085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Procedure

Naar aanleiding van een melding van de politie zal het CBR beoordelen of betrokkene in aanmerking komt voor een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG).

In de regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid wordt een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR in beginsel zal besluiten dat de betrokkene moet deelnemen aan de EMG. Het gaat om de volgende gevallen:

 • indien betrokkene tijdens een rit herhaaldelijk gedragingen heeft verricht die duiden op een onjuiste beheersing of bediening van het voertuig, het niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens, resulterend in een gevaarlijke situatie of dreigend gevaarlijke situatie, onvoldoende bedrevenheid in het deelnemen aan het verkeer, en het door bestuurders die korter dan 5 jaar een rijbewijs hebben, herhaaldelijk niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens.
 • indien ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 50 km/u of meer op wegen binnen de bebouwde kom;
 • indien  ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een bromfiets een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 31 km/u of meer op wegen binnen de bebouwde kom;
 • indien ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 31 km/u of meer op wegen binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden;
 • indien de uitslag van het eerder door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs.

De regeling noemt echter enkele gevallen waarin een EMG niet kan worden opgelegd, en de betrokkene verplicht is tot deelname aan het onderzoek naar de rijvaardigheid:

 • Indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,
 • Indien betrokkene bewust op een andere weggebruiker is ingereden,
 • Indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst,
 • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar reeds twee maal aan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer heeft deelgenomen,
 • Indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
 • Indien het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholverslaving,
 • Indien betrokkene bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen.

In beginsel bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer bezwaar (en later beroep) aan te tekenen. U kunt onder meer bezwaar aantekenen wanneer er geen sprake is van één van de gevallen zoals hiervoor genoemd. U moet zich echter realiseren dat bij het opleggen van de maatregel geen rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke situatie. 

Het bezwaar schort het besluit tot verplichte deelname aan de EMG niet op. Vaak doet u er verstandig aan om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden