085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Privacy statement

Geplaatst op: 18 juni 2012

Rijbewijsongeldigverklaard.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl.  

Via de website kunnen rechtzoekenden hun strafzaak aanmelden bij het netwerk. De aanmelding geschiedt onder andere door het invullen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier op de website.

Verwerking van persoonsgegevens

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw naam-, adres-, en contactgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt om door te sturen naar de advocaat uit het netwerk om met u contact op te nemen en u verder bij te staan.

Uw gegevens worden door StrafrechtadvocatenNetwerk.nl niet bewaard of anderszins opgeslagen.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden ter optimalisatie van onze dienstverlening. Daartoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.


Disclaimer

Geplaatst op: 18 juni 2012

Rijbewijsongeldigverklaard.nl is een handelsnaam van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De informatie die op de website wordt aangeboden vormt geen advies. Aan de op de website geplaatste content kunnen geen rechten worden ontleend.


Veel gestelde vragen

Geplaatst op: 15 juni 2012

Kan ik mijn rijbewijs terugkrijgen voor mijn werk?

De persoonlijke belangen van de betrokkene kunnen bij de beoordeling van het bezwaar of beroep niet worden meegewogen. Gelet op het imperatieve karakter van artikel 12, aanhef en onder b, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, is er geen ruimte voor een afzonderlijke afweging van belangen zoals bijvoorbeeld dat de betrokkene het rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. De wetgever heeft reeds een volledige belangenafweging gemaakt; Indien niet aan de geschiktheidseisen wordt, weegt het algemeen belang van de verkeersveiligheid, gelet op de grote gevaren die alcoholgebruik in het verkeer voor andere weggebruikers oplevert, zwaarder dan het persoonlijk belang bij het behoud van het rijbewijs. 
 

Kan ik weigeren dat het rapport van de psychiater naar het CBR wordt gestuurd?

Ja, in beginsel hebt u een inzage- en blokkeringsrecht. Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, dient de betrokkene eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende inzage- en blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte onderzoek uit te oefenen. Dit betekent dat hij kan weigeren dat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. Indien aan de betrokkene niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs ten grondslag legt. Het blokkeringsrecht is echter beperkt. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden weigert om het rapport aan het CBR toe te sturen, kan het CBR op grond van daarvan ook besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren.
 

Hoe verloopt het onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol?

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed bestaat uit een bloedonderzoek, een gesprek met een psychiater en een lichamelijk onderzoek. De keurend psychiater werkt zelfstandig, maar krijgt opdracht van het CBR. 
Tot twee weken voor het gesprek met de psychiater moet de betrokkene bloed afstaan voor onderzoek. Dit bloed zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde (verhoogde) waardes die duiden op overmatig alcoholgebruik. 
In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het bloedonderzoek geen of zeer beperkt alcohol te drinken. 
Vervolgens wordt u (binnen twee weken) onderworpen aan een vraaggesprek door een psychiater. De vragen zien op het alcoholgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de melding door de politie of de medisch specialist, en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, vormt de psychiater zich een oordeel of er sprake is van misbruik of afhankelijkheid is van alcohol op grond van alle relevante gegevens. De vragen zijn samengesteld op basis van de DSM-IV-(TR)-classificatie. 
Tot slot vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik.
Op de vragen van de psychiater en het verdere onderzoek kunt u zich voorbereiden. U kunt via onze andere website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl een uitgebreide informatiebrochure bestellen waarin wij uitleggen hoe het onderzoek naar de rijgeschiktheid verloopt, wat u te wachten staat en welke vragen u kunt verwachten. De informatiebrochure bevat ook veel tips waar de valkuilen zitten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. 
 
>>aanvraagformulier informatiebrochure onderzoek naar rijgeschiktheid na rijden onder invloed>>
 

Kan iemand mij helpen om mijn rijbewijs terug te krijgen?

Indien uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, of het CBR voornemens is om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, is het raadzaam om zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat te krijgen. 
Het is belangrijk om ons al in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen, zodat wij de vorderingsprocedure van het CBR op de voet kunnen blijven volgen en u in iedere fase kunnen begeleiden. Waar mogelijk zullen wij bezwaar en beroep aantekenen tegen de beslissingen van het CBR, en eventueel een voorlopige voorziening (kort geding) aanvragen, teneinde uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te kunnen krijgen. U kunt uw zaak bij ons aanmelden via het intakeformulier op deze website.
 

Mijn bloedwaarden waren allemaal normaal, maar toch heeft het CBR mijn rijbewijs ongeldig verklaard. Hoe kan dat?

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bestaat uit meerdere onderdelen. Wanneer het bloedonderzoek geen aanwijzingen oplevert voor alcoholmisbruik, kan de keurend psychiater op basis van het vraaggesprek dat hij met u heeft alsnog tot de diagnose alcoholmisbruik komen. Ook enkel op basis van de door u gegeven antwoorden kan de keurend psychiater de diagnose alcoholmisbruik stellen. Daarom adviseren wij u ook altijd om goed voorbereid het vraaggesprek in te gaan en de informatiebrochure over het onderzoek naar de rijgeschiktheid te bestellen. Indien het onderzoek naar de rijgeschiktheid al volledig hebt doorlopen en het CBR op basis daarvan uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, heeft u nog wel mogelijkheden om die beslissing ongedaan te maken. U kunt onder meer bezwaar aantekenen en een voorlopige voorziening aanvragen. Het is verstandig dat u zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand aanvraagt en uw zaak daarom nog vandaag bij ons aanmeldt. 
 

Ik ben al door de strafrechter veroordeeld. Word ik nu niet dubbel gestraft?

Dit is een vaak gehoord bezwaar. Voor uw gevoel zal het inderdaad zo zijn dat u dubbel wordt gestraft, nu u naast een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid tevens de kosten van de EMA, EMG, of het onderzoek naar de rijgeschiktheid moet betalen en ook in het kader van de CBR-procedure het risico loopt uw rijbewijs kwijt te raken. De CBR-procedure is echter niet bedoeld om voor te straffen. Tijdens de CBR-procedure wordt enkel onderzocht of de betrokkene nog geschikt is om motorrijtuigen te besturen. Dat is ook de reden waarom de persoonlijke belangen van de betrokkene in de beoordeling geen rol spelen. 
 

Ik ben door de politierechter vrijgesproken. Moet ik dan toch het onderzoek naar de rijgeschiktheid ondergaan? 

De rechter heeft meermaals geoordeeld dat aan de vrijspraak ter zake van de bij de aanhouding geconstateerde feiten niet de betekenis toe die de betrokkene daaraan gehecht wenst te zien. Uit die vrijspraak valt niet af te leiden dat het vastgestelde alcoholpromillage niet juist is, louter dat het strafrechtelijk bewijs voor die feiten door het openbaar ministerie niet is geleverd. Het op ambtsbelofte of ambtseed opgemaakte proces-verbaal vormt, naar oordeel van de rechter, voldoende grondslag voor het vermoeden van ongeschiktheid, als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de WVW 1994. Tegenbewijs kan wel worden geleverd. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de het alcoholpromillage of ademalcoholgehalte niet juist is vastgesteld (bijv. fouten in de procedure).  Het verdient aanbeveling een gespecialiseerd advocaat hiernaar te laten kijken. Mochten er fouten zijn gemaakt, dient dit bezwaar al te worden aangevoerd tegen het eerste besluit van het CBR waarbij de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid of de EMA is opgelegd.
 

Het CBR heeft laten weten dat zij voornemens zijn om het rijbewijs ongeldig te verklaren. Is het verstandig om een tweede onderzoek te laten verrichten?

Het is lastig om u hierover in het algemeen te adviseren. Wij raden u aan het rapport aan een gespecialiseerde advocaat voor te leggen voor een gedegen advies. Uiteraard kunt u de zaak ook bij ons aanmelden. Wij hebben afspraken gemaakt met gespecialiseerde psychiaters voor het verrichten van contra-expertises. Tijdens een uitgebreid onderzoek wordt u opnieuw onderzocht, en zal onze psychiater een kritische blik werpen op het rapport van de eerste psychiater. De kosten zijn in de meeste gevallen ook veel lager dan de kosten van een tweede onderzoek via het CBR. Indien u toch een tweede onderzoek wil laten uitvoeren door het CBR, dient u dat wel tijdig aan het CBR kenbaar te maken!
 

Ik dacht dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door een psychiater werd verricht, maar ik heb geen psychiater gezien? Hoe kan dat?

Het komt voor dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door de psychiater wordt uitbesteed aan een arts, niet zijnde een psychiater. Die arts kan u vragen stellen in het kader van de anamnese. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is echter een specialistisch onderzoek. De rechter heeft in het verleden meermalen bepaald dat in ieder geval een gedeelte van het onderzoek door een psychiater verricht moet worden. Indien dat niet is gebeurd, is het onderzoek ongeldig, en mag het CBR de rapportage niet gebruiken voor het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Meld dit direct aan uw advocaat zodat hij bezwaar kan maken tegen het besluit van het CBR.
 

Het rapport van de psychiater bevat fouten. Wat kan ik doen?

U hebt een inzage- en correctierecht. Dit betekent dat de psychiater eerst het rapport naar u moet sturen, voordat het aan het CBR wordt toegestuurd. Wanneer het rapport feitelijke onjuistheden bevat (bijv. antwoorden die niet overeenstemmen met hetgeen u hebt verklaard) dient u dat zo spoedig mogelijk te melden aan de keurend psychiater. Vraag hem om de onjuistheden te verbeteren voordat het rapport aan het CBR wordt toegestuurd. U doet er verstandig aan om ook al meteen een gespecialiseerde advocaat te raadplegen, zodat u samen met hem het rapport van de psychiater kunt bespreken en verbetering kunt vragen.
 

Mijn bloedwaarden waren normaal. Toch kwam de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik. Hoe kan dat?

De diagnose alcoholmisbruik komt niet alleen tot stand op basis van het bloedonderzoek, maar ook op basis van het vraaggesprek met de psychiater (de anamnese) en/of op basis van overige relevante gegevens (o.a. proces-verbaal politie en eerdere overtredingen/deelname EMA). Wanneer u tijdens het vraaggesprek bepaalde antwoorden geeft die kunnen duiden op alcoholmisbruik, kan dat voor de psychiater reden zijn om tot de diagnose alcoholmisbruik of alcoholtolerantie te komen. Onderschat het vraaggesprek met de psychiater niet! Tijdens het vraaggesprek worden ook strikvragen gesteld en bij enkele vragen leidt het antwoord al tot de diagnose alcoholmisbruik zonder dat u zich dat kon beseffen. U doet er daarom verstandig aan om ter voorbereiding om het onderzoek naar de rijgeschiktheid onder uitgebreide informatiebrochure te downloaden.

Kosten rechtsbijstand

Geplaatst op: 15 juni 2012

Via ons netwerk krijgt u niet alleen gespecialiseerde rechtsbijstand, maar wij bieden ook de laagste tarieven. Daardoor bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbare prijs.

Speciaal websitetarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten, hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt. Alle advocaten hebben zich bereid verklaard de rechtsbijstand te verlenen voor slechts € 135,00 excl. BTW per uur. Dit is een speciaal overeengekomen voordeeltarief dat alleen geldt voor aanmeldingen via deze website, en welk honorarium beduidend lager ligt dan het gebruikelijke tarief dat de advocaten rekenen. Nergens anders vindt u gespecialiseerde rechtsbijstand voor zulke lage tarieven!

Pro deo advocaat

Helaas is het tegenwoordig vrijwel niet meer mogelijk om een pro deo advocaat te krijgen in CBR-zaken. Per 1 februari 2014 heeft de overheid de criteria hiervoor aangescherpt. Nu komt u alleen nog in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand indien het een feitelijk of juridisch zeer bijzondere zaak betreft. Uiteraard gelden ook nog de wettelijke inkomens- en vermogensgrenzen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen, en eventueel een toevoeging voor u aanvragen.

 

 


Procedure

Geplaatst op: 15 juni 2012

Krachtens artikel 130, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) doen de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen, indien bij hen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de geestelijke of lichamelijk geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorvoertuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijke mededeling aan Onze Minister onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen.

Ingevolge artikel 131, vijfde lid, van de WVW kan de Minister, indien de in artikel 130, eerste lid, van die wet bedoelde schriftelijke mededeling naar zijn oordeel geen aanleiding geeft tot een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid, betrokkene overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels de verplichting opleggen zich binnen een daarbij vastgestelde termijn te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid. De aan deze maatregelen verbonden kosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld bij ministeriële regeling, komen ten laste van betrokkene. (..).

Ingevolge artikel 132, eerste lid, van de WVW, is degene die zich ingevolge het in artikel 131, eerste lid, bedoelde besluit dient te onderwerpen aan een onderzoek, behoudens bij algemene maatregel van bestuur vastgelegde uitzonderingen, verplicht de daartoe vereiste medewerking te verlenen. Gelijke verplichting bestaat voor degene die zich ingevolge artikel 131, vijfde lid, of artikel 134, vierde lid dient te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid.

Ingevolge het tweede lid  van genoemd artikel, besluit Onze Minister bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde medewerking onverwijld tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de houder. Onze Minister bepaalt daarbij op welke categorie of categorieën van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs is afgegeven, de ongeldigverklaring betrekking heeft.

Krachtens artikel 132, eerst lid, van het Reglement rijbewijzen, worden het tijdstip waarop en de plaats waar betrokkene de hem opgelegde educatieve maatregelen, bedoeld in een der artikelen 131, vijfde lid, of 134, vierde lid, van de wet dient te ondergaan, door Onze Minister vastgesteld

Artikel 132, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen bepaalt dat, indien betrokkene niet op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig is, tijd en plaats waarop betrokkene de hem opgelegde educatieve maatregelen dient te ondergaan, opnieuw worden vastgesteld, tenzij naar het oordeel van Onze Minister geen sprake is van een geldige reden van verhindering.

In het derde lid van dit artikel is bepaald dat indien betrokkene niet op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig is zonder dan van een geldige reden van verhindering blijkt, daarvan door de aangewezen deskundige of deskundigen mededeling wordt gedaan aan Onze Minister.

Tegen het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs kan binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift worden ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift is met name zinvol wanneer er sprake is van een geldige reden voor de verhindering of het niet meewerken.

Omdat het bezwaarschrift geen opschortende werking heeft, blijft het rijbewijs ongeldig gedurende de behandeling van het bezwaar. Wij adviseren daarom om naast het bezwaarschrift tevens een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement. In het verzoekschrift vraagt u de rechtbank om het besluit van het CBR zolang op te schorten.

Wanneer u de rechtsbijstand van een advocaat hierbij wenst, kunt u uw zaak altijd bij ons aanmelden.  De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in de bezwaar- en beroepsprocedure van het CBR, en kunnen u rechtsbijstand verlenen teneinde zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen.


Links

Geplaatst op: 15 juni 2012

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl is een landelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het (verkeers)strafrecht en de CBR-procedure. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt. Er maken verschillende websites deel uit van het netwerk. Via deze websites bieden wij per onderwerp juridische informatie aan. Indien u gespecialiseerde rechtsbijstand nodig hebt, kunt u via een van onze websites uw zaak bij ons aanmelden.

Informatiebrochure-politieverhoor.nl

Wordt u binnenkort door de politie verhoord? Bestel dan een van onze uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor. U kunt de algemene informatiebrochure bestellen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe het verhoor werkt, welke verhoormethoden de politie hanteert en welke verdedigingsstrategie het beste is. Daarnaast biedt de website ook een informatiebrochure per strafbaar feit waarin specifiek het juridisch kader en de te voeren verweren voor dat feit worden besproken. Met de informatiebrochure staat u een stuk sterker.

Politie-verhoor.nl

Algemene website waarop beknopt de basisinformatie wordt geboden ter voorbereiding op het verhoor bij de politie. De website is niet uitgebreid! Wilt u zich goed voorbereiden op het verhoor bij de politie, bestel dan de informatiebrochure via de link naar informatiebrochure-politieverhoor.nl.

Schadevergoedingnavrijspraak.nl

Via deze website kunt u als gewezen verdachte na sepot, ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak u aanmelden om schadevergoeding te vorderen vanwege onterechte detentie, gederfde inkomsten, reis- en verblijfskosten ivm de zitting(en) en kosten van rechtsbijstand.

Rijbewijsinbeslaggenomen.nl

Via deze website kunt u uw zaak aanmelden wanneer uw rijbewijs door justitie in beslag is genomen wegens rijden onder invloed of te hard rijden. Wij verwijzen u door naar een bij ons netwerk aangesloten gespecialiseerde advocaat die voor u al he mogelijke zal doen om uw rijbewijs terug te krijgen.

Rijbewijsongeldigverklaard.nl

Via deze website kunt u uw zaak aanmelden wanneer u te maken krijgt met de vorderingsprocedure van het CBR. Bijv. omdat er een EMA, alcoholslot of onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR is opgelegd. Wij bekijken voor u de mogelijkheden om bezwaar en beroep in te stellen, en uw rijbewijs terug te krijgen voor zover die ongeldig is verklaard.

CBR-advocaat.nl

Deze website is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een gespecialiseerde CBR-advocaat. De website bevat veel informatie over de CBR-procedure en alles dat u daarvan kunt verwachten. Wanneer u uw zaak aanmeldt via de website, brengen wij direct in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat.

Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Op deze website bieden wij een uitgebreide informatiebrochure aan, waarmee u zich volledig kunt voorbereiden op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. In de informatiebrochure staat precies beschreven wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, wat u kunt verwachten, welke vragen er gesteld zullen worden, en met name ook met welke bedoeling die vragen worden gesteld. Door uzelf goed voor te bereiden voorkomt u dat u ten onrechte door de psychiater van het CBR als alcoholist wordt aangemerkt en uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt raakt.

EigenverklaringsprocedureCBR.nl

Cliënten krijgen onder andere met de eigen verklaringsprocedure van het CBR te maken wanneer hun rijbewijs eerder ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld wegens alcohol- of drugsmisbruik. Via een eigen verklaring, en een nieuw onderzoek kunnen zij dan na een jaar hun rijbewijs weer terugkrijgen mits ze tijdens het onderzoek bij de psychiater worden goedgekeurd. Om onze cliënten voor te bereiden op dit onderzoek, dat weer net even iets anders is dan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, hebben wij voor de eigen verklaringsprocedure een aparte informatiebrochure opgesteld die via de website kan worden besteld.

VOG-advocaat.nl

Op deze website kunt u alle informatie vinden die van belang is voor de aanvraag en het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag. Heeft u bericht ontvangen van het COVOG dat zij voornemens zijn om de VOG af te geven? Meld uw zaak dan bij ons aan. Wij zullen hiertegen een zienswijze, en desnoods bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van het COVOG. U kunt uw zaak via de website aanmelden.

Straatverbod-contactverbod.nl

Deze website richt zich zowel op personen die structureel worden lastiggevallen door een ander, en om die reden een straat- en contactverbod willen vorderen, als op degene die van dat lastigvallen worden beschuldigd en zich tegen dit verwijt willen verdedigen. Op de website staat veel informatie over het straat- en contactverbod. Ook kunt u uw zaak via de website aanmelden. Wij brengen u dan in contact met een gespecialiseerde advocaat die u zal bijstaan.

Zedenadvocaat.nl

De rechtsbijstand terzake zedendelicten is een specialisme binnen het strafrecht. Niet alle strafrechtadvocaten staan cliënten bij die verdacht worden een zedendelict. Het vergt ook speciale kennis en ervaring van de advocaten. Op de website zedenadvocaat.nl vindt u alle informatie over de verschillende zedendelicten ter zake waarvan onze advocaten rechtsbijstand verlenen. Via de het aanmeldingsformulier op de website kunnen cliënten hun zaak aanmelden. Wij brengen hen dan in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Gijzelingsadvocaat.nl

Bent u of een familielid, kennis of vriend gegijzeld wegens openstaande boetes van het CJIB? Onze gespecialiseerde gijzelingsadvocaten kunnen via een kort geding vaak de persoon weer snel vrij krijgen. Gijzeling is namelijk niet toegestaan wanneer het duidelijk is dat de persoon niet over voldoende middelen beschikt om een boete te kunnen betalen.

Prodeoadvocaatstrafrecht.nl

De website prodeoadvocaatstrafrecht.nl biedt alle informatie over wanneer een rechtzoekende recht heeft op een pro deo advocaat voor strafzaken. Er wordt uitleg gegeven over de wettelijke inkomens- en vermogensgrenzen, de gevallen waarbij u in aanmerking kunt komen voor een pro deo advocaat, en over de wijze waarop de toevoeging wordt verkregen.

Hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl

Is er bij u in de woning een hennepkwekerij ontdekt, of wordt u anderszins verdacht van het telen van hennep, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde hennepadvocaat in te schakelen. De bij ons netwerk aangesloten hennepadvocaten zijn echte specialisten. Zij kunnen u niet alleen bijstaan in verband met de strafzaak, maar ook alle aanverwante zaken. Zij houden het overzicht, en weten altijd wat u het beste kunt verklaren om zo min mogelijk straf of een zo laag mogelijke ontnemingsvordering te krijgen.

Advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Het verkeersstrafrecht wordt steeds meer een specialisme binnen het strafrecht. Verdachten krijgen met het verkeersstrafrecht te maken bij o.a. rijden onder invloed, ernstige verkeersongevallen met schuld, verlaten plaats ongeval, gevaarlijk rijgedrag, en rijden tijdens een rijontzegging. Het is voor u belangrijk dat u dan echt wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat er speelt, en welke verweren hij moet voeren om een vrijspraak of in ieder geval zo min mogelijk straf te krijgen. Het behoudt van uw rijbewijs staat daarbij altijd voorop!

ProdeoadvocaatTilburg.nl

Bent u op zoek naar een goede pro deo advocaat in Tilburg en omstreken? Meld dan uw zaak aan via de website, en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde pro deo advocaat.

Bijstandsuitkeringadvocaat.nl 

Omdat veel van onze strafrechtelijke clienten ook vaak een geschil hebben met de gemeente over de bijstandsuitkering, hebben een aantal kantoren zich mede gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan clienten in bijstandszaken (Wet werk en bijstand). Op Bijstandsuitkeringadvocaat vindt u alle informatie over bijstandsuitkeringen, en kunt u uw zaak aanmelden voor deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.

—————————————————————————————————————————

LINKPARTNERS

Wij bevelen u de volgende websites van onze linkpartners aan:

Advocatenstart.nl

Advocatenstart.nl is de startpagina voor de advocatuur, en bevat het meest actuele juridische nieuws, literatuur, een overzicht van de opleidingen en cursussen voor advocaten, publicaties, en meer dan 3500 juridische links.

Juridischkennisportaal.nl

Het Juridisch Kennisportaal is een online juridische databank, vergelijkbaar met Wikipedia. Het portaal bevat informatie, documenten, publicaties, jurisprudentie en wet- en regelgeving, met betrekking tot vrijwel alle rechtsgebieden. De informatie is per rechtsgebied en onderwerp overzichtelijk ingedeeld, zodat het voor gebruikers altijd snel is te vinden.

Advocatenkantoorstarten.nl

Advocaten die plannen hebben om op korte termijn een eigen advocatenkantoor te starten moeten eens kijken op Advocatenkantoorstarten.nl. Deze website biedt alles voor de startende advocaat, van een kantoorhandboek tot een goede marketingstrategie. Alles wat een advocaat nodig heeft voor de start en uitvoering van zijn praktijk vindt u hier.

Advosys

Advosys is een online CRM softwarepakket voor de advocatuur. Het is het meest complete, efficiënte en gebruiksvriendelijke pakket dat er op dit moment bestaat. Het softwarepakket is zo ontworpen dat een handeling direct wordt doorgevoerd in alle andere modules. Is er een factuur aangemaakt of een betaling ontvangen, dan wordt dit automatisch in de boekhouding verwerkt. Debiteurenbeheer is een stuk gemakkelijker geworden door het vereenvoudigd versturen van herinneringen en aanmaningen. En de toevoegingsaanvraag verloopt volledig geautomatiseerd op basis van de gegevens uit de relatiemodule. Aan alles is gedacht. Advosys is verkrijgbaar als online en als lokaal pakket voor op uw server.


Algemene voorwaarden

Geplaatst op: 15 juni 2012

Rijbewijsongeldigverklaard is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een onafhankelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten in heel Nederland.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk: de eenmanszaak Advocatenstart.nl, tevens handelend onder de naam StrafrechtadvocatenNetwerk en StrafrechtadvocatenNetwerk 
 2. Website: een of meer geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door de homepage behorende bij de domeinnamen www.strafrechtadvocatennetwerk.nl, www.schadevergoedingnavrijspraak.nl, www.schadevergoedinginhetstrafrecht.nl, www.strafrechtadvocatenNetwerk.nl, en www.rijbewijsinbeslaggenomen.nl; www.rijbewijsongeldigverklaard.nl  
 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan StrafrechtadvocatenNetwerk tot het verrichten van werkzaamheden of anderszins gebruik maakt van de diensten van StrafrechtadvocatenNetwerk
 5. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail

Artikel 2. Algemeen

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of opdracht of anderszins aan StrafrechtadvocatenNetwerk verstrekt kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie.
 2. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij StrafrechtadvocatenNetwerk daarvan in kennis stellen. 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle opdrachten aan StrafrechtadvocatenNetwerk
 2. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de website door gebruiker
 3. In geval van tegenstrijdigheden met de algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) van gebruiker/opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van StrafrechtadvocatenNetwerk, tenzij StrafrechtadvocatenNetwerk die andere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. StrafrechtadvocatenNetwerk zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van gebruiker/opdrachtgever te hebben ingestemd.

Artikel 4. Opdracht en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Opdrachtgever verstrekt StrafrechtadvocatenNetwerk opdracht door op de website de daartoe bestemde aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden. 
 2. De opdracht aan StrafrechtadvocatenNetwerk omvat uitsluitend het vrijblijvend bemiddelen en in contact brengen van opdrachtgever met een strafrechtadvocaat.
 3. Bij uitzondering kan StrafrechtadvocatenNetwerk ook toestaan dat op een andere wijze dan in het vorige lid bepaald schriftelijk of mondeling opdracht wordt verstrekt.
 4. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijk een schriftelijke of elektronische mededeling van aanvaarding van de opdracht door StrafrechtadvocatenNetwerk dan wel op het moment dat StrafrechtadvocatenNetwerk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 5. StrafrechtadvocatenNetwerk behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.   

Artikel 5.Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het is gebruiker niet toegestaan van de via de website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet – commerciële exploitatie (van enig gedeelte) daarvan door gebruiker of een derde.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de aanvraagformulieren volledig en naar waarheid in te vullen. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en feiten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit, met inbegrip van de door StrafrechtadvocatenNetwerk gederfde of te derven inkomsten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van (verval)termijnen. Wanneer u niet binnen de genoemde termijn contact hebt gehad met een advocaat is het uw verantwoordelijkheid om zelf een advocaat te raadplegen.

Artikel 6. Verplichtingen StrafrechtadvocatenNetwerk

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk spant zich in opdrachtgever zo snel mogelijk in contact te brengen met een strafrechtadvocaat. De op de website genoemde termijn van 48 uur is niet bindend, maar slechts een streven van StrafrechtadvocatenNetwerk.
 2. De verplichtingen van StrafrechtadvocatenNetwerk blijven beperkt tot het in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat.
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever voor zover deze gegevens vallen de geheimhoudingsplicht van een advocaat.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle strafrechtadvocaten die deel uitmaken van het netwerk van StrafrechtadvocatenNetwerk werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en – indien u daar niet voor in aanmerking komt – tegen een uurtarief van € 120,00 excl. BTW per uur. 
 2. Het exacte honorarium wordt door de strafrechtadvocaat in overleg met opdrachtgever overeengekomen.
 3. De door StrafrechtadvocatenNetwerk opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
 4. Het opstellen en indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding ex artikel 89 en/of 591(a) Sv. is gratis.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die via de website worden verschaft
 2. Evenmin aanvaardt StrafrechtadvocatenNetwerk aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of voor de (niet) bereikbaarheid
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk is niet aansprakelijk voor een eventueel toerekenbaar tekortschieten van de strafrechtadvocaat waarmee opdrachtgever via StrafrechtadvocatenNetwerk in contact is gebracht. 
 4. StrafrechtadvocatenNetwerk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het niet (tijdig) in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat. Opdrachtgever heeft een eigen verplichting om de eventueel lopende termijnen voor onder andere het indienen van een verzoekschriften, klaag- of bezwaarschriften, en het instellen van hoger beroep of cassatie.

Artikel 9. Overmacht

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan StrafrechtadvocatenNetwerk niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, waaronder storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.
 4. Wanneer overmacht langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat uit die ontbinding een verplichtingen tot schadevergoeding voortvloeit.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen behoudens het geval dat StrafrechtadvocatenNetwerk op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is de informatie te verstrekken voorzover de informatie niet valt onder het verschoningsrecht van de advocaat.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Alle informatie op de website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk. 
 2. Voorts zijn alle door StrafrechtadvocatenNetwerk verstrekte (proces)stukken, adviezen, overeenkomsten, en andere gegevens uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 13. Geschillen

 1. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft StrafrechtadvocatenNetwerk het recht om het geschil voor te leggen aan de voor de volgens de wet bevoegde rechter
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beëindigen.

Artikel 14.Toepasselijk recht 

 1. De overeenkomsten tussen StrafrechtadvocatenNetwerk en opdrachtgever en/of gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Over ons

Geplaatst op: 15 juni 2012

Rijbewijsongeldigverklaard.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het (verkeers)strafrecht en de CBR-procedure. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt.

 

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl
Tel: 085-4862327 (dagelijks 8.00 – 22.00)
info@strafrechtadvocatennetwerk.nl

 

Wanneer u wilt e-mailen naar ons, dan kan dit gericht. Vul het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Alle advocaten zijn uiteraard aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

LogoOrde


Over deze website…

Geplaatst op: 04 januari 2012

Rijbewijsongeldigverklaard.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland.

Lees meer over StrafrechtenadvocatenNetwerk


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden