085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Niet meewerken

Wanneer het CBR een maatregel heeft opgelegd, bent u verplicht hieraan uw medewerking te verlenen. Wanneer een bestuurder niet meewerkt, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren.

Ingevolge artikel 132, eerste lid, van de WVW, is degene die zich ingevolge het in artikel 131, eerste lid, bedoelde besluit dient te onderwerpen aan een onderzoek, behoudens bij algemene maatregel van bestuur vastgelegde uitzonderingen, verplicht de daartoe vereiste medewerking te verlenen. Gelijke verplichting bestaat voor degene die zich ingevolge artikel 131, vijfde lid, of artikel 134, vierde lid dient te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid.
Ingevolge het tweede lid – voor zover van belang – van genoemd artikel, besluit Onze Minister bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde medewerking onverwijld tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de houder. Onze Minister bepaalt daarbij op welke categorie of categorieën van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs is afgegeven, de ongeldigverklaring betrekking heeft.

Niet tijdig betalen kosten maatregel CBR

De verplichting om mee te werken houdt onder meer in dat de kosten van de maatregel door de bestuurder (tijdig) moeten worden betaald. in artikel 132, eerste lid, van de Wvw, is bepaald dat indien de kosten van de opgelegde maatregel niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze voldoet, het rijbewijs ongeldig dient te worden verklaard. Gelet op het imperatieve karakter van artikel 132, tweede lid, van de Wvw is het CBR in een dergelijk geval dus verplicht het rijbewijs ongeldig verklaren en bestaat bij het nemen van dat besluit voor het CBR geen ruimte om de persoonlijke omstandigheden (LJN: BN9540, Raad van State, 6 oktober 2010).

Niet verschijnen bij onderzoek of cursus

De verplichting om mee te werken houdt onder meer in dat u telkens op alle cursusdagen en/of dagen voor het onderzoek aanwezig moet zijn op de door het CBR bepaalde plaatsen. Alleen bij een geldige (vooraf opgegeven) reden van verhindering, kan er een nieuw datum en tijdstip worden bepaald. Indien er geen sprake is van een geldige reden van verhindering zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. Dit volgt uit de artikelen 132 Reglement rijbewijzen en de artikelen 131 t/m 134 WVW.
Krachtens artikel 132, eerst lid, van het Reglement rijbewijzen, worden het tijdstip waarop en de plaats waar betrokkene de hem opgelegde educatieve maatregelen, bedoeld in een der artikelen 131, vijfde lid, of 134, vierde lid, van de wet dient te ondergaan, door Onze Minister vastgesteld
Artikel 132, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen bepaalt dat, indien betrokkene niet op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig is, tijd en plaats waarop betrokkene de hem opgelegde educatieve maatregelen dient te ondergaan, opnieuw worden vastgesteld, tenzij naar het oordeel van Onze Minister geen sprake is van een geldige reden van verhindering.
In het derde lid van dit artikel is bepaald dat indien betrokkene niet op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig is zonder dan van een geldige reden van verhindering blijkt, daarvan door de aangewezen deskundige of deskundigen mededeling wordt gedaan aan Onze Minister.

Bijzonder omstandigheden

Er kunnen zich echter altijd bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat de sanctie om het rijbewijs ongeldig te verklaren te zwaar is. In de jurisprudentie komen onder andere voorbeelden voor waarbij de betrokkene zich had vergist in de cursusdata of het geval dat het CBR ten onrechte een betalingsregeling heeft geweigerd. Als u meent dat het CBR ten onrechte uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, adviseren wij u om tegen die beslissing een bezwaarschrift in te dienen en tegelijkertijd de rechter te verzoeken om bij wijze van voorlopige voorziening het rijbewijs weer geldig te verklaren. Omdat dit een ingewikkelde procedure is, doet u er verstandig aan om u bij te laten staan door een van de aan ons netwerk verbonden gespecialiseerde advocaten.

Rechtsbijstand

Indien het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard omdat u niet of niet voldoende zou hebben meegewerkt aan een door het hen opgelegde maatregel, dan hoeft u zich hier niet bij neer te leggen. U hebt de mogelijkheid om binnen 6 weken een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen en daarnaast kunt u gelijktijdig de rechter vragen om met spoed het rijbewijs weer geldig te verklaren. Wij kunnen u helpen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden