085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Wanneer krijg ik een EMA?

Geplaatst op: 21 juni 2012

Het belangrijkste criterium voor het opleggen van een EMA is het geconstateerde alcoholpromillage. Het CBR mag hierbij uitgaan van het door de politie aangeleverde bewijs, dat met name zal bestaan uit het resultaat van het alcoholonderzoek op het politiebureau, wanneer er een ademtest heeft plaatsgevonden. Het ademalcoholgehalte wordt altijd aangeduid in µg/l, wat staat voor het aantal microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Bij een bloedonderzoek gaat het om het het bloedalcoholgehalte, dat aangeduid wordt promille (‰). 0,2 staat dus voor 0,2 milliliter alcohol per liter bloed.

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) wordt bij normaal bestuurders (die op datum overtreding langer dan 5 jaar een rijbewijs hebben) opgelegd bij een ademalcoholgehalte vanaf 435 tot 570 µg/l, oftewel vanaf 1,0 tot 1,3.
Voor beginnend bestuurders gelden lagere normen. Dan wordt de EMA al opgelegd bij een ademalcoholgehalte vanaf 350 tot 435 µg/l, oftewel vanaf 0,8 tot 1,0‰.


In tabel ziet het er als volgt uit.

AAG (ademalcoholgehalte)

BAG (Bloedalcoholgehalte)

Normaal bestuurder

435 – 570 µg/l

1,0 – 1,3 ‰

Beginnend bestuurder

350 – 435 µg/l

0,8 – 1,0

 

Uitzonderingen

De Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 noemt echter ook een aantal gevallen waarin het CBR een andere maatregel of een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen, ondanks dat de bestuurder voldoet aan de hiervoor genoemde criteria. Het gaat dan om de volgende uitzonderingsgronden.

 

UITZONDERINGSGROND

ALTERNATIEVE MAATREGEL
OF ONDERZOEK

a. indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

b. indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst;

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

c. Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan een educatieve maatregel alcohol en verkeer heeft deelgenomen;

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

d. Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)

e. indien betrokkene zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)

f. indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)

g. het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholafhankelijkheid, of

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

h. dat het bij de politie bekend is dat betrokkene regelmatig drogerende stoffen gebruikt.

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)


Juistheid informatie politie

Het CBR mag volgens vaste jurisprudentie uitgaan van de juistheid van de door de politie aangeleverde bewijzen, en dus ook van het resultaat van het alcoholonderzoek. Indien zich echter onregelmatigheden of onjuistheden tijdens het alcoholonderzoek hebben plaatsgevonden, of dat u ten onrechte bent aangemerkt als bestuurder, kan het in veel gevallen de moeite lonen om in bezwaar te gaan tegen de beslissing van het CBR.

Bezwaar en beroep
Het is belangrijk dat u zorgvuldig nagaat of u aan de criteria voor een EMA voldoet. Wanneer u meent dat het CBR ten onrechte een EMA aan u oplegt, kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in bezwaar. Het is verstandig om u hierbij te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Meld uw zaak in dat geval direct bij ons aan.


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 20 juni 2012

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot deelname aan de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De bezwaargronden die u met succes kunt aanvoeren zijn echter beperkt. Het gaat met name om een toetsing of aan de formele regels tot deelname zijn voldaan:

  • Bent u terecht als bestuurder aangemerkt?
  • Voldoet u aan de criteria voor het opleggen van een EMA?
  • Is geen van de uitzonderingsgevallen van toepassing?
  • Is het ademalcoholgehalte op de juiste wijze vastgesteld?
  • Zijn er verder onregelmatigheden geweest?

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Ook wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld omdat u niet tijdig het cursusgeld hebt betaald of omdat u niet goed hebt meegewerkt tijdens de cursus, kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen. 

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de EMA en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 20 juni 2012

Tegen alle beslissingen van het CBR kunt u bezwaar en beroep instellen, en zo nodig een voorlopige voorziening vragen aan de bestuursrechter.

Bezwaar

Wanneer u het niets eens bent met een beslissing van het CBR kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift geeft u de redenen op waarom u het niet eens bent met de opgelegde beslissing. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing zijn ingediend, en mag uiterlijk de week daarna door hen zijn ontvangen. Bel daarom ook altijd na om bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift te vragen. Het is belangrijk dat u in het bezwaarschrift ook de datum van de beslissing vermeld waartegen het bezwaar is gericht en dat u bij voorkeur ook een kopie van de beslissing meestuurt.

Opschortende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Wij adviseren u om altijd aan het CBR te vragen om de werking van het genomen besluit zolang op te schorten totdat op het bezwaar is beslist. Zolang het CBR de werking van het besluit niet heeft opgeschort blijft u verplicht om het besluit na te leven. Dat houdt in dat u verplicht bent om tijdig de opgelegde kosten van de maatregel of het onderzoek te betalen en dat u verder verplicht bent om mee te werken, waaronder het verplicht volgen van cursussen, het meewerken aan onderzoeken, en het deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Doet u dit niet, dan wordt uw rijbewijs direct ongeldig verklaard.
Wanneer het CBR geen opschortende werking verleend, kunt u nog wel naar de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht, in uw arrondissement stappen en aldaar verzoeken om de werking van het besluit zolang op te schorten. Dit kan alleen in spoedeisende gevallen.

Beroep

Het CBR zal naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift een beslissing nemen. Dit kan zijn dat het bezwaarschrift gegrond is. In dat geval hebt u gelijk gekregen en zal het besluit worden vernietigd. In procedures tegen het CBR wordt naar schatting slechts 5% van de bezwaarschriften gegrond verklaard!
Wanneer het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kunt u tegen deze beslissing binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij de bestuursrechter. Opnieuw geeft u de redenen om waarom u het niet eens bent met de beslissing van het CBR (de beslissing naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift). Vergeet ook hier niet om een kopie van de beslissing op bezwaar mee te sturen.
Vervolgens zal de rechtbank u oproepen voor een zitting. Op die zitting mag u het beroepschrift nader toelichten.

Hoger beroep

Wanneer u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, dan kunt u daartegen nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daartoe dient u wederom binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van de rechtbank een hoger beroepschrift in bij de Raad van State. In het hoger beroepschrift geeft u de redenen op waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank. Een kopie van de uitspraak van de rechtbank dient meegestuurd te worden.

Rechtsbijstand

Als u dit leest, begrijpt u al dat de procedure om bezwaar en beroep in te stellen tegen een besluit van het CBR niet eenvoudig is. En dan hebben wij het nog niet eens over de inhoudelijke procedure. Slechts bepaalde verweren hebben kans van slagen. U kunt bijvoorbeeld niet aanvoeren dat u dit de eerste keer was, dat u nog niet bent veroordeeld door de strafrechter of dat u juist al wel gestraft bent en door de maatregel dubbel wordt bestraft. Ook uw persoonlijke omstandigheden tellen niet mee in de procedure tegen het CBR. U doet er daarom verstandig aan u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die weet hoe de procedure werkt en welke gronden u kunt aanvoeren. Alleen dan heeft u de zekerheid dat u echt iets kunt beginnen tegen het CBR. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan.


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 20 juni 2012

Lichte Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)

Voor beginnende bestuurders is de Lichte Maatregel Alcohol en Verkeer in het leven geroepen. Een beginnend bestuurder is een bestuurder die nog geen vijf jaren over zijn rijbewijs beschikt. Voor de beoordeling van de termijn is bepalend de dag waarop de bestuurder heeft gereden onder invloed van alcohol.

Aan de deelname zijn kosten verbonden. U dient eerst een bedrag van bijna € 500,00 aan het CBR te betalen, alvorens u kunt deelnemen aan de LEMA. De betaling of de deelname is niet vrijblijvend. Wanneer u de kosten voor de LEMA niet of niet tijdig betaalt, wordt uw rijbewijs direct ongeldig verklaard. Wanneer u niet in staat bent om de kosten ineens te betalen, kunt u binnen drie weken na ontvangst van het besluit van het CBR verzoeken om een betalingsregeling. U dient dit wel gemotiveerd te doen. U heeft de meeste kans dat het verzoek wordt toegewezen wanneer u bij uw brief een overzicht meestuurt van uw inkomsten en uitgaven.

Wanneer u de kosten volledig hebt betaald, ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de LEMA. De LEMA bestaat uit een intakegesprek, en voorts uit drie volledige cursusdagen. U dient telkens op tijd te verschijnen op de verschillende cursusdagen, en dient u een legitimatiebewijs te kunnen tonen. Uiteraard mag u niet onder invloed van alcohol of drugs verschijnen en dient u tijdens de cursus goed mee te doen. 

Van u wordt een actieve houding verwacht tijdens de cursus. Wanneer u te laat verschijnt of wanneer u niet goed meewerkt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Tijdens de cursus wordt u gewezen op de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden