085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 20 juni 2012

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De mogelijkheden om met succes bezwaar en beroep in te stellen, zijn afhankelijk van de (ernst van de) medische klachten en overige beperkingen die ten grondslag liggen. Met name het oordeel van uw behandeld arts kan hier van doorslaggevende betekenis zijn. Ook is het vaak verstandig om een second opinion bij een andere arts aan te vragen. Het oordeel van een ander, onafhankelijk arts, kan bij de beoordeling van de klachten en de gevolgen voor de verkeersveiligheid van invloed zijn.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Zeker nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, is deskundige rechtsbijstand noodzakelijk.  

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met het onderzoek naar de rijgeschiktheid en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 


Procedure

Geplaatst op: 20 juni 2012

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid geeft in bijlage I een opsomming van feiten en omstandigheden, die een vermoeden rechtvaardigen dat de betrokkene niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven.

In de bijlage wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke geschiktheid. 

Lichamelijke geschiktheid

Het CBR kan besluiten dat de betrokkene een onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke geschiktheid indien sprake is van één of meer van de navolgende situaties of uit een medische verklaring blijkt van een verhoogd risico op deze situaties:

 • bewusteloosheid of stoornis in het bewustzijn;
 • wegraking / black-out;
 • hevige duizeligheid;
 • evenwichtsstoornis;
 • coördinatiestoornis, ongecontroleerde bewegingen;
 • stoornis in het gebruik van één of meer ledematen;
 • duidelijk verminderd gezichtsvermogen;
 • lichamelijk gebrek of functieverlies terwijl op het rijbewijs niet is vermeld dat betrokkene slechts een motorrijtuig mag besturen dat aan bijzondere eisen voldoet die zijn gericht op dat gebrek of functieverlies of een motorrijtuig mag besturen onder gebruikmaking van kunst- of hulpstukken;
 • Gebruik geneesmiddelen die, al dan niet in combinatie met alcohol, de rijvaardigheid beïnvloeden.

Geestelijke geschiktheid

Het CBR kan besluiten dat de betrokkene een onderzoek moet ondergaan naar de geestelijke geschiktheid indien sprake is van één of meer van de navolgende situaties

 • verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen;
 • ernstig gestoord inzicht of gedrag
 • ernstig onaangepast rijgedrag;
 • agressiviteit in het verkeer;
 • paniekaanvallen;
 • abnormale opwindingstoestanden;
 • poging tot zelfdoding met een motorrijtuig;

Indien er sprake is van een van voormelde gevallen, zal het CBR bepalen dat de betrokkene dient deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 20 juni 2012

Onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen

Wanneer bij de politie of een medisch specialist het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer geschikt is om motorrijtuigen te besturen, moeten zij op grond van artikel 130 WVW hiervan melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen verloopt verschillend, afhankelijk van de aard en de ernst van de (mogelijke) medische aandoening. 

Over het algemeen zal het CBR een medisch specialist aanwijzen. Deze specialist zal een aantal tests doen en vragen stellen om de aanwezigheid en/of aard van de aandoening te bepalen in combinatie met mogelijke risico’s voor de verkeersveiligheid.

De bevindingen van de arts worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR opgestuurd ter beoordeling. Op basis van dit advies stellen de divisieartsen van het CBR de uitslag vast. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden.

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het medisch onderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR u ongeschikt acht om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf “bezwaar en beroep”.

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van minimaal een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen klachten of beperkingen voor de rijgeschiktheid meer wordt vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden