085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Uitleg

Geplaatst op: 28 juli 2012

Onderzoek naar de rijgeschiktheid, na rijden onder invloed van alcohol 

Wanneer een persoon door de politie wordt aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, en er gronden bestaan om te vermoeden dat die persoon niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid om een motorrijtuig te besturen, is de politie op grond van artikel 130 Wegenverkeerswet (WVW) verplicht melding hiervan te doen aan het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Naast de politie kan ook een medisch specialist melding doen van het vermoeden van ongeschiktheid voor het besturen van een motorrijtuig.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed bestaat uit een bloedonderzoek, een gesprek met een psychiater en een lichamelijk onderzoek. De keurend psychiater werkt zelfstandig, maar krijgt opdracht van het CBR. 

Tot twee weken voor het gesprek met de psychiater moet de betrokkene bloed afstaan voor onderzoek. Dit bloed zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde (verhoogde) waarden die duiden op overmatig alcoholgebruik. 

In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het bloedonderzoek geen of zeer beperkt alcohol te drinken. 

Vervolgens wordt u (binnen twee weken) onderworpen aan een vraaggesprek door een psychiater. De vragen zien op het alcoholgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de melding door de politie of de medisch specialist, en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, vormt de psychiater zich een oordeel of er sprake is van misbruik of afhankelijkheid is van alcohol op grond van alle relevante gegevens. De vragen zijn samengesteld op basis van de DSM-IV-(TR)-classificatie

Tot slot vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik.

Op de vragen van de psychiater en het verdere onderzoek kunt u zich voorbereiden. U kunt via deze[??] website een uitgebreide informatiebrochure aanvragen waarin wij uitleggen hoe het onderzoek naar de rijgeschiktheid verloopt, wat u te wachten staat en welke vragen u kunt verwachten. De informatiebrochure bevat ook veel tips waar de valkuilen zitten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. 

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het bloedonderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid vaststelt, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf over bezwaar en beroep.

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen alcoholmisbruik of –afhankelijkheid meer wordt vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.


Procedure

Geplaatst op: 28 juli 2012

Wanneer het CBR ten onrechte de geldigheid van uw rijbewijs heeft geschorst of deze ongeldig heeft verklaard, hebt u recht op schadevergoeding. Ook kunt u schadevergoeding vragen wanneer het CBR ten onrechte een bepaalde maatregel aan u heeft opgelegd. U dient hiertoe een verzoek in het dienen bij het CBR.

Stap 1: vaststellen welke besluit onterecht is

Allereerst is van belang om vast te stellen welk besluit van het CBR achteraf onjuist is geweest. Het kan namelijk zo zijn dat het eerste besluit van het CBR, waarbij u wordt verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid, wel terecht is genomen, maar dat het tweede besluit, waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard op basis van de door de psychiater gestelde diagnose alcoholmisbruik of –afhankelijkheid, niet voldoende is gemotiveerd.
Deze vaststelling is van belang om de te vorderen schade te bepalen. Indien alleen het tweede besluit onterecht is genomen, hebt u namelijk geen recht op vergoeding van de kosten van het onderzoek.

Stap 2: onderbouwen schade

Het verzoek tot schadevergoeding dient goed gemotiveerd te zijn, en onderbouwd te worden aan de hand van bewijsstukken waaruit uw schade volgt. Bereid dit zo goed mogelijk voor, voordat tot het verzoek bij het CBR word ingediend.

Niet alle schade komt voor vergoeding in aanmerking. Anders dan bij het strafrecht, kent het bestuursrecht geen vergoeding van immateriele schade. Het gemiste “rijgenot”, of het feit dat u enige tijd beperkt bent geweest in uw mobiliteit, wordt niet beschouwd als schade.

Ook wanneer u verplicht was om te reizen met het openbaar vervoer, krijgt u alleen schadevergoeding voor zover de kosten hiervoor hoger zijn gewees dan wanneer u met uw eigen vervoer zou hebben gereden.

Bovendien moet u zoveel mogelijk schadebeperkend handelen. Dus als u op enigerlei wijze de kosten kunt beperken of voorkomen, dan bent u daartoe verplicht.

Welke schade en kosten precies voor vergoeding in aanmerking komen, leest u bij meer informatie.


Bezwaar en beroep schadevergoeding CBR

Geplaatst op: 28 juli 2012

Het CBR is verplicht om binnen een redelijke termijn op uw verzoek tot schadevergoeding te beslissen. U krijgt de beslissing van het CBR op schrift toegestuurd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het CBR op uw schadevergoedingsverzoek, dan kunt u tegen dezebeslissing bezwaar en beroep instellen.

Het is evenwel belangrijk dat u het initiële verzoek tot schadevergoeding aan het CBR goed motiveert en met bewijsstukken onderbouwt. Ook is het belangrijk dat u de juiste de juiste gronden van bezwaar opgeeft.

Rechtsbijstand

Omdat ook deze schadevergoedingsprocedures in het bestuursrecht erg gecompliceerd kunnen zijn, adviseren wij u om altijd gebruik te maken van de deskundige rechtsbijstand van een in de CBR procedure gespecialiseerde advocaat. De advocaat adviseert u over welke schadeposten u kunt vorderen en hoe u de vordering het beste kunt onderbouwen.
Deze rechtsbijstand sowieso verstandig voor het indienen van een schadevordering bij het CBR, maar zeker noodzakelijk voor het geval u bezwaar wenst in te stellen tegen de (gedeeltelijk) afwijzende beslissing van het CBR.

Wilt u schadevergoeding vorderen van het CBR na een onterechte ongeldig verklaring van uw rijbewijs of de onterechte oplegging van een maatregel, of wilt u bezwaar of beroep instellen tegen afwijzende beslissing van het CBR? Meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden