085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Te laat door file geen geldige reden verhindering LEMA

Wanneer aan u een EMA of LEMA is opgelegd, bent u verplicht om op de cursusdagen te verschijnen. Doet u dat niet of komt u te laat, dan wordt dat aangemerkt als het niet verlenen van de vereiste medewerking. Ook wanneer u door een file te laat komt, wordt dit aangemerkt als het niet verlenen van medewerking, en heeft dit tot gevolg dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Dit zagen we onder meer in een uitspraak van de rechtbank Den Haag, 17 september 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ9005.

Casus

Bij brief van 22 april 2009 heeft het CBR eiser bevestigd dat de kosten voor de LEMA zijn ontvangen, dat hij mee moet werken aan de LEMA en dat, indien geen medewerking wordt verleend, het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Bij brief van 20 mei 2009 heeft het CBR eiser opgeroepen voor de LEMA-cursusdagen op 18 juni 2009 vanaf 13.00 uur en 25 juni 2009 vanaf 13.00 uur.

Bij ongedateerd negatief afloopbericht heeft de cursusleider het CBR medegedeeld dat eiser niet heeft voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld voor deelname aan de LEMA-cursus. Eiser kwam 30 minuten te laat. Hij vertelde dat hij in de file was beland en dat hij naar het CBR Rijswijk heeft gebeld, aldus de cursusleider.

Bij e-mailbericht van 21 juni 2009 heeft eiser het CBR medegedeeld dat hij op de cursus van 18 juni 2009 was, maar door de file 20 minuten te laat is gekomen.

Bij het primaire besluit van 24 juni 2009 heeft het CBR besloten dat de reden van verhindering niet als geldige reden worden aangemerkt, dat eiser niet de vereiste medewerking aan de LEMA heeft verleend en dat het rijbewijs van eiser ongeldig wordt verklaard met ingang van de zevende dag na die van de dagtekening van dit besluit. Daarbij is toegelicht dat het alsnog meewerken aan de LEMA de snelste manier is om in het bezit van een nieuw rijbewijs te komen. Nadat de LEMA met succes is afgerond, kan eiser een Eigen verklaring kopen.

Bij brief van 2 juli 2009 heeft eiser bezwaar gemaakt tegen het besluit van 24 juni 2009. Hij heeft daarbij medegedeeld dat hij aanwezig was, maar de zaal niet meer mocht betreden omdat hij te laat was. De reden hiervan is dat hij onderweg in de file was beland.

Bij besluit van 15 juli 2009 heeft het CBR het bezwaar van eiser kennelijk ongegrond verklaard. De file is een omstandigheid die door eiser had moeten worden ingecalculeerd en vormt derhalve geen reden om dertig minuten te laat op de cursus te verschijnen. Gelet op het dwingendrechtelijk karakter van artikel 132, tweede lid, van de WVW 1994, kan met het belang van eiser bij zijn rijbewijs geen rekening worden gehouden, aldus het CBR.

Uitspraak

De rechtbank overwoog als volgt:

“Niet in geschil is dat eiser te laat was en derhalve geen toegang meer kreeg tot de LEMA-cursus. De omstandigheid dat eiser in een file terechtkwam heeft verweerster terecht niet als een geldige reden van verhindering aangemerkt. Hierbij dient gewicht te worden toegekend aan de omstandigheid dat eiser uitdrukkelijk is gewezen op de consequenties van te laat komen. Bij aangetekende brief van 20 mei 2009, waarbij eiser is opgeroepen voor de LEMA, is hem nadrukkelijk medegedeeld dat zijn rijbewijs ongeldig wordt verklaard indien hij de regels, waaronder het op tijd verschijnen, niet naleeft. In dit verband verwijst de voorzieningenrechter naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juli 2009, nr. 200900433/1, LJN: BJ4049.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden