085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Te laat bij voorgesprek EMA wegens slecht weer

Geplaatst op: 02 juni 2014

De betrokkene in deze zaak was te laat verschenen bij het voorgesprek van de EMA. Zij was op tijd vertrokken, maar door het slechte weer reden de bussen niet. Uiteindelijk is zij door een kennis met de auto gebracht, maar kwam 10 tot 12 minuten te laat. De medewerker van het CBR waarmee het voorgesprek zou zijn, bleek al (vanwege het slechte weer) vertrokken te zijn. Het CBR besloot vervolgens om het rijbewijs ongeldig te verklaren, omdat de betrokkene te laat was.
De betrokkene ging tegen deze beslissing in beroep en met succes. De rechtbank Haarlem verklaarde het beroep gegrond (rb Haarlem. 22 oktober 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY1264).

Lees meer >


Te laat cursus CBR door verdwalen in gebouw

Geplaatst op: 02 juni 2014

In deze zaak was de betrokkene eigenlijk wel op tijd voor een voorgesprek van de EMA, maar was hij uiteindelijk verdwaald in het gebouw van de cursuslocatie, waardoor hij toch te laat bij het voorgesprek aankwam. Hij werd niet meer toegelaten, en het CBR heeft het rijbewijs ongeldig verklaard omdat hij niet de vereiste medewerking zou hebben verleend. De rechtbank vond echter dit besluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid, en wees de voorlopige voorziening toe (rb Den Haag, 24 april 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI3994):

Lees meer >


Te laat door file geen geldige reden verhindering LEMA

Geplaatst op: 02 juni 2014

Wanneer aan u een EMA of LEMA is opgelegd, bent u verplicht om op de cursusdagen te verschijnen. Doet u dat niet of komt u te laat, dan wordt dat aangemerkt als het niet verlenen van de vereiste medewerking. Ook wanneer u door een file te laat komt, wordt dit aangemerkt als het niet verlenen van medewerking, en heeft dit tot gevolg dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Lees meer >


Niet meewerken EMA, EMG, of LEMA

Geplaatst op: 07 januari 2014

Wanneer u niet meewerkt aan de EMA, EMG of de LEMA zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Van niet meewerken kan sprake zijn in de volgende gevallen:

  • U betaalt (niet op tijd) de kosten voor de opgelegde maatregel
  • U komt niet op tijd voor de cursus
  • U doet niet goed mee aan de cursus

 

Bezwaarschrift

Soms is het echter niet terecht dat het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het CBR ten onrechte een voorstel voor een betalingsregeling afwijst, of wanneer u wel netjes hebt meegewerkt tijdens de cursus. In die gevallen kan het zinvol zijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de ongeldigverklaring van het rijbewijs.

Maximaal 3 jaar

Wanneer u geen bezwaarschrift indient, en niet opnieuw een EMA, EMG of LEMA aanvaagt, dan zal uw rijbewijs ongeldig blijven voor ten hoogste 3 jaren. Dit volgt uit artikel 97 Reglement rijbewijzen:

“In afwijking van het eerste lid wordt ten behoeve van degene wiens rijbewijs op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet ongeldig is verklaard wegens het niet-verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel ter bevordering van de geschiktheid, gedurende een periode van ten hoogste drie jaren na de ongeldigverklaring van het rijbewijs geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd zo lang hij niet alsnog aan die verplichting heeft voldaan.”


Niet tijdig betalen kosten maatregel CBR

Geplaatst op: 06 augustus 2013

Het niet tijdig betalen van de kosten van de opgelegde maatregel kan ertoe leiden dat het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard. Ook wanneer een betalingsregeling niet stipt wordt nagekomen, kan het rijbewijs ongeldig verklaren. Zo gebeurde dat ook in een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, d.d. 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:269.

In die zaak betoogde de betrokkene dat het enkel niet voldoen aan de betalingsregeling die hij met het CBR was overeengekomen onvoldoende was om zijn rijbewijs ongeldig te verklaren. Zijn belang bij het behoud ervan is groot, zo gaf hij aan, en hij had de eerste twee termijnen van de betalingsregeling voldaan.

De rechter was echter onverbiddellijk en overwoog dat het CBR ingevolge artikel 132, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wvw 1994, gelezen in verbinding met artikelen 24, aanhef en onder a, en 25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling 2011, gehouden is het rijbewijs ongeldig te verklaren van diegene die de kosten van het opgelegde onderzoek naar de geschiktheid niet of niet tijdig voldoet. Nu de betrokkene het voor het onderzoek te betalen bedrag niet tijdig heeft voldaan, moest het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren, als het heeft gedaan.

Het is dus erg belangrijk dat u altijd stipt op tijd de kosten van de opgelegde maatregel betaalt, en zo nodig een betalingsregeling aanvraagt. Is de betalingsregeling geaccepteerd, dan dient u die stipt na te komen.

 


Alleen overmacht vormt een geldige reden voor verhindering

Geplaatst op: 24 november 2012

Wanneer door het CBR een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) wordt opgelegd, wordt door het CBR veel aandacht besteed aan het verplichte karakter hiervan. In de eerste brief geeft het CBR al aan dat u verplicht bent om mee te werken, omdat anders uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U bent verplicht om de kosten voor de EMA te betalen, en u moet ook verplicht aanwezig zijn op het intakegesprek en alle cursusdagen. Alleen bij overmacht is het CBR bereid om u een tweede kans te geven.

Lees meer >


Niet betalen kosten maatregel CBR leidt tot ongeldig verklaring van het rijbewijs

Geplaatst op: 12 juli 2012

Wanneer het CBR een bepaalde maatregel oplegt, bent u verplicht de daaraan verbonden kosten te betalen. Zelfs wanneer u bezwaar en beroep instelt tegen de maatregel van het CBR, bent u gehouden om de binnen de door het CBR aangegeven termijn te betalen.
Alleen wanneer het CBR op een uitdrukkelijk daartoe gedaan verzoek besluit om opschortende werking te verlenen aan het besluit, bent u vrijgesteld van die verplichting gedurende de door het CBR aangegeven termijn. U moet dus zelf hierom vragen bij het CBR.

Lees meer >


Niet verschijnen eerste dag EMA vormt geen reden om rijbewijs ongeldig te verklaren

Geplaatst op: 01 juli 2012

Een vergissing is menselijk. Zo kan het voorkomen dat u de cursusdata verkeerd noteert in uw agenda, en daardoor pas op de tweede cursusdag verschijnt. Er is dan sprake van een onopzettelijk verzuim om op de eerste cursusdag aanwezig te zijn. Wanneer het CBR uw rijbewijs dan ongeldig verklaard, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen en bij wijze van voorlopige voorziening aan de rechter vragen om het rijbewijs weer geldig te verklaren.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden