085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Rijbewijs ongeldig verklaard na diagnose misbruik of afhankelijkheid van alcohol

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend psychiater het conceptrapport toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de psychiater vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de psychiater door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de psychiater heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de psychiater eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de psychiater worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de psychiater besluiten tot de alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid, conform de DSM-IV (-TR) classificatie en/of op basis van alle relevante gegevens. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek,  kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater. 

TIP: Wij adviseren onze klanten daarom om zelf een psychiater te zoeken voor een second opinion. Omdat wij uit ervaring weten dat niet alle psychiaters bereid of deskundig zijn om een goede second opinion te verrichten, hebben wij met een aantal psychiaters afspraken gemaakt voor het verrichten van een deugdelijk tegenonderzoek tegen een behoorlijk lagere prijs dan de kosten die het CBR in rekening brengt. Indien u een second opinion wilt, adviseren wij om uw zaak zo spoedig mogelijk bij ons aan te melden.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden