085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de rijvaardigheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de rijvaardigheidsadviseur het verslag van bevindingen toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de adviseur vermeld. 

Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de rijvaardigheidsadviseur worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies besluiten tot ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. Het CBR kan vervolgens het rijbewijs voor alle of bepaalde categorieën ongeldig verklaren. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek, kosten aan verbonden. Indien u kiest voor een tweede onderzoek, zal het CBR een nieuwe rijvaardigheidsadviseur opdracht geven om onderzoek te doen naar uw rijvaardigheid. Ons advies is om altijd van deze tweede kans gebruik te maken. 

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden