085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 20 juni 2012

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot deelname aan de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De bezwaargronden die u met succes kunt aanvoeren zijn echter beperkt. Het gaat met name om een toetsing of aan de formele regels tot deelname zijn voldaan:

 • Bent u terecht als bestuurder aangemerkt?
 • Voldoet u aan de criteria voor het opleggen van een EMG?
 • Is geen van de uitzonderingsgevallen van toepassing?
 • Is de overtreding op de juiste wijze vastgesteld?
 • Zijn er verder onregelmatigheden geweest?

 

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Ook wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld omdat u niet tijdig het cursusgeld hebt betaald of omdat u niet goed hebt meegewerkt tijdens de cursus, kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen. 

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de EMG en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 


Procedure

Geplaatst op: 20 juni 2012

Naar aanleiding van een melding van de politie zal het CBR beoordelen of betrokkene in aanmerking komt voor een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG).

In de regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid wordt een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR in beginsel zal besluiten dat de betrokkene moet deelnemen aan de EMG. Het gaat om de volgende gevallen:

 • indien betrokkene tijdens een rit herhaaldelijk gedragingen heeft verricht die duiden op een onjuiste beheersing of bediening van het voertuig, het niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens, resulterend in een gevaarlijke situatie of dreigend gevaarlijke situatie, onvoldoende bedrevenheid in het deelnemen aan het verkeer, en het door bestuurders die korter dan 5 jaar een rijbewijs hebben, herhaaldelijk niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens.
 • indien ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 50 km/u of meer op wegen binnen de bebouwde kom;
 • indien  ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een bromfiets een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 31 km/u of meer op wegen binnen de bebouwde kom;
 • indien ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 31 km/u of meer op wegen binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden;
 • indien de uitslag van het eerder door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs.

De regeling noemt echter enkele gevallen waarin een EMG niet kan worden opgelegd, en de betrokkene verplicht is tot deelname aan het onderzoek naar de rijvaardigheid:

 • Indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,
 • Indien betrokkene bewust op een andere weggebruiker is ingereden,
 • Indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst,
 • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar reeds twee maal aan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer heeft deelgenomen,
 • Indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
 • Indien het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholverslaving,
 • Indien betrokkene bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen.

In beginsel bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer bezwaar (en later beroep) aan te tekenen. U kunt onder meer bezwaar aantekenen wanneer er geen sprake is van één van de gevallen zoals hiervoor genoemd. U moet zich echter realiseren dat bij het opleggen van de maatregel geen rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke situatie. 

Het bezwaar schort het besluit tot verplichte deelname aan de EMG niet op. Vaak doet u er verstandig aan om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden. 


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 20 juni 2012

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is in principe bedoeld voor bestuurders die  – tijdens dezelfde of meerdere autoritten – herhaaldelijk ongewenst rijgedrag hebben vertoond tijdens of zeer zware snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Indien u door de politie bent aangehouden vanwege rijden verkeersgevaarlijk rijgedrag of bij een snelheidsoverschrijding van 50 km/u of meer, doen zij tevens melding bij het CBR. Afhankelijk van het geconstateerde ademalcoholgehalte legt het CBR de verplichting tot het volgen van een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) op.

Aan de deelname zijn kosten verbonden. U dient eerst een bedrag van bijna € 800,00 aan het CBR te betalen, alvorens u kunt deelnemen aan de EMG. De betaling of de deelname is niet vrijblijvend. Wanneer u de kosten voor de EMG niet of niet tijdig betaalt, wordt uw rijbewijs direct ongeldig verklaard. Wanneer u niet in staat bent om de kosten ineens te betalen, kunt u binnen drie weken na ontvangst van het besluit van het CBR verzoeken om een betalingsregeling. U dient dit wel gemotiveerd te doen. U heeft de meeste kans dat het verzoek wordt toegewezen wanneer u bij uw brief een overzicht meestuurt van uw inkomsten en uitgaven.

Wanneer u de kosten volledig hebt betaald, ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de EMG. De EMG bestaat uit een intakegesprek, en voorts uit drie volledige cursusdagen. U dient telkens op tijd te verschijnen op de verschillende cursusdagen, en dient u een legitimatiebewijs te kunnen tonen. Uiteraard mag u niet onder invloed van alcohol of drugs verschijnen en dient u tijdens de cursus goed mee te doen. Van cursisten die niet of onvoldoende actief en constructief hebben deelgenomen aan de EMG wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Tijdens de cursus wordt u gewezen op de gevaren van gevaarlijk en/of te snel rijden in het verkeer.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden