085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Termijnoverschrijding CBR


Het komt nog wel eens voor dat het CBR de beslistermijnen overschrijdt. Zo dient het CBR binnen 6 weken een beslissing te nemen op een bezwaarschrift, welke termijn ze eenmaal mogen verlengen. Wanneer het CBR zich niet houdt aan deze termijn, betekent dit helaas niet dat het bezwaar (of later beroep) dan gegrond moet worden verklaard of dat de door het CBR genomen beslissing komt te vervallen.

Dit komt omdat de wettelijke beslistermijnen zoals deze zijn neergelegd geen fatale termijn zijn, maar termijnen van openbare orde. In de volgende uitspraak wordt dit nog eens bevestigd:

LJN: BI8426, Raad van State, 17 juni 2009
“2.2. [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan haar betoog dat het CBR in strijd met artikel 7:10, eerste en derde lid, van de Awb niet binnen zes weken na ontvangst van haar bezwaarschrift een beslissing op haar bezwaar heeft genomen en haar evenmin schriftelijk heeft meegedeeld dat deze beslissing was verdaagd. Zij voert voorts aan dat het uit een oogpunt van rechtsgelijkheid niet aanvaardbaar is dat de rechtbank geen oordeel geeft over de termijnoverschrijding door het CBR, terwijl zij in een eerdere procedure als gevolg van overschrijding van de termijn die geldt voor het maken van bezwaar, niet-ontvankelijk is verklaard door het CBR.

 

2.3. Dit betoog faalt. Dat de Afdeling in haar uitspraak van 19 december 2007 in zaak nr. 200704545/1 heeft geoordeeld dat de rechtbank tot het juiste oordeel is gekomen dat [appellante] haar bezwaarschrift te laat heeft ingediend, vormt geen grond voor vernietiging van het besluit van het CBR van 14 maart 2008. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 juni 2006 in zaak nr. 200600367/1) zijn de wettelijke beslistermijnen, neergelegd in artikel 7:10 van de Awb, geen fatale termijnen, maar termijnen van orde. Overschrijding daarvan betekent dan ook niet dat het besluit op bezwaar op die grond voor vernietiging in aanmerking komt. Er valt immers geen wettelijk voorschrift aan te wijzen dat bepaalt dat in zo een geval het desbetreffende besluit niet in stand kan blijven. [appellante] is door het langer uitblijven van de beslissing op bezwaar ook niet zodanig in haar belang getroffen dat het besluit om die reden wegens strijd met enige geschreven of ongeschreven rechtsregel dan wel enig rechtsbeginsel niet in stand kan blijven. De rechtbank heeft derhalve met juistheid geoordeeld dat de termijnoverschrijding niet maakt dat het CBR niet meer bevoegd was tot het nemen van een besluit op bezwaar.”

Wat kunt u wel doen tegen een termijnoverschrijding?

Wel kunt u bij een termijnoverschrijding direct naar de rechtbank gaan door beroep in te stellen vanwege het uitblijven van een beslissing. Hierdoor kunt u de zaak sneller bij de rechter brengen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden