085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Procedure

Geplaatst op: 19 augustus 2019

De vorderingsprocedure wordt gestart nadat de politie of een medisch specialist een melding heeft gedaan aan het CBR dat het vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven. Dit is voor het CBR aanleiding voor het starten van een onderzoek of het opleggen van maatregelen, afhankelijk van de aard en de ernst van de melding.

Het kan gaan om rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag of forse snelheidsovertreding of medische beperkingen die van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid. In bijlage I bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 vindt u een overzicht van alle gevallen waarin de vorderingsprocedure van het CBR van toepassing is.

Indien u wordt verplicht om deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat inschakelt, die u gedurende de gehele vorderingsprocedure begeleidt en adviseert.

De advocaat zal eerst alle relevante stukken opvragen bij het CBR en de mogelijkheden bekijken of eventueel bezwaar aan te tekenen tegen het besluit tot verplichte deelname.

Indien u toch moet deelnemen aan het onderzoek, zal de advocaat u uitgebreid informeren over alle valkuilen en de strekking van bepaalde vragen. De advocaat zal u zo goed mogelijk voorbereiden, waardoor de kans dat u de vorderingsprocedure met goed gevolg doorloopt, aanmerkelijk wordt vergroot.

Speciaal voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid, na het rijden onder invloed van alcohol, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld, waarin u wordt gewezen op alle valkuilen. U kunt de informatiebrochure hier downloaden.


Bezwaar en beroep CBR procedure

Geplaatst op: 27 juni 2012

Het CBR kan in het kader van de vorderingsprocedure verschillende beslissingen nemen. Zo kan aan u een verplichte deelname aan een Educatieve Maatregel (bijv. EMA of EMG) worden opgelegd, of kunt u worden verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek of wanneer u naar opvatting van het CBR niet goed hebt meegewerkt aan de opgelegde maatregel, kan het CBR bovendien besluiten om uw rijbewijs ongeldig te verklaren.

Tegen iedere beslissing van het CBR kunt u bezwaar en beroep instellen, en wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard is het bovendien raadzaam om tevens een voorlopige voorziening te vragen aan de bestuursrechter. De wet staat het toe dat u dat zelf doet, maar gelet op de juridische ingewikkeldheid van de vorderingsprocedure en de beperkte verweren die u kunt voeren, doet u er verstandiger aan om dit door een gespecialiseerde advocaat te laten doen.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn allemaal gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand in procedures tegen het CBR. Op basis van hun jarenlange ervaring en vakkennis op dit specialistisch rechtsterrein, kunnen zij u de beste rechtsbijstand bieden. Omdat wij speciale prijsafspraken hebben gemaakt met de bij ons netwerk aangesloten advocaten, hoeft deze rechtsbijstand bovendien niet veel te kosten. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeld, verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde advocaat die zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen om uw zaak te bespreken, en zal hij u adviseren over de juridische mogelijkheden en de kosten voor het voeren van verweer. Aanmelding van uw zaak is gratis en geheel vrijblijvend.


Procedure

Geplaatst op: 15 juni 2012

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd en doorgestuurd naar het CBR, zal deze beoordelen of er tevens sprake is van een geval als genoemd in artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs op grond van artikel 6 van die Regeling schorsen, tenzij een van de volgende maatregelen wordt opgelegd:

  • Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
  • Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
  • Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

Bij rijden onder invloed van alcohol wordt een educatieve maatregel (LEMA, EMA) opgelegd voor beginnend bestuurders vanaf 220 to 435 µg/l (0,5 – 1,0 ‰). Bij ervaren bestuurders, die meer dan 5 jaar over het rijbewijs beschikken wordt een educatieve maatregel opgelegd vanaf 350 – 570 µg/l (0,8 – 1,3 ‰).

In het belangrijk dat zorgvuldig wordt nagegaan of het CBR heeft voldaan aan alle voorwaarden voor de schorsing van de geldigheid van uw rijbewijs. Het gebeurt nog wel eens dat het CBR zich vergist en dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, terwijl de geldigheid van het rijbewijs wel wordt geschorst. Zeker wanneer u uw rijbewijs hard nodig hebt, bijvoorbeeld in verband met uw werk, is het belangrijk dat hier goed naar wordt gekeken.

Rechtsbijstand

U doet er verstandig aan dit te laten controleren door een advocaat die gespecialiseerd is in de CBR procedure. Meld uw zaak daarom vandaag nog bij ons aan, en een van de bij ons netwerk aangesloten advocaten zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 15 juni 2012

De vorderingsprocedure van het CBR 

De vorderingsprocedure van het CBR is een administratiefrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door het CBR, vaak na melding door de politie of een medisch specialist. Artikel 130 WVW bepaalt dat indien bij hen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen.

De vorderingsprocedure van het CBR staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging voor een gepleegd strafbaar feit (zoals rijden onder invloed). Dit betekent in de praktijk dat het kan voorkomen dat u naast de strafrechtprocedure, de vorderingsprocedure moet doorlopen bij het CBR. Vaak heeft men het gevoel alsof hij tweemaal wordt gestraft voor hetzelfde feit, maar juridisch gezien is dat niet zo. Alleen de strafrechtprocedure heeft tot doel een persoon te bestraffen voor het begane strafbare feit. De administratiefrechtelijke vorderingsprocedure heeft uitsluitend ten doel het bevorderen van de verkeersveiligheid. De procedure van het CBR is bedoeld om te onderzoeken of een persoon nog geschikt is om een motorrijtuig te besturen en over de vereiste rijvaardigheid daarvoor beschikt. Indien uit het onderzoek blijkt dat aan die vereisten niet is voldaan, zal het rijbewijs ongeldig worden verklaard. Uiteraard voelt dit voor een betrokkene alsof hij gestraft wordt, maar de maatregel wordt alleen opgelegd om te voorkomen dat die persoon de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen. 

Indien het rijbewijs niet ongeldig wordt verklaard, zal het CBR doorgaans besluiten om aan u vervolgens een (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) of Educatie Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) op te leggen. Ook deze maatregel wordt alleen opgelegd met het oog op de verkeersveiligheid. Ook bij de EMA of EMG zal de betrokkene vaak het gevoel hebben alsof hij wordt gestraft in verband met de hoge kosten die aan de maatregel zijn verbonden, maar dat is niet het geval. 

Of een betrokkene direct wordt onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid, of dat hij eerst de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) of Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) moet volgen, is afhankelijk van de aard en de ernst van een bepaalde verkeersovertreding of de medische omstandigheid op grond waarvan de vorderingsprocedure is gestart. 

In een stroomschema geeft het CBR aan welke vereisten moet zijn voldaan voordat een bepaalde maatregel kan worden opgelegd. Hierdoor kunt u zelf nagaan of het CBR op juiste gronden heeft besloten om een bepaalde maatregel op te leggen. 

Vaak is het echter verstandig om u al in een vroegtijdig stadium van de zaak te voorzien van deskundige rechtsbijstand door een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in de vorderingsprocedure van het CBR. De advocaat kan u uitleggen hoe de procedure werkt en welke vragen u kunt verwachten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. Wacht daarom niet te lang en meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden