085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Geplaatst op: 27 juni 2012

Eigen verklaringsprocedure

De Eigen Verklaring is een formulier met elf vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. U moet dit formulier invullen voor de aanvraag van een rijbewijs.

Drie soorten

Er zijn drie soorten Eigen Verklaringen:

  • Eigen verklaring
  • Eigen verklaring met Geneeskundig verslag
  • Eigen verklaring met Geneeskundig verslag voor C en D


Kopen

De Eigen Verklaring kunt u kopen bij de rijscholen, de gemeenten en de theoriecentra van het CBR. De kosten voor de eigen verklaring bedragen. De kosten bedragen ongeveer € 25,00.

Vragen

Op de Eigen verklaring vindt u de volgende vragen:

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?

7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?

8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

Recidivevrije periode

Wanneer uw rijbewijs eerder ongeldig is verklaard omdat u ongeschikt bent bevonden na alcohol- of drugsgebruik, of om medische redenen, moet er sprake zijn van een recidivevrije periode van minimaal een jaar. Dit betekent dat u een jaar klachtenvrij moet zijn. Bij alcohol- of drugsgebruik vangt deze recidivevrije periode aan op het moment dat u door de politie voor het laatst bent aangehouden of het moment van onderzoek door de psychiater. Bij medische klachten gaat het om een periode van minimaal een jaar na het laatste medisch onderzoek.

Onderzoek

Wanneer eerder het rijbewijs ongeldig is verklaard, moet u eerst een nieuw onderzoek ondergaan naar de rijgeschiktheid of de rijvaardigheid. Ook aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van welk onderzoek u dient te ondergaan.

Informatiebrocure onderzoek naar de rijgeschiktheid

Indien u in het kader van de Eigen verklaringsprocedure opnieuw een onderzoek naar de rijgeschiktheid moet ondergaa, adviseren wij u om uzelf terdege voor te bereiden door onze informatiebrochure te downloaden en goed te bestuderen. In de brochure leggen wij uit hoe het onderzoek naar de rijgeschiktheid verloopt, welke vragen er worden gesteld en met welke bedoeling die vragen worden gesteld. Wij bieden u inzicht in de aard en de strekking van de vragen zodat u de vragen beter kunt begrijpen.

Bezwaar en beroep

Indien het CBR onverhoopt toch mocht besluiten om het rijbewijs ongeldig te laten, kunt u tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen. Wij adviseren onze clienten altijd om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank zodat de zaak op korte termijn aan de rechter voorgelegd kan worden. U moet dan wel een spoedeisend belang hebben. Indien u wenst kunnen onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan in deze procedure.


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 20 juni 2012

Op basis van de uitkomst van het onderzoek van de deskundige, zal het CBR beoordelen of zij een eigen verklaring afgeeft. Het advies van de deskundige  is daarbij doorslaggevend. Indien de deskundige van oordeel is dat er (nog steeds) sprake is van misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs of medische beperkingen waardoor de verkeersveiligheid in gevaar kan komen, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. De bezwaargronden zullen met name inhoudelijk van aard zijn, gericht tegen het rapport van de deskundige. Het is van belang de conclusies van de deskundige onderuit te halen. Vaak is het verstandig om zelf nog een deskundige in te schakelen voor een contra-expertise of een verklaring op te vragen van de behandelend arts.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure. Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 20 juni 2012

Ingevolge artikel 97, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen (hierna: het Reglement) worden verklaringen van geschiktheid op aanvraag en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief door het CBR in het rijbewijzenregister geregistreerd ten behoeve van een ieder die voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen.

Ingevolge artikel 100, eerste lid, aanhef en onder a, dienen bij de aanvraag te worden overgelegd een niet langer dan twee weken voor de aanvraag getekende, volledig ingevulde eigen verklaring volgens door het CBR vastgesteld model. Ingevolge het tweede lid van dit artikel dient, indien een of meer van de op de eigen verklaring gestelde vragen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de aanvrager bevestigend worden beantwoord, op de eigen verklaring een aantekening van een arts te zijn gesteld waaruit de aard en de ernst van de afwijking blijken.

Ingevolge artikel 101, eerste lid, onder a, is het CBR bevoegd te vorderen dat de aanvrager zich op eigen kosten laat keuren door een of meer door het CBR aangewezen artsen of andere deskundigen dan wel dat de aanvrager zich onderwerpt aan een technisch onderzoek, verricht door een door het CBR aangewezen deskundige, of een rijproef, afgenomen door een door het CBR aangewezen deskundige, indien de door de aanvrager overgelegde eigen verklaring dan wel, indien een geneeskundig verslag wordt vereist, het geneeskundig verslag daartoe aanleiding geeft.

Ingevolge het bepaalde onder b van dit artikellid is het CBR bevoegd dergelijke onderzoeken te vorderen indien zij beschikt over gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de aanvrager, die het vermoeden rechtvaardigen dat de aanvrager niet voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie of rijbewijscategorieën waarop de aanvraag betrekking heeft.

Ingevolge artikel 2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000, zoals gewijzigd op 2 juni 2004 (Stcrt. 2004, 106; hierna: de Regeling) worden de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

In deze bijlage wordt per ziekte of beperking bepaald in welke gevallen een bestuurder niet geschikt is om motorrijtuigen te besturen.

Het onderzoek in verband met de aanvraag van de eigen verklaring wordt uitgevoerd door een deskundige.

Het CBR neemt op basis van het rapport van de deskundige een besluit. Indien het CBR weigert om een eigen verklaring af te geven, kunt u geen aanvraag indienen voor een (nieuw) rijbewijs.

Tegen het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs kan binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift worden ingediend. 

Omdat het bezwaarschrift geen opschortende werking heeft, blijft het rijbewijs ongeldig gedurende de behandeling van het bezwaar. Wij adviseren daarom om naast het bezwaarschrift tevens een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement. In het verzoekschrift vraagt u de rechtbank om het besluit van het CBR zolang op te schorten.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden.  De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in de bezwaar- en beroepsprocedure van het CBR, en kunnen u rechtsbijstand verlenen teneinde zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden