085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Ontvangst beslissing CBR en bezwaar

Tegen beslisissingen van het CBR dient binnen 6 weken na dagtekening van de brief bezwaar of beroep te worden ingesteld. Wanneer deze termijn niet wordt nageleefd, dan wordt de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Dit is alleen anders wanneer er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Dit betekent dat er een geldige reden is geweest om de termijn te overschrijden. Of een termijnoverschrijding als verschoonbaar wordt beschouwd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Betwisting ontvangst niet-aangetekende brieven

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (o.a. 27 april 2004, zaaknr 200402504/1; AB 2005, 413) blijkt dat in geval van een niet aantekend verzonden besluit, het aan het CBR is om aannemelijk te maken dat het besluit is verzonden.
Indien het CBR hierin slaagt, ligt het op de weg van de geadresseerde om de ontvangst ervan op een niet ongeloofwaardige wijze te ontkennen. Eerst dan is het aan het CBR om de ontvangst van de beslissing aannemelijk te maken.

Termijn bezwaar na kennisneming besluit CBR

Indien u later alsnog kennis krijgt van het besluit van het CBR, dient u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk alsnog bezwaar te maken tegen die beslissing. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 mei 2009 (LJN: BI4946). De Afdeling heeft daarbij bepaald dat een redelijke termijn om alsnog bezwaar te maken 2 weken na kennisneming is.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden