onder meer bezwaar aantekenen wanneer er geen sprake is van één van de gevallen zoals hiervoor genoemd of wanneer u het wegens gegronde redenen  niet eens bent met de uitslag van de ademanalyse of het bloedonderzoek. U moet zich echter realiseren dat bij het opleggen van de maatregel geen rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke situatie.

Het bezwaar schort de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid en de betaling van de kosten niet op. Vaak doet u er derhalve verstandig aan om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 20 juni 2012

Onderzoek naar de rijgeschiktheid, na rijden onder invloed van alcohol 

Wanneer een persoon door de politie wordt aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, en er gronden bestaan om te vermoeden dat die persoon niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid om een motorrijtuig te besturen, is de politie op grond van artikel 130 Wegenverkeerswet (WVW) verplicht melding hiervan te doen aan het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Naast de politie kan ook een medisch specialist melding doen van het vermoeden van ongeschiktheid voor het besturen van een motorrijtuig.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed bestaat uit een bloedonderzoek, een gesprek met een psychiater en een lichamelijk onderzoek. De keurend psychiater werkt zelfstandig, maar krijgt opdracht van het CBR. 

Tot twee weken voor het gesprek met de psychiater moet de betrokkene bloed afstaan voor onderzoek. Dit bloed zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde (verhoogde) waarden die duiden op overmatig alcoholgebruik. 

In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het bloedonderzoek geen of zeer beperkt alcohol te drinken. 

Vervolgens wordt u (binnen twee weken) onderworpen aan een vraaggesprek door een psychiater. De vragen zien op het alcoholgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de melding door de politie of de medisch specialist, en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, vormt de psychiater zich een oordeel of er sprake is van misbruik of afhankelijkheid is van alcohol op grond van alle relevante gegevens. De vragen zijn samengesteld op basis van de DSM-IV-(TR)-classificatie

Tot slot vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik.

Op de vragen van de psychiater en het verdere onderzoek kunt u zich voorbereiden. U kunt via deze[??] website een uitgebreide informatiebrochure aanvragen waarin wij uitleggen hoe het onderzoek naar de rijgeschiktheid verloopt, wat u te wachten staat en welke vragen u kunt verwachten. De informatiebrochure bevat ook veel tips waar de valkuilen zitten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. 

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het bloedonderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid vaststelt, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf over bezwaar en beroep.

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen alcoholmisbruik of –afhankelijkheid meer wordt vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden