085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

De vorderingsprocedure van het CBR 

De vorderingsprocedure van het CBR is een administratiefrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door het CBR, vaak na melding door de politie of een medisch specialist. Artikel 130 WVW bepaalt dat indien bij hen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen.

De vorderingsprocedure van het CBR staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging voor een gepleegd strafbaar feit (zoals rijden onder invloed). Dit betekent in de praktijk dat het kan voorkomen dat u naast de strafrechtprocedure, de vorderingsprocedure moet doorlopen bij het CBR. Vaak heeft men het gevoel alsof hij tweemaal wordt gestraft voor hetzelfde feit, maar juridisch gezien is dat niet zo. Alleen de strafrechtprocedure heeft tot doel een persoon te bestraffen voor het begane strafbare feit. De administratiefrechtelijke vorderingsprocedure heeft uitsluitend ten doel het bevorderen van de verkeersveiligheid. De procedure van het CBR is bedoeld om te onderzoeken of een persoon nog geschikt is om een motorrijtuig te besturen en over de vereiste rijvaardigheid daarvoor beschikt. Indien uit het onderzoek blijkt dat aan die vereisten niet is voldaan, zal het rijbewijs ongeldig worden verklaard. Uiteraard voelt dit voor een betrokkene alsof hij gestraft wordt, maar de maatregel wordt alleen opgelegd om te voorkomen dat die persoon de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen. 

Indien het rijbewijs niet ongeldig wordt verklaard, zal het CBR doorgaans besluiten om aan u vervolgens een (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) of Educatie Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) op te leggen. Ook deze maatregel wordt alleen opgelegd met het oog op de verkeersveiligheid. Ook bij de EMA of EMG zal de betrokkene vaak het gevoel hebben alsof hij wordt gestraft in verband met de hoge kosten die aan de maatregel zijn verbonden, maar dat is niet het geval. 

Of een betrokkene direct wordt onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid, of dat hij eerst de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) of Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) moet volgen, is afhankelijk van de aard en de ernst van een bepaalde verkeersovertreding of de medische omstandigheid op grond waarvan de vorderingsprocedure is gestart. 

In een stroomschema geeft het CBR aan welke vereisten moet zijn voldaan voordat een bepaalde maatregel kan worden opgelegd. Hierdoor kunt u zelf nagaan of het CBR op juiste gronden heeft besloten om een bepaalde maatregel op te leggen. 

Vaak is het echter verstandig om u al in een vroegtijdig stadium van de zaak te voorzien van deskundige rechtsbijstand door een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in de vorderingsprocedure van het CBR. De advocaat kan u uitleggen hoe de procedure werkt en welke vragen u kunt verwachten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. Wacht daarom niet te lang en meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden