085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Veel gestelde vragen

Kan ik mijn rijbewijs terugkrijgen voor mijn werk?

De persoonlijke belangen van de betrokkene kunnen bij de beoordeling van het bezwaar of beroep niet worden meegewogen. Gelet op het imperatieve karakter van artikel 12, aanhef en onder b, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, is er geen ruimte voor een afzonderlijke afweging van belangen zoals bijvoorbeeld dat de betrokkene het rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. De wetgever heeft reeds een volledige belangenafweging gemaakt; Indien niet aan de geschiktheidseisen wordt, weegt het algemeen belang van de verkeersveiligheid, gelet op de grote gevaren die alcoholgebruik in het verkeer voor andere weggebruikers oplevert, zwaarder dan het persoonlijk belang bij het behoud van het rijbewijs. 
 

Kan ik weigeren dat het rapport van de psychiater naar het CBR wordt gestuurd?

Ja, in beginsel hebt u een inzage- en blokkeringsrecht. Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt. Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.
 

Hoe verloopt het onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol?

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed bestaat uit een bloedonderzoek, een gesprek met een psychiater en een lichamelijk onderzoek. De keurend psychiater werkt zelfstandig, maar krijgt opdracht van het CBR. 
Tot twee weken voor het gesprek met de psychiater moet de betrokkene bloed afstaan voor onderzoek. Dit bloed zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde (verhoogde) waardes die duiden op overmatig alcoholgebruik. 
In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het bloedonderzoek geen of zeer beperkt alcohol te drinken. 
Vervolgens wordt u (binnen twee weken) onderworpen aan een vraaggesprek door een psychiater. De vragen zien op het alcoholgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de melding door de politie of de medisch specialist, en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, vormt de psychiater zich een oordeel of er sprake is van misbruik of afhankelijkheid is van alcohol op grond van alle relevante gegevens. De vragen zijn samengesteld op basis van de DSM-IV-(TR)-classificatie. 
Tot slot vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik.
Op de vragen van de psychiater en het verdere onderzoek kunt u zich voorbereiden. U kunt via onze andere website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl een uitgebreide informatiebrochure bestellen waarin wij uitleggen hoe het onderzoek naar de rijgeschiktheid verloopt, wat u te wachten staat en welke vragen u kunt verwachten. De informatiebrochure bevat ook veel tips waar de valkuilen zitten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. 
 
>>aanvraagformulier informatiebrochure onderzoek naar rijgeschiktheid na rijden onder invloed>>
 

Kan iemand mij helpen om mijn rijbewijs terug te krijgen?

Indien uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, of het CBR voornemens is om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, is het raadzaam om zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat te krijgen. 
Het is belangrijk om ons al in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen, zodat wij de vorderingsprocedure van het CBR op de voet kunnen blijven volgen en u in iedere fase kunnen begeleiden. Waar mogelijk zullen wij bezwaar en beroep aantekenen tegen de beslissingen van het CBR, en eventueel een voorlopige voorziening (kort geding) aanvragen, teneinde uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te kunnen krijgen. U kunt uw zaak bij ons aanmelden via het intakeformulier op deze website.
 

Mijn bloedwaarden waren allemaal normaal, maar toch heeft het CBR mijn rijbewijs ongeldig verklaard. Hoe kan dat?

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bestaat uit meerdere onderdelen. Wanneer het bloedonderzoek geen aanwijzingen oplevert voor alcoholmisbruik, kan de keurend psychiater op basis van het vraaggesprek dat hij met u heeft alsnog tot de diagnose alcoholmisbruik komen. Ook enkel op basis van de door u gegeven antwoorden kan de keurend psychiater de diagnose alcoholmisbruik stellen. Daarom adviseren wij u ook altijd om goed voorbereid het vraaggesprek in te gaan en de informatiebrochure over het onderzoek naar de rijgeschiktheid te bestellen. Indien het onderzoek naar de rijgeschiktheid al volledig hebt doorlopen en het CBR op basis daarvan uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, heeft u nog wel mogelijkheden om die beslissing ongedaan te maken. U kunt onder meer bezwaar aantekenen en een voorlopige voorziening aanvragen. Het is verstandig dat u zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand aanvraagt en uw zaak daarom nog vandaag bij ons aanmeldt. 
 

Ik ben al door de strafrechter veroordeeld. Word ik nu niet dubbel gestraft?

Dit is een vaak gehoord bezwaar. Voor uw gevoel zal het inderdaad zo zijn dat u dubbel wordt gestraft, nu u naast een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid tevens de kosten van de EMA, EMG, of het onderzoek naar de rijgeschiktheid moet betalen en ook in het kader van de CBR-procedure het risico loopt uw rijbewijs kwijt te raken. De CBR-procedure is echter niet bedoeld om voor te straffen. Tijdens de CBR-procedure wordt enkel onderzocht of de betrokkene nog geschikt is om motorrijtuigen te besturen. Dat is ook de reden waarom de persoonlijke belangen van de betrokkene in de beoordeling geen rol spelen. 
 

Ik ben door de politierechter vrijgesproken. Moet ik dan toch het onderzoek naar de rijgeschiktheid ondergaan? 

De rechter heeft meermaals geoordeeld dat aan de vrijspraak ter zake van de bij de aanhouding geconstateerde feiten niet de betekenis toe die de betrokkene daaraan gehecht wenst te zien. Uit die vrijspraak valt niet af te leiden dat het vastgestelde alcoholpromillage niet juist is, louter dat het strafrechtelijk bewijs voor die feiten door het openbaar ministerie niet is geleverd. Het op ambtsbelofte of ambtseed opgemaakte proces-verbaal vormt, naar oordeel van de rechter, voldoende grondslag voor het vermoeden van ongeschiktheid, als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de WVW 1994. Tegenbewijs kan wel worden geleverd. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de het alcoholpromillage of ademalcoholgehalte niet juist is vastgesteld (bijv. fouten in de procedure).  Het verdient aanbeveling een gespecialiseerd advocaat hiernaar te laten kijken. Mochten er fouten zijn gemaakt, dient dit bezwaar al te worden aangevoerd tegen het eerste besluit van het CBR waarbij de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid of de EMA is opgelegd.
 

Het CBR heeft laten weten dat zij voornemens zijn om het rijbewijs ongeldig te verklaren. Is het verstandig om een tweede onderzoek te laten verrichten?

Het is lastig om u hierover in het algemeen te adviseren. Wij raden u aan het rapport aan een gespecialiseerde advocaat voor te leggen voor een gedegen advies. Uiteraard kunt u de zaak ook bij ons aanmelden. Wij hebben afspraken gemaakt met gespecialiseerde psychiaters voor het verrichten van contra-expertises. Tijdens een uitgebreid onderzoek wordt u opnieuw onderzocht, en zal onze psychiater een kritische blik werpen op het rapport van de eerste psychiater. De kosten zijn in de meeste gevallen ook veel lager dan de kosten van een tweede onderzoek via het CBR. Indien u toch een tweede onderzoek wil laten uitvoeren door het CBR, dient u dat wel tijdig aan het CBR kenbaar te maken!
 

Ik dacht dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door een psychiater werd verricht, maar ik heb geen psychiater gezien? Hoe kan dat?

Het komt voor dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door de psychiater wordt uitbesteed aan een arts, niet zijnde een psychiater. Die arts kan u vragen stellen in het kader van de anamnese. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is echter een specialistisch onderzoek. De rechter heeft in het verleden meermalen bepaald dat in ieder geval een gedeelte van het onderzoek door een psychiater verricht moet worden. Indien dat niet is gebeurd, is het onderzoek ongeldig, en mag het CBR de rapportage niet gebruiken voor het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Meld dit direct aan uw advocaat zodat hij bezwaar kan maken tegen het besluit van het CBR.
 

Het rapport van de psychiater bevat fouten. Wat kan ik doen?

U hebt een inzage- en correctierecht. Dit betekent dat de psychiater eerst het rapport naar u moet sturen, voordat het aan het CBR wordt toegestuurd. Wanneer het rapport feitelijke onjuistheden bevat (bijv. antwoorden die niet overeenstemmen met hetgeen u hebt verklaard) dient u dat zo spoedig mogelijk te melden aan de keurend psychiater. Vraag hem om de onjuistheden te verbeteren voordat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. U doet er verstandig aan om ook al meteen een gespecialiseerde advocaat te raadplegen, zodat u samen met hem het rapport van de psychiater kunt bespreken en verbetering kunt vragen.
 

Mijn bloedwaarden waren normaal. Toch kwam de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik. Hoe kan dat?

De diagnose alcoholmisbruik komt niet alleen tot stand op basis van het bloedonderzoek, maar ook op basis van het vraaggesprek met de psychiater (de anamnese) en/of op basis van overige relevante gegevens (o.a. proces-verbaal politie en eerdere overtredingen/deelname EMA). Wanneer u tijdens het vraaggesprek bepaalde antwoorden geeft die kunnen duiden op alcoholmisbruik, kan dat voor de psychiater reden zijn om tot de diagnose alcoholmisbruik of alcoholtolerantie te komen. Onderschat het vraaggesprek met de psychiater niet! Tijdens het vraaggesprek worden ook strikvragen gesteld en bij enkele vragen leidt het antwoord al tot de diagnose alcoholmisbruik zonder dat u zich dat kon beseffen. U doet er daarom verstandig aan om ter voorbereiding om het onderzoek naar de rijgeschiktheid onder uitgebreide informatiebrochure te downloaden.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden