085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 21 juni 2012

Op basis van de uitkomst van het onderzoek dat de deskundige heeft verricht, zal het CBR beoordelen of het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De diagnose van de deskundige is daarbij doorslaggevend. Indien de deskundige – de criteria van de bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 in aanmerking nemende –  vaststelt dat betrokkene ongeschikt is om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. 

Anders dan bij de eerste beslissing tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, zijn er tegen het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs meer mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen. De hoofdgrond hierbij is of het rapport van de deskundige tegenstrijdig en onvoldoende concludent is. Dit betekent dat de bevindingen van de psychiater de gestelde diagnose ongeschiktheid niet kunnen dragen. Vaak is het verstandig om zelf een contra-expertise aan te vragen (buiten het CBR om), alsmede een verklaring van uw behandelend arts. 

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 21 juni 2012

Nader uitgelegd

Geplaatst op: 21 juni 2012

ongeldig verklaard wegens medische redenen

Wanneer de betrokkene het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt hij van de keurend arts het verslag van bevindingen toegestuurd. Hierin staan de bevindingen en de conclusie van de keurend arts vermeld. Deze conclusie is in de meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs. Wij raden aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de arts door te geven wanneer er onjuistheden in staan vermeld. Met name de antwoorden die de arts heeft vermeld in het kader van het (korte) gesprek zijn van belang. Op verzoek van de betrokkene kan de arts eventueel het rapport aanpassen.

Voordat de arts het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt.

Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Na toestemming van de betrokkene zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van het rijbewijs. Als grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de keurend arts worden gebruikt.

Het CBR kan op grond van het advies van de keurend arts besluiten tot ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. Het CBR kan vervolgens het rijbewijs voor alle of bepaalde categorieën ongeldig verklaren. Voordat het CBR het definitieve besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek, kosten aan verbonden. Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR ingeschakelde psychiater.

TIP: Wellicht is het verstandig om ook uw behandelend arts te vragen om diens oordeel of u met uw medische beperkingen wel tot het besturen van een motorrijtuig in staat bent.

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te besturen.

Tegen deze beslissing van het CBR kan de betrokkene binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, en de ongeldig verklaring van het rijbewijs derhalve gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits de betrokkene ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van het rijbewijs weer ongedaan te maken.

Hierbij merken wij wel op dat het indienen van een bezwaarschrift in de meeste gevallen alleen zinvol is wanneer wij over een rapport of verklaring (kunnen) beschikken over een medisch deskundige (in het kader van een second opinion) of uw behandelend arts op basis waarvan wij het rapport van de keurend arts in twijfel kunnen trekken.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden